__istilna_naprava.png

Objavljen je poziv za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč

datum: 23. 02. 2024

Objavljen je poziv za sofinanciranje nakupa male čistilne naprave ter hišnih črpališč za leto 2024. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v novomeški občini na območju s pogoji za postavitev naprav, zainteresirani prosilci pa lahko oddajo vlogo za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma od 1. marca 2024 do 30. oktobra 2024.

Za sredstva lahko kandidirajo prosilci z območij Mestne občine Novo mesto, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, kjer je skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo predvidena postavitev male čistilne naprave in kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičenci vlogo s prilogami posredujejo v zaprti ovojnici po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jo oddajo osebno. Ostale informacije o pozivu in vloga za sofinanciranje so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

nazaj