vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

datum: 23. 02. 2018

Dolenjski uradni list 2 - 2018

Na podlagi Zakona o vrtcih  (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/0898/09 – ZIUZGK, 36/1062/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št. 33/16, 21/17) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

 

1. člen

 

V Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/2011, 11/2015, DUL, št. 20/2016, 5/2017) se spremeni Priloga 1(Vloga za vpis otroka v vrtec) in Priloga 2 (Vloga za premestitev otroka), ki sta prilogi osnovnega pravilnika.

 

2. člen

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 602-1/2011

Datum: 23. 2. 2018

 

mag. Gregor Macedoni, l. r.

župan

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj