V javni razpravi predlog proračuna za leto 2019

datum: 01. 06. 2018

Od danes do vključno 14. junija 2018 je v javni razpravi predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018.

Predlog proračuna je objavljen na povezavi, hkrati je na vpogled tudi v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v veliki sejni sobi, 2. nadstropje.

V času javne razprave lahko predlog obravnavajo delovna telesa, sveti ožjih delov občine in zainteresirana javnost ter posredujejo pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019 najpozneje do vključno 14. junija 2018 na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

09.01 Naslovnica OS - prva stran.pdf

09.02 Naslovnica OS - druga stran.pdf

09.03 Odlok o proračunu MONM 2019.pdf

09.04 Izhodišča.pdf

09.05 Splošni del - tabela.pdf

09.06 Splošni del - obrazložitev.pdf

09.07 Posebni del - tabela.pdf

09.07.1 Posebni del - programska klasifikacija - tabela.pdf

09.07.2 Posebni del - funkcionalna klasifikacija - tabela.pdf

09.08 Posebni del - obrazložitev po PU in PP.pdf

09.09 Posebni del - obrazložitev po PK.pdf

09.10 NRP 2019 - 2022 - tabela.pdf

09.11 NRP - obrazložitev.pdf

09.12 Kadrovski načrt.pdf

09.13 Kadrovski načrt skupne OU.pdf

09.14 Načrt upravlj. kap. naložb 2019.pdf

 

 

 

 

nazaj