vodilna slika

Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto

datum: 08. 06. 2020

Dolenjski uradni list 11 - 2020

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20-ZIUZEOP-A), 15. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 _ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) ter 27. člena Statuta mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1) je Župan Mestne občine Novo mesto dne 1. 6. 2020  sprejel

PRAVILNIK 

o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto

1. člen

(1) Ta pravilnik ureja pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo. Varovanje na daljavo pomeni celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega alarma.

 

(2) S tem pravilnikom se natančneje določi izvajalca storitve, upravičence, višino in čas trajanja pomoči, merila in postopek za pridobitev pomoči.

IZVAJALEC STORITVE 

2. člen

(1) Izvajalec storitve socialnega servisa varovanja na daljavo je lahko fizična ali pravna oseba, ki mora imeti za izvajanje storitve dovoljenje pristojnega ministrstva in ga izbere uporabnik sam po pravnomočni odločbi o dodelitvi subvencije iz tega pravilnika.

UPRAVIČENCI 

3. člen

(1)  Upravičenci do storitve socialnega servisa varovanja na daljavo so občani:

 • ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in tudi dejansko bivajo na njenem območju;
 • ki izpolnjujejo starostni pogoj, in sicer so starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70 let). Izjemoma so upravičenci tudi osebe, mlajše od 70 let, ki imajo ugotovljeno prvo stopnjo telesne okvare in jo izkazujejo s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ter osebe s težjimi bolezenskimi stanji, ki potrebujejo pomoč v vseh ali večini življenjskih potreb;
 • katerih dohodek vlagatelja, če prebiva sam, oz. vlagatelja in njegovega partnerja je nižji od praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali  dvočlansko gospodinjstvo ali v kolikor dohodek  vlagatelja, če prebiva sam, oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 25% zneska praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali  dvočlansko gospodinjstvo.                                    

 

(2) Upravičenci do storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka za prejemanje le te izpolnjevati vsaj en kriterij, naveden pod točko I., in še vsaj en kriterij, naveden pod točko II. v nadaljevanju.

 

    I. Bivanjske okoliščine:

 • da so osebe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu, ali
 • da so osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih, ali
 • da so osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih odsotnosti  zdoma.

 

    II. Bolezensko stanje:

 • da so osebe s težjimi kroničnimi boleznimi ali
 • da so invalidne osebe ali
 • da so osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence) ali
 • da so bolniki po težjem operativnem posegu.

 

VIŠINA IN ČAS TRAJANJA SOFINACIRANJA

4. člen

(1) Sredstva za subvencioniranje storitve socialnega servisa varovanja na daljavo zagotavlja Mestna občina Novo mesto iz proračunskih sredstev na posebni proračunski postavki v okviru vsakoletnega proračuna za obdobje, navedeno v vsakokratnem razpisu.

 

(2) Občina odobri sofinanciranje na podlagi prijave na javni razpis. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostala opravila za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.

 

5. člen

(1) Višino pomoči za uporabnika določi tričlanska komisija, imenovana s strani župana   Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi pravočasnost, popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Pravočasno prispele in popolne vloge komisija ovrednoti na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje prispelih vlog, določenih v razpisni dokumentaciji.

 

(3) Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog upravičencev do subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo ali zavrnejo.

 

(4) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda direktorica občinske uprave odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi subvencije oziroma sklep o zavrženju.

 

6. člen

(1) Upravičencem se subvencionira storitev socialnega servisa varovanja na daljavo v višini:

 

 • 22,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor je dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja nižji od višine praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko družino,
 • 10,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 25% zneska praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo. 

 

(2) V primeru spremembe višine meje praga revščine po podatkih Statističnega urada RS do izdaje odločbe se le ta upošteva pri upravičenosti do subvencije socialnovarstvene storitve.

 

(3) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev oskrbe na daljavo. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

 

7. člen

(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan  občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene pomoči ne bo koristil.

 

(2) Izbrani prejemniki bodo pozvani k podpisu pogodbe, ki jo morajo podpisati in vrniti v roku 8 dni od poziva. Če vlagatelj v navedenem roku ne podpiše in vrne pogodbe občini, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

 

(3) Upravičencu pripada subvencija z dnem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena.

 

(4) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.

 

(5) Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve. Medsebojne pravice in obveznosti se določijo v pogodbi.

 

8. člen

 

(1) Pravica do subvencije preneha v primeru:

 • smrti upravičenca,
 • vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
 • prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
 • odstopa od pogodbe in v drugih primerih v skladu s pravilnikom.

 

MERILA IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 

9. člen

 

(1) Mestna občina Novo mesto podeljuje subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Subvencijo v zvezi s socialnim servisom varovanja na daljavo uveljavlja upravičenec oziroma njegov zakonit zastopnik na podlagi »Vloge za odobritev subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo«.

(3) Pisni vlogi  iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti naslednja dokazila, ki se štejejo kot obvezna sestavina prijave:

 • izjava izvajalca storitve, da je (oziroma bo) upravičenec vključen v projekt socialnega servisa na daljavo,
 • splošno izjavo vlagatelja,
 • izjavo vlagatelja o bivanjskih okoliščinah in izjavo osebnega zdravnika o vlagateljevem bolezenskem stanju,
 • odločbo ZPIZ-a, v kolikor gre za osebo mlajšo od 70 let iz druge alineje prvega odstavka tretjega člena tega pravilnika,
 • fotokopija veljavnega osebnega dokumenta ali dovoljenja o stalnem prebivanju,
 • dokazila o rednem mesečnem dohodku vlagatelja.

 

(4) V primeru, da se naknadno ugotovi, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, se šteje to za razlog odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti nazaj skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

(5) Upravičenec do subvencije mora občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe storitve.

 

(6) V kolikor se ob pregledu ugotovijo nepravilnosti, se upravičenca nanje opozori in določi rok odprave le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se šteje to za razlog odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti nazaj skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

KONČNA DOLOČBA 

10. člen

 

 

 

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št.: 123-310/2020

Novo mesto, dne 2. 6. 2020

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj