vodilna slika

Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila Audi Q5 2.0 TDI

datum: 14. 08. 2015

Dolenjski uradni list 9 - 2015

Mestna Občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS, št 86/2010, 75/2012, 47/2013- ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU1I in 14/2015, ZUUJFO) v povezavi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

 

 

JAVNO ZBIRANJE

ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila Audi Q5 2.0 TDI

 

 

 1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

  Predmet prodaje

Predmet prodaje:                      osebno vozilo AUDI Q5 quattro 2.0 TDI, AC karavan

Leto izdelave:                           2011

Datum prve registracije:           21. 3. 2011

Delovna prostornina motorja:   1968 ccm3

Moč motorja:                            125 kW

Vrsta pogonskega goriva:        diesel

Prevoženi km:                          63.123 km

Barva vozila:                             kovinska siva barva

 

Osebno vozilo je odjavljeno iz prometa.

 

  Vrsta pravnega posla in način prodaje

Z izbranim ponudnikom bomo sklenili prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od dneva izvedbe pogajanj.

Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

Morebitne dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji oziroma prenosu lastništva, v celoti plača kupec.

Na vozilu, ki je predmet prodaje, ne obstaja predkupna pravica.

 

  Izhodiščna cena

Izhodiščna cena vozila znaša 22.700 EUR (neto) in je določena na podlagi ocenjevalnega poročila, ki ga je pripravil Incoma, Igor Šmajdek, s.p., sodni cenilec strojev, vozil in opreme, dne, 25. 5. 2015.

 

  Pogoji za udeležbo v postopku
  1 Plačilo varščine

Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti vozila na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št: 01285-0100015234, in sicer do izteka roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku se bo varščina štela v kupnino.

Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne bodo uspeli, bomo varščino vrnili 30 dni po dnevu odpiranja ponudb. Varščina se ne obrestuje.

 

Naročnik ima pravico zadržati varščino, v primeru da izbrani ponudnik:

 • ne podpiše pogodbe v roku 8 dni od dneva izvedbe pogajanj,
 • odstopi od ponudbe,
 • ne plača kupnine v roku 8 dni od izdaje računa in prodajalec zaradi tega odstopi od pogodbe.

 

  2 Način, mesto in rok za oddajo ponudbe

Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Na ovojnici mora biti vidna »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP OSEBNEGA VOZILA«. Na hrbtni strani kuverte morata biti označena polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.

 

Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele na naslov ponudnika do 2. 9. 2015 do 12. ure. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena do navedenega datuma in ure. Ponudba, ki bo prispela na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudbe, bo v zaprti kuverti vrnjena ponudniku. Ponudba, ki bo oddana na pošto pred potekom roka, a bo prispela na naslov Mestne občine Novo mesto po poteku roka za oddajo ponudbe, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku.

 

Ponudniki lahko oddajo ponudbo v roku za oddajo ponudb tudi osebno v glavni pisarni prodajalca na naslovu Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan v poslovnem času občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

 

  3 Vsebina zavezujoče ponudbe

Ponudba mora vsebovati:

 • izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1),
 • izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2),
 • izpolnjen obrazec »Ponudba« (priloga 3),
 • parafiran vzorec pogodbe (priloga 4),
 • potrdilo o plačilu varščine v predpisani višini.

 

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

 

Vsak ponudnik sme oddati le eno ponudbo. Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od objave tega javnega poziva.

 

Po prejemu ponudb bomo s ponudniki izvedli dodatna pogajanja.

 

  Odpiranje ponudb

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo opravila odpiranje ponudb 3. 9. 2015 ob 9. uri v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Strokovna komisija bo 3. 9. 2015 po elektronski pošti obvestila ponudnike, s katerimi bo izvedla pogajanja o ceni, ki bodo 4. 9. 2015, ob 12. uri v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 8 dneh od dneva izvedbe pogajanj.

 

Strokovna komisija bo upoštevala samo pravilne ponudbe (pravočasne, pravilno označene in popolne) in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene.

 

  Kriteriji za določitev najugodnejšega ponudnika

Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene. O najugodnejšem ponudniku bo odločila strokovna komisija, ki bo opravila odpiranje ponudb in pogajanja s ponudniki.

 

Ponudnike bomo o izbiri najugodnejšega ponudnika obvestili naslednji delovni dan po dnevu izvedbe pogajanj.

 

  Rok za sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnikom bo moral s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od dneva izvedbe pogajanj, sicer bomo šteli, da je odstopil od sklenitve pogodbe.

 

  Način in rok plačila kupnine

Izbrani ponudnik plača mora kupnino plačati v roku 8 dni od izstavitve računa. Kupnina se plača na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, ki je določen v pogodbi. Priložena varščina izbranega ponudnika se všteje v ceno.

 

Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

 

  Informacije in ogled

Vsa dodatna pojasnila in ostale informacije o pogojih javnega razpisa interesenti dobijo na številki 07/39 39 237 (Stanislava Bjelajac), natančnejše podatke o vozilu pa na številkah 07/39 39 242 (Aleš Potokar do 21. 8. 2015) in 07/39 39 331 (Andrej Bencik od 21. 8. 2015 dalje).

 

Ponudniki si lahko pred oddajo ponudbe po predhodnem dogovoru ogledajo predmet prodaje.

 

  Drugi pogoji

Prodajalec lahko postopek ne glede na prejete ponudbe kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena in ni odškodninsko odgovoren zaradi nesklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom.

 

  Objava

Besedilo javnega zbiranja ponudb se objavi v Dolenjskem uradnem listu (DUL) in na spletni strani Mestne občine Novo mesto – www.novomesto.si, na kateri so objavijo tudi vsi obrazci, potrebni za izdelavo popolne ponudbe.

 

Številka: 47820-30/2015/6 (612)

Novo mesto, 12. 8. 2015

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

nazaj