Projekt za večjo mobilnosti ljudi z oviranostmi

datum: 15. 01. 2020

Včeraj je v Ljubljani potekala predstavitev projekta za multimodalno mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, ki ga financira ministrstvo za infrastrukturo in v katerem sodeluje 21 občin. Župan Gregor Macedoni je na srečanju predstavil prednosti, ki jih tak projekt prinaša za našo občino.

Projekt želi izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki so ranljivi udeleženci v prometu.

"Prizadevati si moramo, da bi invalidi in ostale ranljive skupine lahko živele samostojno in neodvisno življenje," je na predstavitvi projekta poudarila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. To je po njenih besedah pomembno tudi glede na to, da se prebivalstvo stara.

V projektu po njenih besedah iščejo rešitve za čim bolj učinkovito vključitev slepih in slabovidnih ter gibalno oviranih v procese multimodalnega prometa, s tem pa za večjo kakovost njihovega življenja. Prav tako so v projektu podane rešitve za varno gibanje in varne poti za šolajoče otroke in starejše.

Cilj projekta je po navedbah ministrstva vpeljava standardiziranega sistema za fizično in digitalno dostopnost za ranljive skupine na celotnem območju države.

Projekt, ki ga vodi Geodetski inštitut Slovenije, želi denimo standardizirati zajem in obdelavo podatkov in podati seznam za odpravo ovir v prostoru. Aplikacija bo slepim in slabovidnim denimo posredovala, kje so fizične ovire in kje zvočni semaforji, gibalno oviranim pa, kje so parkirna mesta za gibalno ovirane in kakšna je dostopnost javnega objekta. Šolskim otrokom bo sporočila, kje so nevarna mesta na šolskih poteh, starejšim pa, kje so fizične ovire zanje.

nazaj