vodilna slika

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/1

datum: 07. 04. 2020

Dolenjski uradni list 7 - 2020

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 31. 3. 2020 sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta  Bučna vas – zahod/1

 

 

1. člen

      (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – zahod/1 (v nadaljevanju: OPPN) in se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN (GPI d.o.o.,  marec 2020), ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

(2) Pobudo za pripravo OPPN je podalo podjetje CGP d.d. (v nadaljevanju: pobudnik).

(3) Pobudnik je za izdelovalca OPPN izbral podjetje GPI d.o.o.

 

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

 

(1) Na podlagi določil Občinskega prostorskega načrta MONM (Uradni list RS, št. 101/09; v nadaljevanju OPN) je v Bučni vasi ob Ljubljanski cesti opredeljeno večje območje zemljišč, ki so namenjena razvoju centralnih dejavnosti. Območje je v OPN opredeljeno kot območje enote urejanja prostora ''NM/6-OPPN-j'', za katero je predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom Bučna vas – zahod .

(2) Ker se pobuda za začetek postopka priprave izvedbenega prostorskega načrta (OPPN) nanaša le za skrajni severni del območja in ne za celotno območje enote urejanja prostora, se v skladu z 137. členom OPN pripravi delni OPPN (v nadaljevanju OPPN).

(3) Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo stanovanjskih hiš, ki bo v območju oblikovana kot samostojna funkcionalna enota z ustreznimi povezavami s sosednjimi območji. Določijo se tudi pogoji parcelacije, zunanje ureditve z zelenimi in manipultivnimi površinami, vključno s površinami z igrali ter ureditev prometne ter ostale infrastrukture. Predvidena je tudi ureditev prometno varnega priključka na Ljubljansko cesto (državno cesto).

 (4) Območje OPPN meri cca. 88,4 arov in obsega zemljišča s parc. št. 134/4, 134/8, 194/1, 134/10, 194/3, 194/4, 134/6, 134/7, 194/5, 134/11, 133/2, 133/4, 133/3, 197/1, 196 - del, 195 - del, 133/1, 133/5, 134/5, 134/9, 134/12, 135/2 - del, 194/2, 197/5, 135/1 – del,  197/2, 197/4 in 1197-del, vse k.o. 1454-Daljnji vrh. Gre za območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo v večjem delu CD – območje centralnih dejavnosti, na območju priključevanja na Ljubljansko cesto pa gre za podrobnejšo namensko rabo PC – površine cest (del EUP NM/6-n (Ljubljanska cesta – sever)).

(5) Podrobnejša namenska raba predmetnega območja je sicer območje centralnih dejavnosti, vendar se na podlagi 282. člena Zakona o urejanja prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) lahko s pripravo OPPN spremeni podrobnejša namenska raba iz območja centralnih dejavnosti v območje stanovanj brez poprejšnje spremembe OPN.

(6) Na podlagi 5. in 6. odstavka 117. člena je priprava OPPN:

 

 • Skladna z Regionalnim razvojnim programom Jugovzhodne Slovenije (RRP) za obdobje od 2014 do 2020 (https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/01/KON%C4%8CEN-POVZETEK-RRP_JVSLO_2014-2020.pdf), ki na področju Infrastrukture, okolja in prostora določa, da je Novo mesto nacionalno središče, za katerega je priprava OPPN v skladu s ciljem Učinkovit in celovit prostorski razvoj.
 • Skladna s Strateškim delom OPN MONM glede koncepta razvoja naselja Novo mesto (45. člen), ki med drugim navaja, da je v občini treba zagotavljati intenzivnejši urbani razvoj, saj je Novo mesto urbano središče, za katerega je občinski prostorski načrt določil vlogo nacionalnega središča, kjer se zagotavljajo nove površine za stanovanjsko gradnjo različnih oblik (enodružinsko, vrstno, bloki), prednostno v obliki kompleksne, organizirane gradnje. Na južnem in severnem delu mesta se načrtujejo večje širitve stanovanjske pozidave, posebej pa izpostavlja, da je ena od prioritet za stanovanjsko gradnjo območje v Bučni vasi v navezavi na novourejeno Ljubljansko cesto.
 • Skladna s pravnimi režimi.
 • Sprememba podrobnejše namenske rabe iz območij bolj v območje manj intenzivne namenske rabe prostora, kar sprememba iz območja centralnih dejavnosti v območje stanovanj tudi je.

 

(7) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni oz. razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

 

3. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju in izdelavi strokovnih podlag za OPPN upoštevati podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto ter izdelati strokovne podlage za širši prostor oz. za celotno EUP, v katerih se preučijo predvsem infrastrukturne navezave na okoliške ureditve ter strokovne podlage z variantnimi rešitvami za ožje območje – območje urejanja z OPPN in posebne strokovne podlage za priključevanje na javno gospodarsko infrastrukturo.

(2) Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku priprave OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN izdela tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora zagotoviti pobudnik.

 

4. člen

(vrsta postopka)

 

OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.

 

5. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) OPPN

 • posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
 • poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO;
 • izdelava strokovnih podlag in izbor variantne rešitve zazidave;
 • izdelava osnutka OPPN;
 • pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (15 dni po roku za posredovanje prvih mnenj);
 • izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (10 dni po zaključku javne razgrnitve);
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN (15 dni po zavzetju stališč);
 • pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN (10 dni po roku za druga mnenja);
 • druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega OPPN (10 dni po sprejemu na občinskem svetu);
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnem za prostor.

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO in izdelave okoljskega poročila se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

(3) V skladu s 65. členom ZUreP-2 se v vseh fazah priprave dokumenta izdela tudi elaborat ekonomike, ki ga zagotovi naročnik.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 • Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodajenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
 • Elektro Ljubljana, d. d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 • Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana; 
 • Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 • Telekom Slovenije, d. d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 • Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 • Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (osebno).

(2) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje pod prvo alinejo prvega odstavka prejšnjega člena se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji RS za vode, Sektorju območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto in Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ter Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.

(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se v postopek vključijo naknadno.

 

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN. Na predlog izhodišč, ki je bil javno razgrnjen v času od 7. 10. 2019 do 22. 10. 2019, je bila podana pobuda za razširitev območja OPPN, kar je bilo upoštevano. Območje urejanja se je razširilo na zemljišča s parc. št. 195 - del in 196 - del, obe k.o. Daljnji vrh. Dne 16. 10. 2019 je bila izvedena tudi javna predstavitev na Mestni občini Novo mesto.

(2) V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, ko bo organizirana tudi javna obravnava. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na oglasni deski in spletni strani Krajevne skupnosti Bučna vas. Na enak način bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve in javne obravnave. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve; ti bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.

 

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Izdelavo OPPN financira pobudnik priprave.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 


 

Številka: 350-13/2019                                                                       

Novo mesto, dne 31. 3. 2020                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                 Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                                    mag. Gregor Macedoni l.r.

nazaj