ll.jpg

Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

datum: 31. 03. 2021

Mestna občina Novo mesto je postala partner projekta Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost, katerega cilj je ozavestiti vse udeležence v prometu, da so v njem udeležene tudi ranljive skupine. Na problematiko bomo opozarjali z raznolikimi vsebinami, opravili smo pa tudi nakup dodatnega vozila Rudi za vožnjo starejših in invalidov.

 

Vir sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Celotna vrednost operacije (z DDV): 42.766,35

Višina upravičenih stroškov (brez DDV in ostalih neupravičenih stroškov): 35.060,41

Sofinanciranje: 28.048,33

l

Prijavitelj in nosilec projekta je Mestna občina novo mesto

Ostali partnerji v operaciji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Novo mesto, Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine in Društvo upokojencev Otočec.

Operacija sloni na zmanjševanju onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti (z uporabo električnega avtomobila), zmanjšanju obremenjevanja okolja s PM delci, ogljikovim monoksidom, ogljikovim dioksidom in osveščanju javnosti o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini. Aktivnost operacije bomo izvedli z nakupom električnega vozila in posledično z izvajanjem prevozov. Z ustvarjanjem pogojev za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi bomo omogočili opolnomočenje le teh z vključitvijo v družbo, in sicer z izvajanjem programov za starejše iz socialno ogroženih okolij in drugih ranljivih ciljnih skupin.

Aktivnost operacije bomo izvedli z montažo slušne zanke v električnem vozilu, ki bo pomoč pri premagovanju komunikacijskih preprek med voznikom in naglušno osebo oz. uporabnikom slušnega aparata. 

 

Vloga partnerjev v operaciji: 

 

Pri Društvu oseb z izgubo sluha Dolenjska in Bela krajina bodo v okviru projekta izdelali film s katerim bodo širši javnosti pokazali, katere ovire so tiste, ki te osebe spravljajo v negotovo in nevarno situacijo v prometu.

Društvo upokojencev Otočec bodo organizirali in koordinirali izvajanje brezplačnih prevozov za starejše in ranljive skupine prebivalstva.

Zveza šoferjev in avtomehanikov Novo mesto bodo izvajali brezplačne prevoze za starejše in ranljive skupine prebivalstva.

Namen te operacije je, da z brezplačnimi organiziranimi prevozi starejšim in ranljivim skupinam prebivalstva z električnim avtomobilom omogočimo vključevanje v družbo in blaženje ekonomsko- socialnih stisk, ter ponudimo priložnost za spoznavanje novih oblik mobilnosti, prijaznejših do okolja in narave. Med prebivalci želimo vključiti zavedanje o pomenu zdravega okolja, o prednostih, ki jih prinaša uporaba skupnih prevozov in vozil na električni pogon, ki ne obremenjujejo okolja. Ravno tako je namen operacije, da z različnimi aktivnostmi v lokalnem okolju vključimo starejše prebivalce v družabno življenje, predvsem tiste, ki živijo v primestnih naseljih in imajo zmanjšano dostopnost do javnega prevoza. S projektom starejše in ostale ranljive skupine prebivalstva (osebe z izgubo sluha, slepe in slabovidne osebe) povežemo in jim omogočimo boljšo socialno vključenost in preprečimo zdrs v osamljenost (z vključevanjem v prireditve, dogodke, medgeneracijska središča, aktivnosti krajevne skupnosti, društva upokojencev,…). Z osveščanjem opozorimo na ovire, s katerimi se vsakodnevno v svojem življenju soočajo osebe z izgubo sluha oziroma slepe in slabovidne osebe in kako z uporabo tehničnih pripomočkov odstranjujejo ovire na svoji poti. Z montažo slušne zanke v avtomobilu bomo zagotovili možnost vključitve v brezplačne prevoze tudi osebam z naglušnostjo.

 

Cilji projekta: Z električnim vozilom bomo neposredno promovirali nove alternativne oblike mobilnosti in s tem ne bomo onesnaževali okolja. 

 

ll

Povezane novice

31. marec

Ozaveščali bomo o varni mobilnosti ranljivih skupin

Mestna občina Novo mesto je postala partner projekta Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost, katerega cilj je ozavestiti vse udeležence v prometu, da so v njem udeležene tudi ranljive skupine....

več >

nazaj