vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto

datum: 10. 07. 2015

Dolenjski uradni list 8 - 2015

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12), 17. člena Zakona o prekrških - ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11–UPB-8, 21/13 in 111/13) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 9.7.2015 sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

 

V Odloku o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/05 in 39/10 - v nadaljevanju: Odlok) se v 21. členu pri šesti alineji pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja, ki se glasi:

»–pitje alkoholnih pijač, razen na mestih v sklopu gostinskih objektov ali javnih prireditev:

1. mladoletnim osebam,

2. polnoletnim osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki so izraženi bodisi v   splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja.«

 

2. člen

 

V 25. členu se besedilo »350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 evrov«.

 

3. člen

 

V 26. členu se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 evrov«.

 

4. člen

 

V prvem odstavku 27. člena se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 evrov«.

 

5. člen

 

28. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Nadzor nad izvajanjem določil 8., 9., 10., 13., 16., 17., 18., 19. člena ter druge, tretje, pete in šeste alineje 21. člena tega odloka opravljajo občinski inšpektorji Mestne občine Novo mesto.

Nadzor nad izvajanjem določil 12. člena ter prve, četrte in sedme alineje 21. člena tega odloka opravljajo občinski redarji Mestne občine Novo mesto.«

 

6. člen

 

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

7. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 007-14/2015

Novo mesto, dne 9.7.2015

      Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                                Gregor Macedoni, l.r.                                                                                               

nazaj