Aleš Makovac potrjen za direktorja Zavoda Novo mesto

datum: 10. 07. 2020

Na 13. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je potekala na Rotovžu, so svetniki razveljavili sklep o imenovanju Dolores Kores za direktorico Zavoda Novo mesto in imenovali Aleša Makovca za novega direktorja. Občinski svet je potrdil tudi imenovanje dosedanje direktorice zavoda Dolenjski muzej Jasne Dokl Osolnik za nov mandat na čelu zavoda za naslednjih pet let.

Župan Gregor Macedoni je v svoji predstavitvi izpostavil nadaljevanje prenove javnih površin in gospodarske javne infrastrukture v mestnem jedru Novega mesta, ki obsega del Rozmanove ulice ter Prešernov trg s Kastelčevo in Linhartovo ulico. V teku je tudi izbor izvajalca za pripravo projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma, pri čemer je predvidena tudi pokrita povezava s sosednjim Jakčevim domom in sicer v obliki zaprtega mostovža nad Cvelbarjevo ulico.

V zvezi z romsko problematiko je bila ustanovljena medobčinska delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki enajstih različnih občin. Župan je omenil tudi delovanje Sveta za določitev funkcionalnih zemljišč, ki je od leta 2014 pa do danes uredil že več kot 60 odstotkov zemljišč, cilj pa je, da zemljišča v popolnosti uredijo do konca leta 2022. Začela se je tudi 1. etapa 1. faze izgradnje vodovoda in kanalizacije na območju Ždinje vasi. Gradbena dela bodo končana v letu 2020, v prihodnosti se bo nadaljevala izgradnja celotnega projekta.

Na področju državnih cest je bil sklenjen sporazum o sofinanciranju razširitve krožnega križišča za uvozni in izvozni zavijalni pas pri »tabletki«, zapora na Šmihelski cesti na relaciji Gaber – Uršna sela – Novo mesto pa se zaradi zahtevnosti gradnje in dodatnih del podaljša na konec avgusta. Do konca leta bo potekala tudi sanacija 12 odsekov občinskih cest v skupni dolžini dva tisoč metrov ter eden usad v sedmih krajevnih skupnostih. Predvidena je tudi ureditev križišča Ceste Brigad z Andrijaničevo cesto, začetek gradbenih del je predviden za začetek avgusta, zaključek vseh gradbenih del pa do konca novembra. Zaradi dotrajanega obstoječega vodovoda in težav s tlakom se na Gornji Težki vodi gradi novo vodovodno omrežje ter dodatni 100 kubični vodohran.

Aktivno je tudi delo medobčinske uprave, medobčinska inšpekcijska služba Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Inšpektorat RS za infrastrukturo, Inšpekcijo za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča v mesecu juliju izvajata skupno akcijo nadzora glede preglednosti in izvedenih posegov zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti ob državnih in občinskih cestah. Gre za prvo tovrstno koordinirano akcijo. 

Na področju kadrovskih zadev so svetniki za direktorja Zavoda Novo mesto imenovali Aleša Makovca, ki bo 1. avgusta začel štiriletni mandat. Svet je potrdil imenovanje Jasne Dokl Osolnik za direktorico javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto za nov mandat za dobo petih let. Mandat direktorice prične teči s 1. oktobrom 2020. Obe imenovanji sta bili izvedeni skoraj soglasno.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o izločitvi župana Mestne občine Novo mesto kot drugostopnega organa, v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvenih prostorih na Glavnem in Novem trgu. Za vodenje postopka in odločitev o pritožbi so pooblastili Ano Avsec, podsekretarko in občinsko pravobranilko.

Dušan Pavlič in Jožefa Šepetavc sta bila potrjena za predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center za mandatno obdobje štirih let, Mario Krapež, Janez Povše in Darja Šurla Sladič pa za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja, prav tako za obdobje štirih let. Svet je potrdil še imenovanje Janeza Murna, Tomaža Slaka in Magdalene Udovč za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče, ter Mirana Hudoklina, Tadeja Kapša in Gabi Ogulin Počrvina za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel.

Pri imenovanjih svetniki niso imeli pripomb, zato so sklepčno potrdili tudi Sandija Vidica, Jožefo Šepetavc in Frančiško Štampohar za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Erna Povh pa je bila imenovana za predstavnico lokalne skupnosti v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Novo mesto. Martino Vrhovnik je po dveh mandatih v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma nasledil mag. Franc Bačar, ki je bil imenovan za namestnika predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma za preostanek mandatnega obdobja.

Na seji je občinski svet potrdil dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik v 1. branju. Prav tako je bil v 1. branju potrjen tudi predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Po skrajšanem postopku je bil sprejet  Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, občinski svet pa se je na seji seznanil tudi s poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske ter poročilom o analizi stanja, odzivih in ukrepanju ob epidemiji COVID-19. Pri premoženjsko-pravnih zadevah ni bilo večjih razprav, predlagana sta bila dva sklepa z več spremembami statusa zemljišč s statusom javnega dobra in oba je svet soglasno potrdil.

nazaj