Znani letošnji občinski nagrajenci

datum: 26. 03. 2018

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 28. redni seji, ki je potekala 22. marca, sprejel predloge sklepov za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto, potrdil Predlog zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2017 in sprejel nov pravilnik o prednostni rabi energentov, ki bo občanom novomeške občine omogočal bolj širok nabor subvencij Ekosklada. V prvi obravnavi je bil potrjen odlok, ki združuje urejanje in čiščenje javnih površin. Svetniki so se seznanili s presojo lokacij za umestitev javnega bazena v Novem mestu, ki med štirimi lokacijami daje prednost gradnji bazena v Češči vasi.

Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2017 prejmejo Iztok Gradecki, Frančiška Danica Pavlin in Janez Štrukelj. Trdinova nagrada gre v roke Ane Marije Kozlevčar in Aleša Makovca, grb Mestne občine Novo mesto pa dobijo mag. Andrej Šikovec, Založba Goga in Pihalni orkester Krka. Svetniki so že februarja potrdili imenovanje dr. Jožeta Gričarja za častnega občana.

Občinski svet je sprejel Predlog Odloka zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2017, iz katerega je razvidno, da je bil izrazito investicijsko naravnan proračun v največji meri uspešno realiziran, ob tem pa se še vedno ohranja trend zniževanja zadolženosti.

Celotni prihodki, doseženi v proračunskem letu 2017, so znašali 37.696.479 EUR in so bili za 10 % nižji od načrtovanih za proračunsko leto 2017 in za 2 % višji od doseženih prihodkov v proračunskem letu 2016. Celotni odhodki, dosežni v proračunskem letu 2017, so znašali 41.078.038 EUR in so bili za 22 % višji od doseženih v proračunskem letu 2016 in za 13 % nižji od načrtovanih v proračunskem letu 2017. V preteklem letu je Mestna občina Novo mesto realizirala za kar 15.827.202 EUR investicij. Od nastopa mandata se je zadolženost znižala iz 12.157.000 EUR (31. 12. 2014) na 11.461.268 EUR (31. 12. 2017).

S sprejetjem Predloga Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto, ki so ga svetniki obravnavali po skrajšanem postopku, so kot prednostni načini ogrevanja navedeni energenti iz obnovljivih virov, zaradi ukrepov za čistejši zrak pa je kot prednostni način ogrevanja sprejemljiv tudi zemeljski plin. Odlok je usklajen z Eko skladom, kar bo omogočilo pozitivno reševanje vlog tako za pridobitev subvencije za ogrevanje s toplotnimi črpalkami kot s kotli na zemeljski plin (v območju plinovodnega omrežja).

_DSC0308Občinski svet je v prvem branju potrdil odlok o javnih površinah, ki združuje urejanje in čiščenje javnih površin ter urejanje zelenih površin. Gre za ukrep racionalizacije, saj gospodarski javni službi zajemata primerljiva dela, ki jih bo odslej opravljalo javno podjetje Komunala Novo mesto, kot to omogoča zakonodaja. Do sedaj je urejanje zelenih površin izvajal zasebni koncesionar, ki mu letos pogodba poteče, za čiščenje javnih površin pa je bila z odlokom pooblaščena Komunala Novo mesto.

Presoja lokacij za umestitev javnega bazena v Novem mestu je zajemala obravnavo štirih lokacij – Drgančevje, Portoval, Irčo vas in Češčo vas, med katerimi je zaradi večjega števila dolgoročnih prednosti najbolj primerna slednja. V Češči vasi že raste nacionalni vadbeni center, na tem območju je predvidena gradnja zahodne obvoznice, lokacija omogoča pridobivanje presežne energije iz industrijskih obratov v Bršljinu in morebitno širitev manjšega pokritega 25-metrskega bazena v večji zunanji 50-metrski bazen (v kolikor bo izbrana začetna varianta gradnje 25-metrskega bazena), nenazadnje pa športno rekreacijsko dejavnost na tem območju predvideva obstoječi OPN. Občinska uprava bo po potrditvi lokacije prizadevanja za javni bazen v Novem mestu nadaljevala s podrobnejšo ekonomsko študijo gradnje 25- in 50-metrskega bazena, pripravila pa bo tudi predlog programov za pripravo OPPN Športni park Češča vas.

Svetniki so sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto. Končni rezultat poslovanja za leto 2017 javnega podjetja CeROD je pokazal, da je podjetje poslovalo s presežkom ter da razlika med potrjeno in obračunsko ceno za leto 2017 na ravni gospodarske javne službe odlaganja presega 10 %. V izogib nesorazmernemu nihanju cen v letu 2018 in primerjalno v prihodnjih letih ter nerealnemu odrazu stanja cen na poslovanje v letu 2018, je predvideno, da se izvede poračun cen preko enkratnega vračila previsoko zaračunanih storitev občanom. S sprejemom odloka se bo izvedel takojšen poračun prek komunalnih položnic. V naši občini bo vračilo iz tega naslova predvidoma znašalo okoli 4 EUR/osebo.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali Janeza Bauerja, Dušana Kaplana in Marjetko Kastrevc za predstavnike ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto za mandatno obdobje štirih let.

Sandija Vidica bo v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto nadomestila dr. Vida Čadonič Špelič, v Svet javnega zavoda Dijaški in študentski dom Novo mesto pa je bil imenovan Marjan Hribar.

Občinski svet je podal pozitivno mnenje o Marti Pavlin in Simoni Smuk, kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Center, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. Pozitivno mnenje sta dobila tudi kandidata za delovno mesto ravnatelja Srednje strojne šole na Šolskem centru Novo mesto - Sebastijan Brežnjak in Anita Vidic. Prav tako  sta pozitivni mnenji prejeli mag. Monja Pust in Damjana Papež, ki kandidirata za delovno mesto ravnateljice Srednje zdravstvene in kemijske šole na Šolskem centru Novo mesto.

Občinski svet se je seznanil z izstopom svetnice Mateje Kovačič iz svetniške skupine Stranka modernega centra v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Mandat bo nadaljevala kot samostojna svetnica.

Svetniki so se seznanili z letnimi poročili o izvajanju lokalnega energetskega koncepta in poslovanju javnih zavodov v letu 2017, v prvi obravnavi so potrdili dopolnjena osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 in občinskega lokacijskega načrta Gabrje-1. V skrajšanem postopku je bila sprejeta sprememba odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. Občinski svet se je seznanil z gradivi Nadzornega odbora – letnim poročilom o delu v letu 2017 in dopolnitvijo programa za leto 2018, sprejel tri sklepe na področju premoženjsko - pravnih zadev, ob koncu pa je župan Gregor Macedoni v svojem poročilu predstavil aktualno dogajanje in projekte.

nazaj