Med potrjenimi projekti tudi dva novomeška

datum: 05. 01. 2018

Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Med njimi sta tudi projekta Mestne občine Novo mesto – razširitev Ločenskega mostu in večnamenska pot ob Levičnikovi cesti.

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 16 projektov razvoja kolesarske infrastrukture, v skupni vrednosti 35,6 milijona evrov. Namen izbranih projektov je spodbujanje dnevne mobilnosti s kolesom v mestih z ureditvijo varne, udobne in privlačne kolesarske infrastrukture.

Razširitev Ločenskega mostu

Ločenski most je bil zgrajen leta 1977 in obnovljen leta 2009. Ima obojestranski pločnik za pešce, površin za kolesarje pa ni. Zaradi gostega prometa in velikega deleža tovornih vozil je ta prometni odsek za kolesarje izredno nevaren. V okviru projekta je predvidena obojestranska razširitev Ločenskega mostu s konzolno konstrukcijo in umestitev dodatnih kolesarskih površin na most. Hkrati je predvidena izvedba smiselne navezave razširjenega Ločenskega mostu na križišče v Ločni in izvedba navezave na predvideno večnamensko pot ob Levičnikovi cesti. Z izvedbo investicije bo zagotovljena varna kolesarska povezava do Bučne vasi, do katere je že urejena kolesarska steza ob Andrijaničevi cesti in na drugi strani do Žabje vasi, do koder bo vodila večnamenska pot, ki bo ločena od motornega prometa. Projekt je eden od ukrepov dograditve kolesarskega omrežja v Novem mestu, ki bo spodbudil večjo uporabo koles, kar bo pozitivno vplivalo na okolje in zdravje občanov, zaradi investicije pa bo predvsem izboljšana prometna varnost kolesarjev.

CTN 2017

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

Obstoječa Levičnikova cesta, ob kateri je predvidena večnamenska pot, je prometno zelo obremenjena. Ta glavna cesta predstavlja v skladu z Urbanističnim načrtom Novega mesta primarno mestno povezavo. Dokler ne bo zgrajena obvozna cesta Novega mesta, je to najkrajša povezava Črnomlja, Metlike in Hrvaške z avtocestnim omrežjem Republike Slovenije. Je neosvetljena, brez avtobusnih postajališč, pločnikov in kolesarskih površin, z zatravljenimi bankinami in je za kolesarjenje neprimerna, kar pomeni, da je kolesarsko omrežje tu prekinjeno.

V okviru investicije bodo zgrajeni večnamenska pot ob desnem robu Levičnikove ceste, v dolžini 1,2 kilometra in širini 3 metrov (v odmiku od 1,5 do 3 metrov od roba obstoječe bankine ceste), pločnik ob levem robu glavne ceste v dolžini 110 metrov in večnamenska pot na priključku Ragovo v dolžini 100 metrov. Poleg izgradnje večnamenske poti bo urejen tudi nov prehod za pešce in kolesarje v križišču priključka Ragovo in lokalne ceste. V sklopu ureditve prečkanja pešcev in kolesarjev na glavni cesti sta predvidena dva prometna otoka - ločilni otok na glavni cesti in usmerjevalni otok v območju priključka Ragovo.

Projekt bo za kolesarje predstavljal novo povezavo med dvema velikima stanovanjskima in zaposlitvenima središčema – Ločno in Žabjo vasjo ter dodal pomemben del k sklenitvi novomeškega kolesarskega omrežja.

Vrednost obeh projektov je nekaj manj kot dva milijona evrov, pri čemer bomo na Mestni občini Novo mesto zagotovili približno polovico sredstev. Trenutno poteka načrtovanje in pridobivanje zemljišč, izvedba pa je predvidena v letih 2018 in 2019.

nazaj