vodilna slika

JAVNO NAZNANILO o usklajevanju predloga Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Novo mesto

datum: 21. 09. 2020

Na podlagi 45., 46. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. št. 51/06 – UPB, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 7. in 29. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16, 21/17 in 14/19 - UPB) ter 5., 12. in 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19; v nadaljevanju: Uredba) objavljamo

 

 JAVNO NAZNANILO

o usklajevanju predloga
Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Novo mesto

 

Mestna občina Novo mesto (MONM) z javnim naznanilom vabi sosednje občine na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe, nosilce načrtovanja ter druge izvajalce, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ali zaščitnih ukrepov na območju MONM na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe in zainteresirano javnost na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe k usklajevanju predloga Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v MONM.

 

​I.

Predlog Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v MONM je kot priloga tega javnega naznanila objavljen na spletni strani Občine MONM (https://www.novomesto.si/),  pod zavihkom »Uradne objave«.

 

II.

Subjekti iz točke l. tega javnega naznanila lahko podajo svoje pripombe na predlog Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini MONM, do vključno 23. 09. 2020. Pripombe morajo biti podane pisno, po pošti na naslov Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Germova 4, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na e-naslov klara.golic@novomesto.si.

 

III.

Pripombe na predlog Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v MONM, podane skladno s prejšnjo točko tega javnega naznanila, bodo proučene in vključene v predlog Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v MONM, v kolikor bodo utemeljene ter skladne z zakoni in predpisi s področja zaščite in reševanja oz. državnimi in regijskimi načrti zaščite in reševanja.

 

    dr. Vida Čadonič Špelič, l.r.

 

MONM- načrt ZiR pojav epidemije verzija 1.0.docx

nazaj