vodilna slika

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage«

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. redni seji dne 9. 7. 2015 sprejel

 

 

ODLOK

o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage«

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Predmet odloka)

 

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod-Drage« (v nadaljevanju: program opremljanja).

 

2. člen

(Vsebina programa opremljanja)

 

(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunska območja opremljanja, časovni načrt gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in parametre za izračun komunalnega prispevka ter obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.

 

(2) Program opremljanja vsebuje:

 • splošni del programa opremljanja,
 • prikaz komunalne opreme pred izvedbo projekta in po izvedbi,
 • prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
 • časovni načrt izgradnje,
 • podlage za odmero komunalnega prispevka in
 • grafični prikaz obračunskih območij.

 

3. člen

(Razlog za sprejem programa opremljanja)

 

(1) Program opremljanja je podlaga za:

 • odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, sklenitev pogodbe o opremljanju med Mestno občino Novo mesto in investitorjem in
 • določitev finančnih podrobnosti glede poračuna medsebojnih obveznosti med Mestno občino Novo mesto in investitorji na območju OPPN Mrzla dolina – zahod ter OPPN Brod-Drage.

 

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).

 

(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.

 

4. člen

(Obračunsko območje)

 

(1) Obračunski območji programa opremljanja sta dve:

 

 • prvo obračunsko območje obsega območji obeh prostorskih aktov OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina – zahod in obravnava komunalno opremo, ki je skupno namenjena zavezancem za plačilo komunalnega prispevka na območju obeh prostorskih aktov,
 • drugo obračunsko območje obsega samo območje OPPN Mrzla dolina – zahod in obravnava komunalno opremo, ki je namenjena izključno objektom znotraj tega prostorskega akta.

 

(2) Obračunski območji sta opredeljeni v grafični prilogi k programu opremljanja.

 

 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME

 

5. člen

(Obstoječa in predvidena komunalna oprema)

 

(1) Območje opremljanja pred začetkom gradnje infrastrukture ni imelo komunalne opreme, ki bi omogočala normalno funkcioniranje, dostop oz. zadostne kapacitete za predvideno pozidavo.

 

(2) Predvidena je izgradnja skupnega novega fekalnega in meteornega kanalizacijskega ter prometnega omrežja za potrebe OPPN Brod Drage in OPPN Mrzla dolina-zahod in v okviru tega projekta tudi prestavitev ali rekonstrukcija obstoječe komunalne opreme, kjer je to potrebno zaradi izvedbe projekta. Predvidena je tudi celostna infrastrukturna ureditev drugega obračunskega območja OPPN Mrzla dolina – zahod. Podrobnosti so razvidne iz prostorske in projektne dokumentacije, ki je na vpogled na sedežu občine.

 

 

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

 

6. člen

(Skupni in obračunski stroški investicije)

 

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na posamezno obračunsko območje, so razvidni iz tabele 1.

 

Obračunski stroški so glede na skupne stroške znižani za stroške izgradnje avtobusnega postajališča, ki ga bo v celoti financirala občina.

 

Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR

Komunalna oprema

Skupni stroški

Obračunski stroški

1. Obračunsko območje - skupaj za OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina-zahod

1.592.079

1.072.750

1. Fekalna kanalizacija

256.170

256.170

2. Meteorna kanalizacija

503.816

503.816

3. Cestno omrežje

312.764

312.764

   - cesta 1A

236.308

236.308

   - ulica Brod – zavijalni pas na cesto 1A

76.456

76.456

4. Urejene javne zelene površine v UE4

481.819

*

5. Avtobusno postajališče

37.510

0

2. Obračunsko območje - samo za OPPN Mrzla dolina-zahod

780.370

780.370

a) Cestno omrežje

442.845

442.845

   - cesta C

64.154

64.154

   - ulica Brod (samo pločnik in kolesarska steza)

122.295

122.295

   - javne poti znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod

210.148

210.148

   - javna razsvetljava

46.248

46.248

b) Fekalna kanalizacija znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod

60.910

60.910

c) Meteorna kanalizacija znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod

61.466

61.466

d) Vodovod znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod

66.332

66.332

e) Urejene javne zelene površine v UE2

148.817

148.817

 

* Obračunski stroški bodo določeni v dodatku k Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage« ali drugem programu opremljanja.

 

7. člen

(Financiranje in izvedba predvidene investicije)

 

(1) Financiranje in izvedbo predvidene (nove) komunalne opreme na območjih opremljanja bodo investitorji  v skladu z določili obeh prostorskih aktov (OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina – zahod) izvajali v dogovoru z Mestno občino Novo mesto in pristojnimi upravljavci energetskih, komunalnih naprav in prometnega omrežja. Za komunalno opremo v pristojnosti občine se ob upoštevanju določil 78. člena ZPNačrt med investitorji in občino sklene pogodbe o opremljanju, v katerih se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank.

 

(2) V pogodbi o opremljanju se investitor in občina dogovorita, da bo investitor v skladu z določili prostorskih aktov sam zgradil del ali celotno načrtovano komunalno opremo in podrobnosti poračuna glede na vlaganja investitorja v komunalno opremo in njegove obveznosti po programu opremljanja. Z izgradnjo komunalne opreme se šteje, da je investitor na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, katero je zgradil.

 

8. člen

(Časovni načrt)

 

Časovni načrt je sledeč:

 

 • pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na

zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi                     do leta 2017

 • izdelava projektne in tehnične dokumentacije                                 do leta 2017
 • gradnja komunalne opreme                                                              do leta 2017
 • tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja                       konec leta 2017
 • izvedba javnih zelenih površin v območju

OPPN Mrzla dolina-zahod (na UE4)                                                            **

 

** Rok izvedbe bo določen v dodatku k »Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage« ali drugem programu opremljanja.

 

 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

9. člen

(Izračun komunalnega prispevka)

 

(1) Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

 

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt).

 

Zgornje oznake pomenijo:

 

KPij =              znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Aparcela =          površina parcele

Cpij =               obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme

Dp =                delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Ctij =                obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna =          neto tlorisna površina objekta

Dt =                 delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnost =        faktor dejavnosti

i =                    posamezna vrsta komunalne opreme

j =                    posamezno obračunsko območje

 

(2) Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme.

 

10. člen

(Merila za odmero komunalnega prispevka)

 

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:

 

– površina stavbnega zemljišča,

– neto tlorisna površina objekta,

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,

– namembnost objekta in

– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

 

(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je Dpi : Dti = 0,3 : 0,7.

 

(3) Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.

 

(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek, kot je določeno v načrtu parcelacije, ki je sestavni del obeh prostorskih aktov (OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina – zahod) oziroma opredeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

11. člen

(Obračunski stroški na enoto mere)

 

(1) Obračunski stroški izgradnje kanalizacije iz 6. člena, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov, so sledeči:

 

Tabela 2: preračun stroškov na enoto mere za novo komunalno opremo

1. Obračunsko območje - skupna infrastruktura za OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina - zahod

Cp(ij) (EUR/m2)

Ct(ij) (EUR/m2)

1. Fekalna kanalizacija

4,26

3,93

2. Meteorna kanalizacija

8,37

7,73

3. Cestno omrežje

5,20

4,80

4. Urejene javne zelene površine v UE4

***

***

5. Avtobusno postajališče

/

/

Skupaj

17,83

16,46

     

2. Obračunsko območje - infrastruktura za OPPN Mrzla dolina-zahod

Cp(ij) (EUR/m2)

Ct(ij) (EUR/m2)

a) Cestno omrežje

32,65

19,23

b) Fekalna kanalizacija znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod

4,49

2,65

c) Meteorna kanalizacija znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod

4,53

2,67

d) Vodovod znotraj OPPN Mrzla dolina-zahod

4,89

2,88

e) Urejene javne zelene površine v UE2

10,97

6,46

Skupaj

57,53

33,89

 

*** Stroški na enoto mere bodo določeni v dodatku k Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod-Drage« ali drugem programu opremljanja.

 

(2) Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo na enoto mere se obvezno uporabi podatke za delno opremljeno območje po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.

 

(3) Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na datum september 2014, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum objave Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto in se do datuma izdaje odločbe ustrezno revalorizirajo.

 

12. člen

(Indeksiranje stroškov opremljanja)

 

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

 

13. člen

(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

 

Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo tudi vse določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

14. člen

(Dostop do podatkov )

 

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.

 

15. člen

(Prenehanje veljavnosti)

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Kanalizacija za OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod-Drage (Uradni list RS, št. 107/11).

 

16. člen

(Veljavnost)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št.: 35112-208/2013                                                                         

Novo mesto, dne 9. julija 2015

 

     Župan

                                                                                               Mestne občine Novo mesto

                                                                                                      Gregor Macedoni, l. r.

nazaj