Pridobili sredstva za opremljanje gospodarske cone Livada

datum: 29. 01. 2018

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na letošnjem prvem srečanju z novinarji sporočil, da je Mestna občina Novo mesto s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila sredstva za komunalno urejanje gospodarske cone Livada. Arheološka izkopavanja v sklopu prenove mestnega jedra se nadaljujejo v zgornji tretjini Glavnega trga, gradbinci nadaljujejo z gradnjo infrastrukturnega kolektorja. Med sodnimi zadevami je župan izpostavil prvostopenjsko sodbo v zadevi Protekt, sodbo višjega sodišča v zvezi z vrtcem Jana in tožbo petih posavskih občin, ki se nanaša na ustavljen projekt Cerod 2.

Livada

Na Mestni občini Novo mesto bomo opremljanje gospodarskih con v letu 2018 nadaljevali z urejanjem cone na Livadi, ki je bila v preteklosti urejena zelo stihijsko, brez upoštevanja ureditvenega načrta. S pridobljenimi sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini dobrih 1,5 milijona evrov bomo na občini izvedli prvo fazo komunalnega urejanja obrtno industrijske cone, ki zajema ureditev cestnega omrežja, izgradnjo pločnika, cestne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda ter vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Celotna vrednost investicije prve faze je ocenjena na dobrih 2,1 milijona evrov.

Prenova mestnega jedra

V mestnem jedru se trenutno izvajajo gradnja konstrukcije infrastrukturnega kolektorja na Glavnem trgu in pripravljalna zemeljska dela na spodnjem delu Pugljeve ulice, kjer se je ravno končala prva faza arheoloških raziskav. Ob tem je župan izpostavil, da je bilo potrebno premakniti pozicijo zadrževalnega bazena na dnu Pugljeve ulice, da se je ohranilo arheološke ostaline (temeljne strukture nekdanjega stolpa, ki je stal na t. i. južnih vratih).

Z željo, da bi zagotovili nemoteno nadaljevanje sočasnih arheoloških izkopavanj in gradbenih del ter sledili zastavljeni časovnici projekta, so se arheologi v tem tednu preselili na zgornji del Glavnega trga, kjer nadaljujejo svoje delo.

Na Rozmanovi ulici je vzpostavljen nov prometni režim, ki je predviden tudi po zaključeni prenovi mestnega jedra. S Prešernovega trga je tako možno zaviti levo na Kastelčevo ulico (smer vožnje bo v obratni smeri kot doslej), pri Foto Asji pa je možno zavijanje levo nazaj na Rozmanovo ulico. Za stanovalce zalednih ulic je omogočen izvoz iz Jenkove in Dilančeve na Rozmanovo ulico. Dostop do Glavnega trga mimo tržnice po Florjanovem trgu zaradi del ni mogoč, še vedno pa je možen izvoz iz mesta po Sokolski ulici.

Na Mestni občini Novo mesto smo se v sodelovanju z Zavodom za varovanje kulturne dediščine in Ministrstvom za kulturo dogovorili za ohranitev kontrolnega bloka stare ceste ter da se tudi manjši del tlaka stare ceste ustrezno prezentira na končni površini Glavnega trga. 

DSC_0725

Sodne zadeve

Na Mestni občini Novo mesto smo prejeli prvostopenjsko sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu v zadevi Protekt, ki se nanaša na najemno pogodbo za prostore Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto. V sodbi je sodišče delno ugodilo tožbenemu zahtevku občine in sicer je odločilo, da je najemna pogodba delno nična in sicer v delu, ki se nanaša na pribitek DDV na bruto znesek prefakturiranih stroškov, hkrati pa je brez pravnega učinka do občine v delu, ki določa, da višina najemnine in vseh ostalih stroškov, ki so vezani na pogodbo, temelji na mesečnem indeksu inflacije. To pomeni, da nam je družba Protekt dolžna vrniti neupravičeno zaračunane zneske, vendar moramo še počakati na pravnomočnost sodbe. Na Mestni občini Novo mesto smo zoper zavrnilni del tožbe že vložili pritožbo.

V začetku leta smo na Mestni občini Novo mesto prejeli potrdilno sodbo Višjega sodišča, ki pritrjuje odločitvi Okrožnega sodišča v Novem mestu, po kateri vrtcu Jana ne pripadajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme, kar je mesečno znašalo cca. 3.600 evrov in na Mestni občini Novo mesto smo v začetku tega mandata prenehali z nakazovanjem. 

Na Mestni občini Novo mesto smo prejšnje poletje prejeli tožbo občin Krško, Sevnica, Brežice, Kostanjevica na Krki in Šentjernej zaradi plačila 5,7 milijonov evrov kot povračilo škode zaradi izgube že zagotovljenih nepovratnih sredstev za izgradnjo II. faze Cerod, ki naj bi bila povzročena s protipravnim ravnanjem Mestne občine Novo mesto. Ob tem je župan izrazil začudenje, da odškodnino zahtevajo občine, ki so sodelovale pri soglasni odločitvi za ustavitev projekta Cerod 2. O tožbi odloča Okrožno sodišče v Novem mestu, prvi narok za glavno obravnavo bo 23. marca letos.

Problematika Eko sklada

Iz Mestne občine Novo mesto smo januarja na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor poslali poziv, ki se nanaša na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Po našem mnenju so pogoji za pridobitev teh sredstev krivični do naših občanov oziroma jih zavajajo in odvračajo od prijave.

Ugotovili smo, da je Eko sklad, pri javnem pozivu upošteval določilo Odloka, ki v Prilogi 1 za izvajanje ukrepa »4.1.1.2 - Priključevanje objektov na plinovodno omrežje« določa, da »država lahko za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov zagotavlja dodatne spodbude na območjih, kjer je kot prednostni način ogrevanja določena oskrba z zemeljskim plinom.«

Prepričani smo, da je zapisano določilo »kjer je kot prednostni način ogrevanja določena oskrba z zemeljskim plinom« napačno, zato ga je potrebno čim prej odpraviti. Učinkovita javna politika čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 mora spodbujati vse možnosti za izboljšanje kakovosti zraka, torej tudi z vidika onesnaženja z delci PM10 izredno čistega vira (zemeljski plin), pri tem pa ne sme onemogočati doseganje ostalih okoljskih ciljev, med njimi pa zlasti povečanje rabe obnovljivih virov energije. Hkrati pa še ugotavljamo, da navedeno določilo Odloka odstopa od besedila osnutka, ki ga je kot usklajenega obravnaval Občinski svet.

Če ostane Odlok nespremenjen, bo na območju Mestne občine Novo mesto izvedeno manj prenov kotlovnic, posledično pa bo bistveno težje doseči zastavljene okoljske cilje. Znano je, da raba zemeljskega plina lahko hitro in učinkovito prispeva k izboljšanju kakovosti zraka, ne pa tudi npr. k višanju deleža obnovljivih virov. Znano je tudi, da je samo z obnovljivimi viri zelo težko doseči hitro izboljšanje kakovosti zraka, saj številne kotlovnice v manjših stanovanjih nimajo fizične možnosti rabe obnovljive energije (npr. toplotna črpalka ali biomasa).

Tudi Eko sklad smo pisno pozvali, da v okviru svojih pristojnosti vzpodbujata vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb z manjšimi kotlovnicami z nepovratnimi finančnimi spodbudami za ukrep »I« po javnem pozivu 54-SUB-OB17 na območju Mestne občine Novo mesto in to brez predhodnega in nepotrebnega pogojevanja s spremembami občinskih predpisov glede »prednostnih energentov«.

Olimpijski center Novo mesto v Češči vasi

Na velodromu v Češči vasi trenutno v skladu s terminskim planom poteka izvedba podkonstrukcije za membrano, ki bo pokrivala objekt. Na Mestni občina Novo mesto pa smo že objavili tudi javni naročili za dobavo in montažo opreme za postavitev atletske steze ter za najem dvojne membrane za nadtlačno pokritje velodroma.

Atletska steza, ki bo montirana v sredini ovala obstoječega velodroma bo imela štiri 200-metrske krožne steze, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle. Vsa dobavljena oprema bo postavljena v skladu s standardi IAAF.

Na Mestni občini Novo mesto smo za izgradnjo Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi že pridobili sredstva za sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za šport. V letošnjem letu so podali tudi vlogo za sofinanciranje ureditve atletske steze, v višini 85.000 evrov.

Slika1

Šmihelska cesta – 1. faza

V naslednjih dneh bo izbrani izvajalec uveden v delo tudi pri projektu prenove Šmihelske ceste (1. faza), ki ga vodi Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Mestna občina Novo mesto pa sodeluje kot soinvestitor. V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija ceste, dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Glede aktivnosti gradnje in prometnih zapor bosta izvajalec in Mestna občina Novo mesto obveščala javnost pravočasno.

Železniško postajališč Šmihel

Za izboljšanje prometnih razmer na širšem območju Šolskega centra Novo mesto in stanovanjske soseske Drska  in kot ukrep trajnostne mobilnosti, je načrtovano novo železniško postajališče ob Šolskem centru Novo mesto na progi Novo mesto – Metlika. Gradnja postajališča naj bi se po terminskem planu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo začela v drugi polovici februarja 2018 in končala do začetka julija 2018.  Projekt  sofinanciramo Ministrstvo za infrastrukturo, Šolski center Novo mesto in Mestna občina Novo mesto. Z izgradnjo postajališča bodo ulice med Kandijsko železniško postajo in Šolskim centerom Novo mesto delno razbremenjene peš prometa, ki ga ob jutranjih in popoldanskih konicah generira Šolski center Novo mesto, povečala pa se bo tudi varnost dijakov in drugih udeležencev v prometu.

Seja občinskega sveta

Med glavnimi poudarki prihajajoče seje občinskega sveta je župan izpostavil rebalans občinskega proračuna, ki je posledica sodne zavrnite prodajne pogodbe, ki jo je Razvojni center Novo mesto podpisal za odkup prostorov družbe IMOS holding, d.d. – v stečaju. Omenjena družba ima v lasti prostore, v katerih že deluje Podjetniški inkubator Podbreznik in jih je Razvojni center Novo mesto želel odkupiti na avgustovski dražbi, a je sodišče odločilo, da so bili razpisni pogoji nenatančni. Nova dražba je razpisana za 22. 2. 2018. Razvojni center Novo mesto se namerava nove dražbe ponovno udeležiti, nakup pa nameravajo izvesti z lastnimi sredstvi. Župan je pojasnil, da zakon o financiranju občin določa, da se lahko posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Na svetniških klopeh se bo znašel tudi predlog za zvišanje cen v novomeških vrtcih, ki je posledica odpravljanja anomalij najnižje vrednotenih delovnih mest v vzgoji in izobraževanju in januarja sprejetega Sklepa o uskladitvi minimalne premije KDPZ za javne uslužbence.

Nove spremembe so bile napovedane že junija, ko so se višale cene v vrtcih Ciciban, Pedenjped in Ringaraja. V omenjenih vrtcih novi predlog predvideva 3-% podražitev v prvi in 2,8-% podražitev v drugi starostni skupini. V vrtcih Stopiče in Brusnice (kjer je cene junija ostala nespremenjena) se cena za prvo starostno skupino zvišuje za 6 %, v drugi starostni skupini pa za 2,5 % (Stopiče) oziroma 4,5 % (Brusnice).

Župan pojasnjuje, da cene novomeških vrtcev tako ostajajo primerljive z ostalimi mestnimi občinami. Višje cene imajo na primer v Ljubljani, Kopru in Kranju, nekoliko nižje pa v Mariboru, Celju in Murski Soboti.

Na seji 1. februarja bodo svetniki glasovali tudi o predlogu za poimenovanje nove ulice v soseski Drska – Brod. Območje, kjer poteka gradnja večstanovanjskih objektov želijo na Mestni občini Novo mesto poimenovati po znanem dolenjskem rojaku, pesniku Tonetu Pavčku.

Podpora mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko

Župan se je v nadaljevanju dotaknil tudi uspešnega poziva za subvencioniranje gradnje in rekonstrukcije stanovanj mladim na območju Mestne občine Novo mesto. Odziv je bil v lanskem letu dober, saj smo prejeli kar 12 prijav, podeljenih pa je bilo 6 subvencij. Letos se razpis nadaljuje, na voljo je 12.000 evrov, prijave pa so že v teku. Poziv predvideva subvencijo v maksimalni višini 1.500 € na posameznega prijavitelja, ki gradi oziroma opravlja rekonstrukcijo stanovanja na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja in plačanega komunalnega prispevka znotraj območja Mestne občine Novo mesto. 

Nova posvetovalna telesa

Ob koncu srečanja z novinarji je župan predstavil še 3 novoustanovljena posvetovalna telesa, pri katerih je poudaril njihovo izvedbeno vlogo. V teh dneh je dr. Peter Železnik iz Gozdarskega inštituta Slovenije začel opravljati naloge pooblaščenca za mestno drevje, župan pa je ustanovil tudi projektna sveta za področje kvalitete bivanja starejših in spremljanje izvajanja strategije mladih v Mestni občini Novo mesto                                               

nazaj