Na rekordni seji potrdili 9 prostorskih aktov in proračun za leto 2019

datum: 16. 07. 2018

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 31. redni seji obravnaval rekordnih 31 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi je bil sprejem predloga proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

Sprejetje proračuna za prihodnje leto omogoča pravočasno izvrševanje programov in sofinanciranj društev na podlagi razpisov ter tudi ambiciozno načrtovanje in izvedbo investicij. Svetniki so med drugim dokončno sprejeli devet prostorskih aktov ter enega potrdili v prvi obravnavi. Pravočasno sprejetje proračuna omogoča izvrševanje številnih investicij in programov (črpanje državnih in EU sredstev, sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, delovanje društev in organizacij ipd.), ki bi bili sicer odvisni od več mesecev trajajočih procesov, ki bi jih novi občinski svet po jesenskih volitvah potreboval za sprejetje proračuna. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 sicer predvideva skupne prihodke v višini 49.892.910 EUR in skupne odhodke v višini 51.394.196 EUR.

_DSC0874

Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d. o. o.  Gre za pravno obliko, ki bo predvidoma nosilec investicije »MBO Dolenjske in Bele krajine«, h kateri je aprila pristopilo deset dolenjskih in belokranjskih občin. Projekt MBO obsega dve investiciji: izgradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov v skupni ocenjeni vrednosti 4.673.600,00 EUR (brez DDV) in zunanja ureditev, komunalne in prometne infrastrukture v ocenjeni vrednosti 826.400,00 EUR (brez DDV), ki bo vključena v Poslovni plan in plan investicij podjetja CeROD d. o. o za leto 2019.

Podpisnice so se zavezale zagotoviti ustanovitveni kapital novega podjetja v finančnem deležu, ki se določa na podlagi povprečja med deležem števila prebivalcev in količinami odpadkov. Delež Mestne občine Novo mesto je dobrih 46%, kar je manj kot v predimenzionirani prvotni investiciji petnajstih občin, kjer je bil predviden delež v prvi fazi 57%, v drugi pa 62%. Predlog bodo do septembra obravnavali in potrjevali občinski sveti v vseh občinah podpisnicah.

Občinski svetniki so na 17. seji, oktobra 2016, sprejeli olajšavo za starše, ki v Mestni občini Novo mesto rešujejo stanovanjsko vprašanje in imajo otroka v javnem vrtcu ali vrtcu s koncesijo. Ob predložitvi dokazil starši, ki so sicer uvrščeni med 2. in 9. dohodkovnim razredom, plačujejo za en dohodkovni razred nižjo ceno. Glede na to, da tudi starši, ki imajo otroke v zasebnih vrtcih, lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje, jim sklep iz zadnje, 31. seje omogoča enako olajšavo.

Na področju predšolske vzgoje so svetniki v skrajšanem postopku potrdili spremembe in dopolnitve v odloku o ustanovitvi Vrtca Pedenjped in odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvene organizacije Novo mesto.

Občinski svet se je seznanil z načrtom, s katerim bo območje Mestne občine Novo mesto do leta 2019 v celoti pokrito s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje generacije (s hitrostjo vsaj 100 Mb/s). Na področjih, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oziroma tržnega interesa za njihovo gradnjo, bo širjenje širokopasovnega območja omogočeno preko projekta RuNe. Občina v tem procesu sodeluje kot partner in zagotavlja služnost ter uporabo javnih površin in infrastrukture.

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel spremembe odloka o pokopališkem redu. Cilj odloka pokopališkem redu je uskladitev dejavnosti z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki na novo ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Pogrebna dejavnost se deli na dva dela, in sicer na pogrebno dejavnost, ki je obvezna gospodarska javna služba in obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ter pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Na novo se določa pravica do izbire izvajalca pogrebnih storitev.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti. Člani komisije s štiriletnim mandatom so postali Maja Gorenc (predsednica)., Maja Mervar (namestnica predsednice), Marko Stojanovič, Iztok Vodopivec, Kristina Cigler, Uroš Florjančič, Mojca Vegelj in Veno Vranc.

Občinski svet je podal pozitivno mnenje mag. Gregorju Sepaherju, kandidatu za direktorja javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto in podal soglasje k imenovanju Luke Blažiča za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za mandatno obdobje petih let.

Na področju prostorskega načrtovanja so svetniki v drugi obravnavi  sprejeli spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območji Mrzla dolina – zahod in Brod – Drage, spremembe in dopolnitve lokacijskih načrtov Gabrje in Univerzitetni kampus Novo mesto, občinske podrobne prostorske načrt za stanovanjski objekt na Jakčevi, ob Ljubljanski cesti 27 in Poslovno storitveno cono Mačkovec 2. Prav tako v drugi obravnavi so potrdili spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev romskega naselja Žabjak – Brezje (SD OPN 3) in za spremembe prostorsko izvedbenih pogojev (SD OPN 4). V drugi obravnavi so potrdili tudi spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Novi trg, v prvi obravnavi pa dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib. V skrajšanem postopku je bil sprejet tudi predlog odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora.

Svetniki so sprejeli tudi spremembe in dopolnitve odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka, ki se nanašajo na uvedbo 50% olajšave pri odmeri komunalnega prispevka za gradnjo gasilskih domov. S tem se za gradnjo gasilskih domov uvaja enake ugodnosti kot za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo. V skrajšani obravnavi sprejeti predlog dopolnitve odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto omogoča posmrtno nagrajevanje v primerih, ko je postopek za nagrajevanje začet pred kandidatovo smrtjo. Nekaj sprememb, ki se nanašajo na večje krajevne skupnosti, je bil deležen tudi sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnosti.

Na področju premoženjskih zadev je občinski svet sprejel načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine in predlog o določitvi višine vrednosti pravnih poslov, ki niso vključeni v prej omenjeni načrt. Svetniki so potrdili tudi podelitev statusa grajenega javnega dobra nepremičninam, ki predstavljajo javne poti in ceste lokalnega pomena. Svetniki so se seznanili še s poročilom medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017 in dopolnitvijo letnega programa dela nadzornega odbora. Ob koncu je župan v svojem poročilu predstavil aktualne projekte v Mestni občini Novo mesto.

_DSC0875

nazaj