vodilna slika

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria (Uradni list RS, št. 62/2011)

datum: 26. 10. 2018

Dolenjski uradni list 18 - 2018

V Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria (Uradni list RS, št. 62/2011) je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi 7. člena Pravilnika o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista št. 9000-11/2015 z dne 18. 3. 2015 dajem naslednji

 

 

POPRAVEK

Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria (Uradni list RS, št. 62/2011)

 

 

V objavljenem Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria (Uradni list RS, št. 62/2011) se peti odstavek 4. člena pravilno glasi:

 

»(5) Za šestim odstavkom 7. člena se dodajo sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:

 

»Postavitev nadstrešnic za zaščito produktov in postavitev enostavnih in nezahtevnih ter tehnoloških objektov je dopustna na vseh utrjenih površinah na območju urejanja, razen na površinah:

 

- južno od linije, ki jo določata koordinati X: 510475.9175 /Y: 74434.5744 in X: 510808. 4594/Y: 74434.5744 in

 

- zahodno od linije, ki jo določata koordinati X: 510438.0100 /Y: 74646.9200 in X: 510475.9175 /Y: 74434.5744, da se zagotovijo ustrezni odmiki na stiku z načrtovano zahodno obvoznico Novega mesta.««

 

Ta popravek se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

 


Številka: 350-28/2018                                                                      

Novo mesto, dne 24. 10. 2018                                                                                                       

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

nazaj