vodilna slika

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 22. 10. 2015

Dolenjski uradni list 11 - 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list, št. 8/15), in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 9. redni seji  dne 24. 9. 2015 sprejel

 

 

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

1. člen

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 2/2015 – v nadaljevanju: odredba) se črta druga alineja prvega odstavka 2. člena.

2. člen

(1) V 4. členu se spremeni prvi odstavek odredbe tako, da se glasi:

''Plačila takse so oproščena intervencijska vozila in vozila iz 23. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15 ) ter vozila obvezne gospodarske javne službe.''

(2) Črta se drugi odstavek 4. člena.

3. člen

Spremeni se 10. člen odredbe, tako, da se glasi:

''Območje dolgotrajnega parkiranja (več kot ena ura), kjer se plačuje parkirnina, obsega:

- Glavni trg,

- Prešernov trg,

- Florijanov trg,

- parkirne prostore med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem),

- Kapiteljsko ulico,

- Na Loko,

- Kettejev drevored (parkirne prostore med Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom ),

- Sokolsko ulico (nasproti Jakčevega doma),

- Rozmanovo ulico (od Glavnega trga do Prešernovega trga),

- Detelovo ulico,

- Novi trg (ploščad),

- Novi trg 7 (za pošto),

- Novi trg 6 (pred Mestno občino Novo mesto),

- Seidlovo cesto (do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto),

- Jerebovo ulico (ob stanovanjskem bloku št. 20),

- Muzejsko ulico,

- Trdinovo ulico,

- Pugljevo ulico,

- Mej vrti,

- parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval,

- parkirne prostore v parkirni hiši Portoval,

- parkirne prostore ob Železniški postaji Kandija,

- parkirišče ob Kandijski cesti,

- parkirne prostore Cikava I,

- parkirne prostore Cikava II in

- parkirne prostore ob Zdravstvenem domu Novo mesto.''

4. člen

Dopolni se sedma alineja prvega odstavek 12. člena odredbe tako, da se glasi:  

 ''(1) V 2. tarifni razred spadajo:

- parkirni prostori Ob Težki vodi,

- Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki),

- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,

- parkirišče ob Železniški postaji Kandija,

- parkirni prostori v parkirni hiši Potoval,

- parkirišče ob Kandijski cesti in

- parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto.''

 

5. člen

Spremeni se drugi odstavek 13. člena odredbe tako, da se glasi:  

''(2) Na območju tretjega tarifnega razreda je za kolesa z motorjem, motorna kolesa in osebna vozila parkiranje brezplačno. Parkiranje za avtobuse in tovorna vozila se plačuje 0,70 EUR za začeto uro parkiranja in se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure. Celodnevno parkiranje (več kot 8 ur)  znaša 6,00 EUR.''

6. člen

(1) Spremeni se sedmi odstavek 14. člena odredbe tako, da se glasi: 

''(7) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz prejšnjega odstavka znaša:

– 50,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,

– 225,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in

– 300,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.''

 

(2) Spremeni se osmi odstavek 14. člena odredbe tako, da se glasi:  

''(8) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje avtobusov in tovornih vozil na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 3. tarifnega razreda.''

 

7. člen

Vsa ostala določila odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

8. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka:          007-22/2015-701

Novo mesto,   24. 9. 2015

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj