vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 161 Stroški izdajanja občinskega glasila


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kakšni so stroški občinskega časopisa? Pred leti je bil župan proti takemu časopisu, ki je izhajal enkrat letno, sedaj pa se to plačuje nekajkrat letno.

Vsaka publikacija ima v kolofonu navedenega oblikovalca in tiskarno. V občinskem časopisu je to očitno združeno v produkciji, ki jo izvaja podjetje Konvikt. Zanima nas kako je pridobilo ta posel in kakšna je cena oblikovanja in priprave časopisa in tiska? Želimo vedeti koliko stane številka časopisa, po posameznih stroških. Zastavljen vsebinski koncept omejuje svetniške skupine v objavah, zato pa z velikimi fotografijami in skromnimi teksti tokratna številka govori o vrtcih, šolah…Menimo, da bi si svetniške skupine zaslužile v časopisu več prostora. Predvsem pa se nam ponovno zastavlja vprašanje smiselnosti tako naravnanega časopisa ,ki žal ne prinaša zadostno količino informacij o razvojnih projektih, delovanju občinske uprave.

priloga 6.pdf

Odgovor

Mestna občina Novo mesto lokalno glasilo Novo mesto izdaja od leta 2015, na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 4/15), s katerim je razveljavljen takratni Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto (Uradni list RS, št. 136/04). V obdobju od 2005 do 2014 so izšle 3 številke, in sicer leta 2006, 2008 in 2014, vendar kot poročila o županovem delu, ne kot lokalni časopis Novo mesto. Poleg dejstva, da časopis ni izhajal, so bile ugotovljene določene nedoslednosti v takrat veljavnem Odloku (npr. lokalno glasilo ni medij, zato ga ni potrebno vpisovati v razvid medijev, lokalno glasilo se samo v manjšem obsegu navezuje na Zakon o medijih). Z novim odlokom so redefinirane programske vsebine ter organi lokalnega glasila (koordinacijski odbor nadomesti prej predviden programski svet, urednik ostane), način imenovanja teh dveh organov in letno število izdaj, ki se s takrat predvidenih desetih številk znižal na štiri številke.

MO Novo mesto je od leta 2015 začela z izdajanjem lokalnega glasila z namenom, da bo glasilo brezplačna publikacija, ki jo bodo prejela vsa gospodinjstva v občini. Tako že štiri leta zagotavljamo obveščenost občanov o aktualnih dogodkih v lokalni skupnosti, delu občinskega sveta, župana in občinske uprave, nadzornega odbora ter občinskih zavodov in podjetij, krajevnih skupnosti in nevladnih organizacij, ki prispevke pripravljajo sami. Prav tako obveščamo javnost o delu svetniških skupin, njihovih pobudah in stališčih.

Stroški, ki nastanejo ob izdaji lokalnega glasila so: avtorski honorar za urednika, stroški oblikovanja, preloma in tiska glasila, distribucija glasila po gospodinjstvih ter drugi stroški, neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila. Tisk in oblikovanje lokalnega glasila ter distribucija so variabilni stroški, ki so odvisni od števila strani glasila (izdaja glasila) oz. njegove teže (distribucija glasila). Okvirni stroški izdaje lokalnega glasila od leta 2015 do konca leta 2018 so znašali 30.000 EUR na letni ravni (izdaja, oblikovanje in tisk glasila, uredniški avtorski honorar in distribucija glasila na vsa gospodinjstva v MO Novo mesto).

Za primerjavo z obdobjem od leta 2010 do leta 2014: stroški vsebin, ki so sedaj vključeni v lokalno glasilno, so na letni ravni znašali cca 70.000 EUR.

Izbor ponudnika za izdajo lokalnega glasila Novo mesto naredimo na podlagi javnega zbiranja ponudb, na katerega povabimo založnike in tiskarje iz MO Novo mesto in drugih krajev Slovenije, ki imajo dobre reference in so tudi partnerji občine. Pri zbiranju ponudb od ponudnika pričakujemo, da opredeli naslednje stroške za zagotavljanje izida štirih številk, ki imajo v povprečju 36 strani, letno skupaj 144 strani (število strani je variabilno, saj je odvisno od količine prejetih vsebin):

oblikovanje glasila: koncept, grafično zasnovo, oblikovanje, prelom in pripravo za tisk,
tisk: tiskanje A4 format približno 144 strani na letni ravni, 90 g biomat, dodelava, pakirano v pakete po številu gospodinjstev v krajevnih skupnosti MO Novo mesto, odprema na pošto, ki lokalno glasilo distribuira,
naklada: 13.000 izvodov.

Med ponudniki izberemo najcenejšega in z njim sklenemo dvoletno pogodbo, v kateri opredelimo vsebino in obseg nalog, medsebojne obveznosti, način plačila ter druga medsebojna razmerja.

V letu 2017 smo zbirali ponudbe za leti 2018 in 2019 za izdajo lokalnega glasila. Ker je strošek izdaje glasila nižji od 20.000 EUR brez DDV, smo pozvali tiskarje in založnike k oddaji ponudbe. Tako smo v letih 2018 in 2019 k sodelovanju povabili Konvikt d. o. o., Tisk Šepic, Tiskarno Vesel, Tisk Golc in Modri svet. Na povabilo sta se odzvala Tisk Šepic in Konvikt d. o. o., izbran je bil cenejši ponudnik.

 

Pripravila:

Mag. Sandra Boršić,

podsekretar

                                                                                                          Mag. Gregor MACEDONI,

Meta Retar,                                                                                                        župan

vodja Kabineta župana

Nazaj na seznam