_DSC8639.jpg

Čez Krko odslej po Julijini in Štukljevi brvi, svetniki potrdili tudi nove cene vrtcev

datum: 06. 10. 2023

Svetniki so na včerajšnji 8. redni seji občinskega sveta zaradi januarskega zvišanja plač pomočnic vzgojiteljic in aprilskega dviga plač vseh zaposlenih ter višjih stroškov potrdili nove cene v javnih in vrtcih s koncesijo, ki bodo dražji za 5,5 odstotka, na Mestni občini Novo mesto pa ob tem ohranjamo vse dosedanje popuste in ugodnosti za starše. Novo mesto dobiva tudi uradno poimenovanje novozgrajenih brvi v Irči vasi in na lokaciji med Loko in Kandijo. Brv za pešce in kolesarje, ki povezuje Župančičevo in Julijino sprehajališče v centru mesta v neposredni bližini novomeškega bivališča Julije Primic bo odslej Julijina brv, s poimenovanjem Štukljeve brvi v Irči vasi pa so se poklonili olimpioniku Leonu Štuklju.

Na višje cene vrtcev vplivajo predvsem višji stroški dela z naslova januarskega dviga plačnih razredov za pomočnice vzgojiteljic ter aprilskega dviga stroška plač za en plačni razred za vse zaposlene, ki niso bili upoštevani pri zadnjem povišanju cen vrtcev februarja 2023. Nov preračun cen je tudi, kljub velikim prizadevanjem, posledica neuspešne uskladitve občin z državo, ki ni zagotovila kritja celotnega povišanja stroškov dela od 1. januarja 2023.  Novomeški občinski svet je ob zadnjem dvigu cen s sklepom zadolžil občinsko upravo, da bo v takem primeru predlagala v sprejem nov predlog cen. Občine namreč na dvig stroškov dela nimajo vpliva, saj se vse odločitve s tega naslova sprejemajo na državni ravni. V vrtcih Ciciban, Pedenjped, Stopiče, Brusnice in Ringaraja se tako cene zvišujejo za 5,5 odstotka, v vrtcu Otočec pa za 3,4 odstotka. S sprejetjem nove predlagane cene bo finančni vpliv na starše, ki skladno z odločbo o višini plačila vrtca sodijo v srednji razred (35 odstotkov plačila programa), pomenil v prvem starostnem obdobju za približno 10,6 evra večji mesečni znesek, v drugem starostnem obdobju pa za 7,8 evrov. Na občini sicer ob tem ohranjamo ugodnosti pri določanju višine plačila vrtca, za katere letno namenimo skoraj pol milijona evrov. Tako na primer starši, za katere je občina dolžna kriti del cene programa vrtca, za prvega otroka plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 10 odstotkov nižjo ceno, v programu drugega starostnega obdobja za 8 odstotkov nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda. Poleg tega lahko enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka in tako plačajo le polovico njim določenega dohodkovnega razreda. V veljavi je tudi dodatna ugodnost, in sicer lahko starši, ki imajo najet stanovanjski kredit in imajo otroka, za katerega je doplačnica programa občina, plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno programa, kot jim je določen z odločbo o plačilu vrtca. Nudimo tudi ugodnosti pri plačilu staršev za bolne otroke, zato lahko starši za otroke v primeru daljše odsotnosti iz vrtca zaradi bolezni (nad 30 dni) uveljavljajo rezervacijo in za čas odsotnosti otroka plačajo 30 odstotkov njim določenega dohodkovnega razreda.

S potrditvijo sprememb odloka o ulicah v Novem mestu so svetniki po skrajšanem postopku uradno poimenovali novozgrajeni brvi v Irči vasi in na lokaciji med Loko in Kandijo. Brv v neposredni bližini centra mesta, ki prečka reko Krko med Župančičevim sprehajališčem in Kandijsko cesto pri gradu Neuhof oz. bivališču Prešernove muze Julije Primic, bo odslej nosila ime Julijina brv. Brv med Irčo vasjo in podaljšano traso ulice Lastovče pa je zaradi skorajšnjega sovpadanja z obeležitvijo 100. letnice osvojitve zlate medalje Leona Štuklja na Olimpijskih igrah v Parizu leta 1924 poimenovana Štukljeva brv. Predloge za poimenovanje novih brvi smo zbirali v sodelovanju z občani. Štukljevo brv smo uradno odprli junija, 16. oktobra pa bomo s slovesnostjo obeležili še poimenovanje in odprtje Julijine brvi, obe sta sicer za pešce in kolesarje na voljo od poletja.

Svetniki so potrdili tudi spremembe odloka o ureditvi cestnega prometa, s čimer zaradi potrebe po zagotovitvi dodanih parkirnih mest za stanovalce in ostale obiskovalce mestnega jedra v nočnem času nudimo možnost parkiranja v Parkirni hiši Novi trg ob izdaji ustrezne dovolilnice. Prav tako se zaradi ugotovljenega pomanjkanja parkirnih površin namenjenih staršem uvaja sistem rabe parkirnih dovolilnic in plačila parkirnine na Trdinovi ulici ob asfaltnem igrišču Osnovne šole Grm, bližnji parkirni prostori pa bodo namenjeni izključno za kratkotrajno brezplačno parkiranje v času prihoda v šolo.

Občinski svet je s ciljem, da bi Dolenjsko povezali kot turistično destinacijo in hkrati usposobili lokalne turistične vodnike, ki lahko vodijo po širšem območju, ne le znotraj občin, v drugi obravnavi sprejel odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska, obravnaval in sprejel je usklajene predloge sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah in o zazidalnem načrtu Podbreznik. V drugi obravnavi so svetniki potrdili tudi usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Graben/2, ki določa podrobnejše prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in ureditev površin za poslovne dejavnosti novomeške tovarne zdravil.

Svetniki so zaradi novih zakonskih podlag sprejeli spremembe odloka o občinskih cestah, sprejet je bil tudi odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Novo mesto, kar ji bo omogočilo proizvodnjo električne energije za lastne potrebe. Zaradi prenosa namenskega premoženja občine so bile z amandmajem župana sprejete tudi spremembe odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto in sklep o povečanju namenskega premoženja sklada.

Svetniki so sprejeli še letni program športa za leto 2024, se seznanili s poročilom o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Krajevne skupnosti Otočec in Knjižnice Mirana Jarca v letu 2022 in podali soglasje k predpogodbi in prodajni pogodbi za nakup nepremičnin, ki so v lasti družbe Zarja. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena so podelili nepremičninam v katastrskih občinah Težka voda, Herinja vas, Ždinja vas, Novo mesto, Gotna vas, Potov Vrh, Daljni Vrh, Zagorica, Vinja vas, Šentpeter, Brusnice, Hrušica, Veliki Podljuben in Zajčji Vrh, status prenehanja grajenega javnega dobra lokalnega pomena pa nepremičninam v katastrskih občinah Kandija, Ždinja vas, Šmihel in  Novo mesto.

nazaj