vodilna slika

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1)

datum: 22. 10. 2015

Dolenjski uradni list 11 - 2015

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10¸-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US:U-I-43/13-3; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12. 10. 2015  sprejel

 

 

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tovarna zdravil Krka

(OPPN TZ KRKA-1)

 

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

           (1) Na območju enote urejanja prostora EUP NM /12-OPPN-a velja Odlok o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto ((Uradni list RS, št. 78/94, 21/97, 3/00, 54/03 in 125/08) in sicer do preklica.

           (2) Zazidalni načrt, ki ureja območje tovarniškega kompleksa Krke tovarne zdravil d.d., ki je bil uveljavljen v letu 1994 in večkrat spreminjan ter dopolnjevan. ne ustreza več sodobnih zahtevam in potrebam po hitrem prilagajanju trgu. Del predvidenih gradenj po trenutno veljavnem ZN je že realiziran, bodoče investicijske namere Krke d.d. pa odstopajo od določil veljavnega ZN oziroma jih ni mogoče realizirati po njegovih določilih.

           (3) Območje, ki je predmet priprave OPPN je v glavnem namenjeno industrijski rabi, na delu EUP tudi centralnim dejavnostim, ureditvi zelenih površin in infrastrukturnim ureditvam.

           (4) Glavni cilji priprave OPPN TZ KRKA-1:

 • izdelava nadomestnega sodobnega podrobnega prostorskega akta namesto zazidalnega načrta iz leta 1994 s spremembami in dopolnitvami;
 • določitev prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo industrijskih objektov ter spremljajočih ureditev za potrebe farmacevtske industrije;
 • določitev robnih pogojev gradenj stavb in objektov, kar vključuje določitev zunanjih gradbenih linij na mejah s sosednjimi EUP, maksimalnih višin, kapacitete pozidave ipd.;
 • zagotovitev najprimernejšega navezovanja ureditvenega območja na Andrijaničevo cesto ob upoštevanju predvidenih ureditev v sosednjih EUP;
 • določitev drugih pogojev za navezovanje na gospodarsko javno infrastrukturo in drugo.

(5) Pobudo za pripravo OPPN TZ KRKA-1 je podala gospodarska družba Krka, d.d., Novo mesto, ki želi za namen povečanja proizvodnih zmogljivosti graditi nove stavbe in objekte na omejenem območju urejanja.

(6) V OPPN TZ KRKA-1 se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov o urejanju prostora in graditvi v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

 

 

2. člen

 (območje urejanja)

 

(1) Okvirno območje urejanja, za katerega se na podlagi pobude investitorja pripravi občinski podrobni prostorski načrt,  je identično območju trenutno veljavnega zazidalnega načrta oziroma v OPN določenemu območju EUP NM/12-OPPN-a.

           (2) Območje urejanja se deli na del južno od Šmarješke ceste z upravno stavbo in industrijsko čistilno napravo s parkirnimi površinami ter kulturno varstveno zaščiteno domačijo Mlakar. Severno od Šmarješke ceste se razteza industrijski kompleks tovarne zdravil s proizvodnimi, skladiščnimi in laboratorijskimi stavbami s spremljajočimi objekti, med njimi približno 1.800 parkirnimi prostori, vključno s parkirnimi prostori v območju EUP NM/12-OPPN-d.

           (3) Območje urejanja OPPN Tovarna zdravil Krka je določeno na podlagi pobude investitorja in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag, ki jih je predhodno potrebno izdelati za širše območje, razširi tudi na druga sosednja EUP oziroma zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne, infrastrukturne in okoljske rešitve.

 

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, študij, analize prostora in programskih izhodišč v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS št. 99/07).

(2) Izdelajo se širše strokovne podlage, ki morajo podati izhodiščne pogoje v zvezi z urbanističnimi, arhitekturnimi, krajinskimi in infrastrukturnimi ureditvami ter ostalimi potrebnimi ureditvami za območje, ki je prostorsko širše od samega območja urejanja z OPPN. Z umestitvijo načrtovane ureditve v prostor se opišejo in prikažejo vplivi načrtovane ureditve na urbane in krajinske strukture na širšem območju in njene povezave s sosednjimi območji ter določijo rešitve in pogoji za zmanjšanje negativnih in okrepitev pozitivnih vplivov, predvsem v smislu prometne dostopnosti cone glede na obstoječe in načrtovano državno prometno omrežje.

(3) Izdelajo se podrobnejše strokovne podlage, s katerimi se analizira stanje glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, identificirajo in analizirajo morebitni problemi v prostoru ter ugotovijo nove razvojne potrebe, težnje in različne pobude na obravnavanem območju, analizirajo možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve, analizirajo pričakovani vplivi prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora in opravi vrednotenje ter pripravijo predlogi prostorskih rešitev.         Če se v postopku priprave OPPN ugotovi izrazito nasprotujoče interese predlaganih prostorskih rešitev, se pripravi predlog variantnih rešitev.

(4) V postopku izdelave OPPN se kot posebne strokovne podlage izdelajo idejne zasnove (v nadaljevanju: IDZ) za posamezne vrste infrastrukture znotraj območja z navezavo na infrastrukturno območje zunaj območja urejanja.

 

 

5. člen

(faze in roki za pripravo OPPN TZ KRKA-1)

 

(1) Priprava OPPN TZ KRKA-1 bo potekala v naslednjih zakonsko določenih fazah, roki pa bodo natančno določeni v projektni nalogi in pogodbi o pripravi OPPN:

1. Faza:  izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN:

 • na podlagi širših strokovnih podlag se izdelajo podrobnejše strokovne podlage (izdelovalec),
 • na podlagi strokovnih podlag se izdela osnutek OPPN (izdelovalec),
 • pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 30 dni (MONM);
 • pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), (MONM);

2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta:

 • pregled in analiza smernic NUP (izdelovalec),
 • izdelava dopolnjenega osnutka (izdelovalec),
 • v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila,

3. Faza : sodelovanje javnosti:

 • občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta – 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi,
 • javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: najmanj30 dni,
 • 1. obravnava na odborih in na seji občinskega sveta MONM,
 • proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu MONM ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov (izdelovalec),
 • sprejem stališč do pripomb (MONM) – 10 delovnih  dni po prejemu predloga stališč s strani izdelovalca.

4. Faza:  izdelava predloga prostorskega akta:

 • izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov (izdelovalec) s strani župana,
 • občina pregleda predlog - 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 10 dni posreduje v mnenja NUP,
 • pridobitev mnenj NUP – 30 dni;
 • izdelava usklajenega predloga OPPN (izdelovalec);
 • predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga občinskemu svetu MONM in njegovim odborom v 2. obravnavi;
 • objava v uradnem glasilu (MONM),
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta (Izdelovalec) po objavi v uradnem glasilu.

(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
 5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za letalstvo Langusova 4, 1000 Ljubljana;
 6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost – navadno);
 7. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
 8. Ministrstvo kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
 9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
 10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto;
 11. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 12. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 13. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
 14. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 15. AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja RS, Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana;
 16. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
 17. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 18. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 19. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
 20. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.

  (2) Če se v postopku priprave OPPN TZ KRKA-1 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

        (3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.  členom ZPNačrt  podati smernice  in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN TZ KRKA-1.

 

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN TZ KRKA-1)

 

Pripravo in izdelavo OPPN TZ KRKA-1 financira gospodarska družba Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, ki za ta namen sklene pogodbo z izvajalcem in Mestno občino Novo mesto, v kateri se določijo obveznosti pogodbenih strank. Izvajalec, ki ga izbere financer izdelave OPPN mora izpolnjevati zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.

 

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


Številka: 350-8/2015                                                            

Novo mesto, dne 12. oktobra 2015

                       

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

                                                                                              
 

 

nazaj