vodilna slika

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto

datum: 23. 04. 2018

Dolenjski uradni list 9 - 2018

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 01.02.2018 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti
v Mestni občini Novo mesto

1.člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2.člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ):

 • lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj, in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
 • javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.);
 • javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.
3.člen

Lokalne ceste v mestu Novo mesto, naselju Otočec in ostalih naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

 • na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG), ki so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto Novo mesto namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti; skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa je na njih lahko dovoljena višja hitrost od splošne omejitve hitrosti v naselju;
 • na zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Novo mesto, naselja Otočec in ostalih naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije;
 • na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Novo mesto, naselja Otočec in ostalih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4.člen

Lokalne ceste (LC) so:

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

289123

295030

Suhor - Prečna

295040

1.374

V

 

2.

291052

291060

Veliki Kal - Mali Kal - Dolenje Karteljevo

R2 448

1.058

V

1.653 Mirna Peč

3.

291071

R2 448

Dolenja vas pri Mirni Peči - Hmeljčič - Knežija

295000

214

V

3.143 Mirna Peč

4.

295001

R2 448

Gorenje Kamenje - Dolenje Karteljevo

295004

2.068

V

 

5.

295002

295004

Dolenje Karteljevo - Knežija

291070

588

V

 

6.

295003

291070

Knežija - Globočdol - Brezje pri Trebelnem

425610

870

V

576 Mirna Peč,
1.591 Mokronog-Trebelno

7.

295004

295000

Dolenje Karteljevo

R2 448

607

V

 

8.

295011

295020

Dolenje Kamence - Gorenje Kamence - Daljni Vrh - Goli Vrh

Goli Vrh

2.963

V

 

9.

295021

R3 651

Muhaber - Potočna vas - Dolenje Kamence

295010

1.117

V

 

10.

295022

295010

Dolenje Kamence

R3 651

662

V

 

11.

295031

R3 651

Kuzarjev Kal - Suhor

298120

3.754

V

 

12.

295041

299261

Bršljin - Straška cesta

295051

1.558

V

 

13.

295042

295051

Straška cesta - Prečna

289123

2.133

V

 

14.

295043

289123

Prečna - Podgora - Straža

R2 419

218

V

4.596 Straža

15.

295051

295041

rondo Adria

295051

99

V

 

16.

295052

295051

Straška cesta - Zaloška cesta - Češča vas - Zalog

295080

2.403

V

1.044 Straža

17.

295071

R2 419

Potok - Veliki Podljuben - Birčna vas

R3 664

2.811

V

2.850 Straža

18.

295082

R2 419

Volavče - Vrh pri Ljubnu - Petane - Birčna vas

R3 664

5.818

V

308 Straža

19.

295091

R3 664

Ruperč vrh - Stranska vas

295101

1.038

V

 

20.

295092

295101

Stranska vas - Rajnovšče

295110

1.490

V

 

21.

295093

295110

Rajnovšče - Pogance

G2 105

1.455

V

 

22.

295101

295090

Stranska vas - Jama

295110

1.285

V

 

23.

295102

295110

Gorenje Lakovnice - Jurna vas - Koroška vas

G2 105

4.145

V

 

24.

295111

295100

Jama - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče

295090

2.104

V

 

25.

295121

G2 105

Vinja vas - Podgrad - Pristava - Mihovec

Mihovec

4.888

V

 

26.

295131

G2 105

Črmošnjice pri Stopičah

295161

580

V

 

27.

295132

295161

Črmošnjice pri Stopičah - Stopiče

295140

1.385

V

 

28.

295133

295140

Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji vrh pri Stopičah - Dolž

295170

4.321

V

 

29.

295134

295170

Dolž - Vrhe - Veliki Cerovec

G2 105

4.290

V

 

30.

295141

G2 105

Dolnja Težka voda - Stopiče

295130

1.165

V

 

31.

295151

295133

Stopiče - Verdun - Šentjošt

295160

1.269

V

 

32.

295161

295130

Črmošnjice - Šentjošt

295150

1.322

V

 

33.

295162

295150

Šentjošt - Hrib - Hrušica

295182

3.038

V

 

34.

295163

295182

Hrušica - Gabrje

295170

3.115

V

 

35.

295164

295170

Gabrje

R3 668

749

V

 

36.

295171

295130

Dolž - Pangrč Grm - Gabrje

295160

3.464

V

 

37.

295181

R2 419

Mali Slatnik - Križe

295190

2.277

V

 

38.

295182

295190

Križe - Veliki Slatnik - Hrušica

295160

2.171

V

 

39.

295191

R2 419

Petelinjek - Potov Vrh - Križe

295180

2.704

V

 

40.

295201

R3 668

Velike Brusnice - Leskovec

395070

2.324

V

 

41.

295202

395070

Dolenji Suhadol - Gorenji Suhadol - Gabrje

RT 920

3.929

V

 

42.

295211

G2 105

Ragovo - Krka - Cerovci - Smolenja vas

R2 419

4.886

V

 

43.

295221

R2 419

Ratež - Gumberk - Otočec

295311

2.497

V

 

44.

295231

R2 419

Brezje - Otočec

295316

1.704

V

 

45.

295241

295001

Gorenje Kamenje - Dolenje Kamenje

295241

1.661

V

 

46.

295251

R3 651

Župnca - Na Brezovici

R2 448

855

V

 

47.

295252

R2 448

Novo mesto - Ždinja vas - Trška gora

295260

2.828

V

 

48.

295253

295260

Trška gora - Črešnjice - Jelše pri Otočcu

295271

2.147

V

 

49.

295254

295271

Otočec - Lešnica

295311

233

V

 

50.

295261

R2 448

Stražna - Sevno - Trška gora

295250

2.008

V

 

51.

295271

295250

Otočec - Šolska cesta

298032

383

V

 

52.

295272

298032

Zagrad pri Otočcu - Dolenje Grčevje - Koti

Koti

4.130

V

 

53.

295281

R2 448

Otočec - Herinja vas

295300

2.106

V

 

54.

295282

295300

Herinja vas - Vrh pri Pahi

295290

1.173

V

 

55.

295283

295290

Paha - Sela pri Štravberku - Nova Gora - Štatenberk

425501

4.195

V

3.968 Mokronog-Trebelno

56.

295291

295280

Paha - Vrh pri Pahi - Žaloviče

295322

1.675

V

1.274 Šmarješke Toplice

57.

295301

295280

Herinja vas - Šmarješke Toplice - Obrh

295320

573

V

2.015 Šmarješke Toplice

58.

295311

R2 448

Lešnica - Otočec

295220

1.884

V

 

59.

295312

295316

Otočec - priključek na R2 448

R2 448

114

V

 

60.

295313

R2 448

Otočec - Lutrško selo - Gorenje Kronovo

R2 448

1.649

V

 

61.

295314

295316

Otočec - Y razcep

295312

51

V

 

62.

295315

295311

Otočec - priključek na R2 448

R2 448

55

V

 

63.

295316

R2 448

Otočec - Grajska cesta

295312

238

V

 

64.

395071

395010

Hrastje - Tolsti Vrh - Dolenji Suhadol

295200

206

V

2.390 Šentjernej

V…vsa vozila

SKUPAJ:

122.074 m

5.člen

Glavne mestne ceste (LG) so:

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

299001

R2 419

R2 419 - Glavni trg

299003

162

V

 

2.

299002

299003

Glavni trg - Rozmanova ulica

299003

428

V

 

3.

299003

299000

Prešernov trg - Sokolska ulica

299000

406

V

 

4.

299004

299003

Rozmanova ulica

299272

260

V

 

5.

299261

R3 651

Ljubljanska cesta

299270

2.293

V

 

6.

299271

R2 419

Šmihelski most

299261

305

V

 

7.

299272

299261

Seidlova cesta

G2 105

1.676

V

 

8.

299273

G2 105

Šmarješka cesta

R2 448

1.793

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

7.323 m

 

6.člen

Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) so:

 • mesto Novo mesto

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

299011

R3 664

Smrečnikova ulica

299051

941

V

 

2.

299012

299051

Trdinova ulica

R2 419

165

V

 

3.

299013

299051

Trdinova ulica - Kandijska cesta

R2 419

224

V

 

4.

299021

G2 105

Jedinščica - Ob Težki vodi

R3 664

1.636

V

 

5.

299031

R3 664

Vorančeva ulica - Košenice - K Roku

299021

1.628

V

 

6.

299041

R2 419

Ulica Slavka Gruma

299130

201

V

 

7.

299042

299130

Ulica Slavka Gruma - Cesarjeva ulica

299130

546

V

 

8.

299061

R2 419

Jakčeva ulica - Ragovska ulica

299181

756

V

 

9.

299062

299181

Ragovo

G2 105

903

V

 

10.

299131

R2 419

Brod

299040

634

V

 

11.

299132

299040

Drska - Šegova ulica

299042

659

V

 

12.

299133

299042

Šegova ulica - Bajčeva ulica

R3 664

725

V

 

13.

299191

R3 664

Krallova ulica - Šukljetova ulica

R3 664

572

V

 

14.

299221

R2 419

Podbevškova ulica

R2 419

663

V

 

15.

299251

295041

Straška cesta

R3 651

643

V

 

16.

299252

299261

Bršljin - Y razcep

295041

31

V

 

17.

299281

R2 419

Šmihelska cesta

R3 664

292

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

11.219 m

 • naselje Otočec

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

298031

295281

Šolska cesta I

298041

283

V

 

2.

298032

298041

Šolska cesta II

295270

305

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

588 m

 

7.člen

Mestne in krajevne ceste (LK) so:

 • mesto Novo mesto

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

299051

299010

Trdinova ulica

299161

417

V

 

2.

299052

299161

Gubčeva ulica - Mušičeva ulica

299013

555

V

 

3.

299071

G2 105

Avšičeva ulica - Na Lazu - Knafelčeva ulica - Pot na Gorjance - Na Lazu

299071

1.140

V

 

4.

299081

R2 419

Lobetova ulica

R2 419

310

V

 

5.

299091

295041

Povhova ulica - Lastovče - Groblje

HŠ 10

2.201

V

 

6.

299092

299091

Cegelnica

295041

580

V

 

7.

299101

299261

Kočevarjeva ulica

299241

437

V

 

8.

299102

299241

Cesta brigad

299241

183

V

 

9.

299103

299241

V Brezov log

299261

361

V

 

10.

299111

299272

Koštialova ulica - Mestne njive - Cankarjeva ulica

299272

973

V

 

11.

299121

299273

Pod Trško goro I

p. 1366/2

695

V

 

12.

299122

299121

Pod Trško goro II

299273

404

V

 

13.

299141

R3 664

Lebanova ulica

299141

570

V

 

14.

299151

R2 419

Nad mlini

299011

553

V

 

15.

299161

299051

Adamičeva ulica - Skalickega ulica

299050

739

V

 

16.

299171

R2 419

Ulica Milana Majcna - Ulica Ilke Vaštetove - Maistrova ulica

299061

602

V

 

17.

299181

299060

Ulica Marjana Kozine

799280

483

V

 

18.

299201

G2 105

Gotna vas

799200

425

V

 

19.

299211

G2 105

Ulica Ivana Roba

299211

614

V

 

20.

299241

299100

Ulica Danila Bučarja - Ulica stare pravde - Cesta brigad

299100

556

V

 

21.

299291

295051

Gospodarska cona ob Straški cesti I

konec AB

218

V

 

22.

299292

299291

Gospodarska cona ob Straški cesti II

konec AB

176

V

 

23.

299293

299291

Gospodarska cona ob Straški cesti III

konec AB

106

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

13.298 m

 • naselje Otočec

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

298041

298030

Dobrava

HŠ 49

544

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

544 m

8.člen

Javne poti (JP) so:

 • mesto Novo mesto

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

791741

295052

Podbreznik 9

HŠ 9

199

V

 

2.

791742

295052

Podbreznik 104

HŠ 104

278

V

 

3.

795521

299021

Ob Težki vodi 82a

HŠ 82a

104

V

 

4.

798592

799226

Podbevškova ulica 29

p. 2161/1

101

V

 

5.

798593

799221

Savinškova ulica 2c

HŠ 2c

139

V

 

6.

799001

299161

Adamičeva ulica 14

HŠ 14

58

V

 

7.

799002

299161

Adamičeva ulica 20

HŠ 20

52

V

 

8.

799003

299161

Adamičeva ulica - povezava mimo HŠ 28

299011

100

V

 

9.

799004

299161

Adamičeva ulica 27

HŠ 27

61

V

 

10.

799005

299161

Adamičeva ulica 39

HŠ 39

67

V

 

11.

799006

299161

Adamičeva ulica 57

HŠ 57

118

V

 

12.

799011

299051

Paderšičeva ulica 8

p. 1004

350

V

 

13.

799012

799011

Paderšičeva ulica - povezava mimo HŠ 15

799011

238

V

 

14.

799013

799011

Paderšičeva ulica - povezava mimo HŠ 2a

299051

90

V

 

15.

799014

299011

Školova ulica 5

p. 1352

224

V

 

16.

799015

299051

Trdinova ulica 12b

HŠ 12b

103

V

 

17.

799016

799011

Paderšičeva ulica - pešpot

299051

48

B

 

18.

799021

299051

Valantičevo 1

HŠ 1

99

V

 

19.

799022

799021

Valantičevo 17

HŠ 17

207

V

 

20.

799023

299051

Valantičevo 20

razcep

56

V

 

21.

799024

299051

Valantičevo - povezava mimo HŠ 15a

799022

61

V

 

22.

799026

299052

Gubčeva ulica 32

razcep

91

V

 

23.

799027

799026

Gubčeva ulica 39

HŠ 39

118

V

 

24.

799028

299052

Gubčeva ulica 18

HŠ 18

97

V

 

25.

799031

299011

Smrečnikova ulica - Resslova ulica

R2 419

302

V

 

26.

799032

299151

Nad mlini 96

HŠ 96

190

V

 

27.

799033

299151

Nad mlini 7

HŠ 7

107

V

 

28.

799034

299151

Nad mlini 14

HŠ 14

151

V

 

29.

799036

299151

Nad mlini - povezava mimo HŠ 35

299011

85

V

 

30.

799037

299151

Nad mlini 70

most

141

V

 

31.

799041

299281

Ulica Mirana Jarca - Kandijska cesta

R2 419

676

V

 

32.

799042

799041

Ulica Mirana Jarca - povezava mimo HŠ 10

799043

150

V

 

33.

799043

R3 664

Ulica Mirana Jarca - povezava mimo HŠ 19

799041

239

V

 

34.

799044

799045

stadion - parkirišče

parkirišče

82

V

 

35.

799045

R2 419

stadion

799045

472

V

 

36.

799046

299281

Šmihelska cesta 7

HŠ 7

81

V

 

37.

799051

299141

Lebanova ulica 58

most

59

V

 

38.

799052

299141

Lebanova ulica 26

HŠ 26

56

V

 

39.

799053

299141

Lebanova ulica - povezava mimo HŠ 23

799041

79

V

 

40.

799054

299141

Lebanova ulica 29

HŠ 29

55

V

 

41.

799061

299132

Drska 57

žel. proga

313

V

 

42.

799062

799061

Drska 49

HŠ 49

79

V

 

43.

799063

799061

Drska - vrtec

HŠ 5

60

V

 

44.

799064

799067

Drska 60

HŠ 60

184

V

 

45.

799065

799064

Drska 27a

HŠ 27a

60

V

 

46.

799066

799067

Drska 61

HŠ 61

247

V

 

47.

799067

299132

Drska 24

HŠ 24

266

V

 

48.

799068

R3 664

ZD Novo mesto

ZD

117

V

 

49.

799069

799064

Drska 65b

HŠ 65b

34

V

 

50.

799071

799067

Drska - povezava mimo HŠ 15

299041

229

V

 

51.

799072

799071

Drska 1

HŠ 1

136

V

 

52.

799073

799072

Drska 9

razcep

48

V

 

53.

799081

299132

Šegova ulica - vrtec

HŠ 22

122

V

 

54.

799082

299132

Šegova ulica 28

HŠ 28

63

V

 

55.

799083

299132

Šegova ulica 23

p. 1415/3

118

V

 

56.

799084

799083

Šegova ulica 13

HŠ 13

43

V

 

57.

799085

299132

Šegova ulica - povezava mimo HŠ 30

799096

43

V

 

58.

799086

299132

Šegova ulica - povezava mimo HŠ 34

799096

44

V

 

59.

799087

299132

Šegova ulica - povezava mimo HŠ 42

799096

43

V

 

60.

799091

799061

Volčičeva ulica - povezava mimo HŠ 10

799095

282

V

 

61.

799092

799095

Volčičeva ulica - povezava mimo HŠ 34

799094

216

V

 

62.

799093

799095

Westrova ulica 3

HŠ 3

60

V

 

63.

799094

299130

Volčičeva ulica 45

HŠ 45

135

V

 

64.

799095

299132

Westrova ulica - povezava mimo HŠ 10

R3 664

193

V

 

65.

799096

799095

Westrova ulica 33

HŠ 33

176

V

 

66.

799097

R3 664

Bajčeva ulica - povezava mimo HŠ 8

299133

211

V

 

67.

799098

299133

Bajčeva ulica - povezava mimo HŠ 15

R3 664

66

V

 

68.

799101

299021

Vidmarjeva ulica 29

HŠ 29

397

V

 

69.

799103

299021

Finžgarjeva ulica - Vidmarjeva ulica

799101

407

V

 

70.

799104

299031

K Roku - Finžgarjeva ulica

799103

154

V

 

71.

799105

799103

Finžgarjeva ulica - povezava mimo HŠ 15

799101

109

V

 

72.

799106

299021

Ob Težki vodi 58a

p. 910/5

54

V

 

73.

799108

799101

Vidmarjeva ulica 54

HŠ 54

98

V

 

74.

799109

299021

Ob Težki vodi 59

HŠ 59

40

V

 

75.

799111

299131

Brod 12b

HŠ 12b

156

V

 

76.

799113

299131

Brod 30

HŠ 30

235

V

 

77.

799114

299131

Brod 49

HŠ 49

90

V

 

78.

799115

299131

Brod 25

HŠ 25

97

V

 

79.

799116

299131

Šalijeva ulica 15

HŠ 15

191

V

 

80.

799121

299031

Nahtigalova ulica 11

HŠ 11

132

V

 

81.

799122

299031

Aškerčeva ulica 17

HŠ 17

225

V

 

82.

799123

299031

Košenice - povezava mimo HŠ 19

299031

527

V

 

83.

799124

299031

Košenice 81

HŠ 81

182

V

 

84.

799125

299031

Vorančeva ulica - podvoz

p. 1233/8

398

V

 

85.

799126

799125

Vorančeva ulica 11

HŠ 11

72

V

 

86.

799127

799191

K Roku 128

p. 845/56

143

V

 

87.

799131

R2 419

Žabja vas 2

HŠ 2

221

V

 

88.

799132

299081

Lobetova ulica 3

HŠ 3

40

V

 

89.

799133

299081

Lobetova ulica - povezava mimo HŠ 7

299081

248

V

 

90.

799134

799133

Lobetova ulica 20

HŠ 20

73

V

 

91.

799135

299081

Na Tratah 24

razcep

265

V

 

92.

799136

799135

Na Tratah 11

HŠ 11

73

V

 

93.

799137

799211

Na Lazu 21

razcep

39

V

 

94.

799138

799211

Avšičeva ulica 4

HŠ 4

41

V

 

95.

799139

799211

Avšičeva ulica 5

p. 349

30

V

 

96.

799141

299211

Ulica Ivana Roba 47

HŠ 47

219

V

 

97.

799142

299211

Ulica Ivana Roba 19

razcep

31

V

 

98.

799143

299211

Ulica Ivana Roba 33

HŠ 33

26

V

 

99.

799144

299211

Ulica Ivana Roba - povezava mimo HŠ 54

G2 105

168

V

 

100.

799145

799144

Ulica Ivana Roba 67

HŠ 67

79

V

 

101.

799146

799144

Ulica Ivana Roba 61

razcep

78

V

 

102.

799147

799213

Ravnikarjeva ulica 1

razcep

74

V

 

103.

799151

299042

Ulica Slavka Gruma 21

HŠ 21

76

V

 

104.

799152

299042

Ulica Slavka Gruma 35

HŠ 35

53

V

 

105.

799153

299042

Ulica Slavka Gruma - OŠ

razcep

211

V

 

106.

799154

299042

Cesarjeva ulica - povezava mimo HŠ 28

299042

213

V

 

107.

799155

299042

Cesarjeva ulica - povezava mimo HŠ 56

799154

103

V

 

108.

799156

799154

Cesarjeva ulica - povezava mimo HŠ 38

299042

80

V

 

109.

799157

799154

Cesarjeva ulica 18a

HŠ 18a

32

V

 

110.

799158

799154

Cesarjeva ulica 22a

HŠ 22a

27

V

 

111.

799159

299042

Ulica Slavka Gruma - povezava mimo HŠ 92

799153

417

V

 

112.

799161

299191

Šukljetova ulica - povezava mimo HŠ 16

299021

152

V

 

113.

799162

299191

Šukljetova ulica - povezava mimo HŠ 3

299021

164

V

 

114.

799163

799162

Šukljetova ulica - povezava mimo HŠ 22

799161

79

V

 

115.

799164

799162

Šukljetova ulica - povezava mimo HŠ 10

799161

78

V

 

116.

799165

R3 664

Šmihel 53

HŠ 53

179

V

 

117.

799166

R3 664

Šmihel 63

HŠ 63

95

V

 

118.

799167

R3 664

Šmihel 65

HŠ 65

60

V

 

119.

799168

R3 664

Pot v gaj 22

razcep

162

V

 

120.

799171

299191

Krallova ulica 24

HŠ 24

103

V

 

121.

799172

299191

Krajčeva ulica 44

razcep

162

V

 

122.

799173

799174

Krallova ulica 37

razcep

97

V

 

123.

799174

299191

Krallova ulica - K Roku

799182

131

V

 

124.

799181

299191

Krajčeva ulica - povezava mimo HŠ 15

799174

327

V

 

125.

799182

299031

K Roku 40

HŠ 40

335

V

 

126.

799183

299031

K Roku - povezava mimo HŠ 21

799104

48

V

 

127.

799185

799181

Krajčeva ulica 21

HŠ 21

44

V

 

128.

799191

299021

Regrča vas - K Roku

299031

1.493

V

 

129.

799192

799191

Regrča vas 50a

razcep

73

V

 

130.

799193

799191

Knezova ulica 42

HŠ 42

313

V

 

131.

799194

299021

Jedinščica 59

HŠ 59

252

V

 

132.

799195

299021

Knezova ulica - Jedinščica

799194

578

V

 

133.

799196

G2 105

Belokranjska cesta 40

p. 456/3

149

V

 

134.

799197

G2 105

Belokranjska cesta 28a

HŠ 28a

108

V

 

135.

799198

G2 105

Belokranjska cesta 26

p. 1325/6

206

V

 

136.

799199

799191

Regrča vas 54d

HŠ 54d

79

V

 

137.

799201

G2 105

Ob potoku 9b

p. 417/7

275

V

 

138.

799202

799201

Ob potoku 42

razcep

1.089

V

 

139.

799203

799202

Ob potoku 21

p. 421/1

58

V

 

140.

799204

299201

Gotna vas 47

razcep

158

V

 

141.

799205

299201

Gotna vas 55

HŠ 55

186

V

 

142.

799206

299201

Gotna vas - povezava mimo HŠ 32

799201

175

V

 

143.

799207

799205

Gotna vas 46

HŠ 46

90

V

 

144.

799208

799193

Knezova ulica - povezava mimo HŠ 66

799195

326

V

 

145.

799209

799193

Knezova ulica 58

HŠ 58

78

V

 

146.

799211

299071

Avšičeva ulica 18

HŠ 18

288

V

 

147.

799212

799211

Avšičeva ulica - povezava mimo HŠ 8a

799211

142

V

 

148.

799213

299071

Drejčetova pot 23

p. 290/24

447

V

 

149.

799214

299071

Na Lazu 27

HŠ 27

113

V

 

150.

799215

299071

Na Lazu - povezava mimo HŠ 7

299071

176

V

 

151.

799216

299071

Pot na Gorjance 27

HŠ 27

137

V

 

152.

799217

299071

Knafelčeva ulica 38

HŠ 38

121

V

 

153.

799218

G2 105

Belokranjska cesta - Knafelčeva ulica I

299071

60

V

 

154.

799219

G2 105

Belokranjska cesta - Knafelčeva ulica II

299071

62

V

 

155.

799221

299221

Podbevškova ulica - Savinškova ulica 4

p. 2061/2

263

V

 

156.

799222

299221

Gosjakova ulica 1

p. 2022/3

136

V

 

157.

799223

R2 419

Velika Cikava 21

razcep

202

V

 

158.

799224

R2 419

Velika Cikava 11a

p. 1976/13

85

V

 

159.

799225

R2 419

Šentjernejska cesta 43

HŠ 43

64

V

 

160.

799226

299221

Podbevškova ulica 31

p. 2183/19

448

V

 

161.

799227

799226

Podbevškova ulica 22

p. 2165/47

184

V

 

162.

799228

799226

Podbevškova ulica - povezava okoli HŠ 38

799228

205

V

 

163.

799229

799226

Podbevškova ulica 44

HŠ 44

146

V

 

164.

799231

299273

Mačkovec 7

p. 2351/22

273

V

 

165.

799232

299273

Šmarješka cesta 68

p. 2464/22

373

V

 

166.

799233

299273

Mlinarska pot 17

razcep

133

V

 

167.

799234

299273

Gregorčičeva ulica 11

HŠ 11

194

V

 

168.

799235

799232

Mlinarska pot 15

p. 2187/2

90

V

 

169.

799236

295261

Stražna 16

razcep

624

V

 

170.

799241

299122

Pod Trško goro - povezava mimo HŠ 30

299121

226

V

 

171.

799242

299121

Pod Trško goro 102

HŠ 102

134

V

 

172.

799243

299121

Pod Trško goro 99a

razcep

170

V

 

173.

799245

299121

Pod Trško goro - povezava mimo HŠ 73

299121

208

V

 

174.

799251

299273

Ločna - povezava mimo HŠ 25

G2 105

854

V

 

175.

799252

799251

Ločna - povezava mimo HŠ 10

299121

419

V

 

176.

799253

299273

Ločna 9

HŠ 9

138

V

 

177.

799254

799251

Ločna 31

razcep

185

V

 

178.

799255

G2 105

Ločna 22c

p. 889/2

202

V

 

179.

799257

799251

Ločna - povezava na JP 799252

799252

240

V

 

180.

799258

299273

ČN Novo mesto

ČN

50

V

 

181.

799259

799258

Šmarješka cesta 12

p. 999/16

53

V

 

182.

799261

799262

Seidlova cesta 33 - vrtec

p. 755

157

V

 

183.

799262

299272

Seidlova cesta 35

parkirišče

308

V

 

184.

799263

799262

Seidlova cesta 41

HŠ 41

50

V

 

185.

799264

299062

Ragovo 12a

HŠ 12a

357

V

 

186.

799265

799264

Ragovo - povezava mimo HŠ 21

799267

120

V

 

187.

799267

299062

Ragovo 10

HŠ 10

285

V

 

188.

799271

299181

Ulica Marjana Kozine 61

HŠ 61

148

V

 

189.

799272

299181

Ulica Marjana Kozine 31a

HŠ 31a

147

V

 

190.

799273

299181

Ulica Marjana Kozine 9

razcep

35

V

 

191.

799274

299181

Ulica Marjana Kozine 17

razcep

29

V

 

192.

799275

299181

Ulica Marjana Kozine 68

HŠ 68

149

V

 

193.

799281

299181

Levstikova ulica - Stritarjeva ulica - Tavčarjeva ulica 3

HŠ 3

256

V

 

194.

799282

299181

Jurčičeva ulica 15

HŠ 15

179

V

 

195.

799283

799281

Levstikova ulica 7

HŠ 7

158

V

 

196.

799284

799281

Stritarjeva ulica 5

HŠ 5

94

V

 

197.

799291

299171

Ulica Ilke Vaštetove 24

HŠ 24

79

V

 

198.

799292

299171

Ulica Ilke Vaštetove 27

HŠ 27

245

V

 

199.

799293

299171

Ulica Milana Majcna 19

HŠ 19

211

V

 

200.

799294

R2 419

Kandijska cesta - povezava mimo HŠ 47

799293

117

V

 

201.

799295

299171

Slančeva ulica 8

p. 410

128

V

 

202.

799301

299171

Maistrova ulica 18

HŠ 18

118

V

 

203.

799302

299171

Maistrova ulica 21

HŠ 21

232

V

 

204.

799303

R2 419

Kandijska cesta 23a

HŠ 23a

113

V

 

205.

799304

R2 419

Kandijska cesta 71

HŠ 71

99

V

 

206.

799311

299061

Ragovska ulica - povezava mimo HŠ 32

299061

208

V

 

207.

799312

299061

Ragovska ulica - vrtec

parkirišče

146

V

 

208.

799313

299061

Ragovska ulica 39

HŠ 39

173

V

 

209.

799314

299061

Ragovska ulica 1

HŠ 1

243

V

 

210.

799315

799314

Ragovska ulica 1a

podvoz

61

V

 

211.

799316

799314

V Ragov Log 3

p. 124/11

128

B

 

212.

799317

799315

Ragovska ulica - podvoz

799318

23

B

 

213.

799318

R2 419

Kandijska cesta 11

podvoz

68

V

 

214.

799321

299004

Ulica talcev 12

p. 1165

422

V

 

215.

799322

799321

Na žago 1

p. 1162

86

V

 

216.

799323

799321

Jerebova ulica - povezava mimo HŠ 6

799330

344

V

 

217.

799324

799323

Jerebova ulica - Ulica talcev

799321

26

V

 

218.

799331

299002

Vrhovčeva ulica - povezava mimo HŠ 9

799341

232

V

 

219.

799332

799331

Kratka ulica - K sodišču

799323

68

V

 

220.

799333

799343

Jenkova ulica - Šolska ulica - K sodišču

799323

346

V

 

221.

799334

799333

Strojarska pot 3

razcep

103

V

 

222.

799335

799331

Streliška ulica - povezava mimo HŠ 1

799333

62

V

 

223.

799336

799331

pešpot mimo Vrhovčeva ulica 10

799332

23

P

 

224.

799341

299002

Germova ulica - povezava mimo HŠ 2

799333

105

V

 

225.

799342

799333

Dilančeva ulica - povezava mimo HŠ 5

799341

119

V

 

226.

799343

799351

Detelova ulica - povezava mimo HŠ 3

799342

61

V

 

227.

799351

299002

Jenkova ulica - povezava mimo HŠ 1

799343

66

V

 

228.

799352

799351

Frančiškanski trg 1

p. 1621

52

V

 

229.

799361

299272

Koštialova ulica - povezava mimo HŠ 18

299111

525

V

 

230.

799362

799361

Koštialova ulica 26

razcep

59

V

 

231.

799363

799361

Koštialova ulica 43

p. 790

129

V

 

232.

799371

299111

Mestne njive - Lamutova ulica 34

HŠ 34

456

V

 

233.

799372

799375

Mestne njive 23

HŠ 23

73

V

 

234.

799373

799371

Lamutova ulica - Situlska pot 20

HŠ 20

793

V

 

235.

799374

299111

Mestne njive 1d

HŠ 1d

77

V

 

236.

799375

799371

Mestne njive 22

HŠ 22

188

V

 

237.

799376

799371

Lamutova ulica 9

HŠ 9

91

V

 

238.

799377

799371

Lamutova ulica 17

razcep

76

V

 

239.

799378

799373

Lamutova ulica 15a

HŠ 15a

35

V

 

240.

799381

299111

Cankarjeva ulica - povezava mimo HŠ 35

299111

240

V

 

241.

799382

299111

Cankarjeva ulica 3a

p. 1131/1

50

V

 

242.

799383

799381

Prisojna pot 4b

razcep

181

V

 

243.

799391

295211

Krka 21

p. 735/1

144

V

 

244.

799392

295211

Krka 29

HŠ 29

110

V

 

245.

799393

799392

Krka 45

HŠ 45

124

V

 

246.

799394

295211

Krka 56d

HŠ 56d

186

V

 

247.

799401

799402

Kettejev drevored 5

razcep

78

V

 

248.

799402

299272

Kettejev drevored 14

HŠ 14

840

V

 

249.

799403

799402

Kettejev drevored - pešpot

799406

318

B

 

250.

799404

299261

Zwittrova ulica 22

razcep

344

V

 

251.

799405

299261

Kolodrorska ulica 2

razcep

205

V

 

252.

799406

299261

Kettejev drevored 19

HŠ 19

319

V

 

253.

799411

799412

Trubarjeva ulica - povezava mimo HŠ 3

799415

75

V

 

254.

799412

299004

Novi trg - povezava mimo HŠ 11

799415

115

V

 

255.

799413

799415

Na loko - Župančičevo sprehajališče 2

p. 1311/3

327

V

 

256.

799415

799410

Dalmatinova ulica - Kapiteljska ulica

799422

182

V

 

257.

799421

799422

Kapiteljska ulica - povezava mimo HŠ 5

799423

224

V

 

258.

799422

799415

Strma pot - povezava mimo HŠ 2

299003

103

B

 

259.

799423

299003

Prešernov trg

299003

79

V

 

260.

799424

799421

Muzejska ulica - povezava mimo HŠ 7

299003

161

V

 

261.

799425

799424

Mej vrti - povezava mimo HŠ 3

799426

160

V

 

262.

799426

799424

Kosova ulica - povezava mimo HŠ 1

799430

83

V

 

263.

799427

299002

Kastelčeva ulica - povezava mimo HŠ 7

299003

91

V

 

264.

799428

299003

Florjanov trg - Glavni trg

299002

103

V

 

265.

799429

299002

pešpot Linhartova ulica

799428

64

B

 

266.

799431

799425

Breg 25

HŠ 25

177

V

 

267.

799432

799431

Cvelbarjeva ulica - povezava mimo HŠ 10

799426

52

B

 

268.

799433

299000

Pugljeva ulica 5

HŠ 5

131

V

 

269.

799434

799426

Cvelbarjeva ulica - povezava mimo HŠ 2

299003

60

V

 

270.

799441

R2 419

Irča vas 38

HŠ 38

394

V

 

271.

799442

799441

Irča vas 8

p. 1090/3

174

V

 

272.

799443

799442

Irča vas 16a

HŠ 16a

111

V

 

273.

799444

799442

Irča vas 1

HŠ 1

118

V

 

274.

799445

799441

Irča vas 36

HŠ 36

88

V

 

275.

799446

799443

Irča vas 22

HŠ 22

40

V

 

276.

799451

299261

Klemenčičeva ulica - Ljubljanska cesta

799455

280

V

 

277.

799452

299261

Kočevarjeva ulica - povezava mimo HŠ 3

299101

486

V

 

278.

799453

799452

Kočevarjeva ulica - povezava mimo HŠ 30

799457

174

V

 

279.

799454

799452

Žlebej 15

HŠ 15

238

V

 

280.

799455

299261

Ljubljanska cesta - povezava mimo HŠ 26

799452

189

V

 

281.

799456

799454

Žlebej 6

HŠ 6

69

V

 

282.

799457

299101

Kočevarjeva ulica - OŠ

799457

112

V

 

283.

799458

299101

Kočevarjeva ulica 25

HŠ 25

119

V

 

284.

799461

299241

Ulica Danila Bučarja 11

HŠ 11

95

V

 

285.

799462

299241

Ulica stare pravde - Velika Bučna vas 8

HŠ 8

436

V

 

286.

799463

799462

Ulica stare pravde 35

HŠ 35

109

V

 

287.

799464

799462

Ulica stare pravde 47

HŠ 47

80

V

 

288.

799465

299241

Vandotova ulica - povezava mimo HŠ 8

299241

190

V

 

289.

799471

299100

Cesta brigad - povezava mimo HŠ 31

R3 651

299

V

 

290.

799472

799471

Cesta brigad 22

HŠ 22

85

V

 

291.

799473

799471

Cesta brigad - povezava mimo HŠ 40

799471

246

V

 

292.

799474

799471

Cesta brigad 48

HŠ 48

50

V

 

293.

799475

799471

Cesta brigad 32

HŠ 32

27

V

 

294.

799476

R3 651

Velika Bučna vas 3c

HŠ 3c

175

V

 

295.

799477

799540

Tržiška ulica 1

HŠ 1

188

V

 

296.

799478

799476

Velika Bučna vas 1

HŠ 1

39

V

 

297.

799479

R3 651

Velika Bučna vas 14

razcep

131

V

 

298.

799481

299103

V Brezov log - povezava mimo HŠ 28

299103

365

V

 

299.

799482

299103

V Brezov log 56

HŠ 56

128

V

 

300.

799483

299103

V Brezov log 17

HŠ 17

141

V

 

301.

799484

299103

V Brezov log 33a

HŠ 33a

142

V

 

302.

799485

299103

V Brezov log 45

HŠ 45

115

V

 

303.

799486

299103

V Brezov log 45a

HŠ 45a

115

V

 

304.

799491

299091

Lastovče 45

HŠ 45

555

V

 

305.

799492

299091

Lastovče 47

HŠ 47

138

V

 

306.

799493

299092

Cegelnica 45

p. 322/2

320

V

 

307.

799494

299091

Lastovče 56

HŠ 56

92

V

 

308.

799495

799491

Cegelnica 29

p. 308/7

305

V

 

309.

799501

295041

Foersterjeva ulica 15

p. 358/5

164

V

 

310.

799502

799501

Foersterjeva ulica 5

p. 380

319

V

 

311.

799503

295041

Medičeva ulica 10

razcep

357

V

 

312.

799504

295041

Vavpotičeva ulica 16

HŠ 16

381

V

 

313.

799505

299251

Livada 2a

razcep

130

V

 

314.

799511

295021

Muhaber 79

HŠ 79

587

V

 

315.

799512

295021

Muhaber 8

HŠ 8

202

V

 

316.

799513

799511

Muhaber 71

p. 933

233

V

 

317.

799514

295021

Zobčeva ulica 11

HŠ 11

328

V

 

318.

799515

295021

Muhaber 5

p. 1068/1

39

V

 

319.

799521

295021

Potočna vas - povezava mimo HŠ 16

799523

584

V

 

320.

799522

799521

Potočna vas - povezava mimo HŠ 10

295021

171

V

 

321.

799523

799522

Potočna vas 26

HŠ 26

127

V

 

322.

799524

799521

Vodnikova ulica 9

HŠ 9

185

V

 

323.

799525

R3 651

Mirnopeška cesta 24

razcep

198

V

 

324.

799526

R3 651

Brezje 16

razcep

258

V

 

325.

799527

799526

Brezje 35

razcep

443

V

 

326.

799531

799537

Markljeva ulica 34

HŠ 34

154

V

 

327.

799532

799537

Markljeva ulica 23

razcep

97

V

 

328.

799533

799535

Markljeva ulica 17

razcep

152

V

 

329.

799534

R3 651

Ljubljanska cesta 84

HŠ 84

109

V

 

330.

799535

R3 651

Markljeva ulica - Dolenje Kamence 1

HŠ 1

127

V

 

331.

799536

R3 651

R3 651 - povezava na Ljubljansko cesto

799530

116

V

 

332.

799537

799536

Ljubljanska cesta 77

HŠ 77

286

V

 

333.

799538

799536

Ljubljanska cesta 49

HŠ 49

232

V

 

334.

799539

799538

Ljubljanska cesta - Muhaber 80

razcep

293

V

 

335.

799541

799542

Turkova ulica 28

razcep

167

V

 

336.

799542

R3 651

Turkova ulica 14

HŠ 14

170

V

 

337.

799543

799542

Turkova ulica 6

HŠ 6

92

V

 

338.

799544

799542

Turkova ulica 11

razcep

56

V

 

339.

799545

R3 651

R3 651 - povezava na Tržiško ulico

799477

110

V

 

340.

799546

799477

Tržiška ulica 24

p. 734

153

V

 

341.

799551

295011

Dolenje Kamence 78

HŠ 78

291

V

 

342.

799552

799538

Dolenje Kamence - povezava mimo HŠ 57

295021

635

V

 

343.

799553

R3 651

Župnca - povezava mimo HŠ 5

295251

252

V

 

344.

799554

796511

Brinje 13

p. 15

588

V

 

345.

799555

G2 105

Belokranjska cesta 87

p. 1925/73

652

V

 

346.

799556

799553

Župnca 4h

p. 523/12

89

V

 

347.

799557

G2 105

Pod Barončevim hribom - Poganška ulica 11

razcep

426

V

 

348.

799558

295011

Dolenje Kamence - Y razcep

799551

17

V

 

349.

799559

G2 105

Belokranjska cesta 62

HŠ 62

34

V

 

350.

799561

299021

Ulica Pie in Pina Mlakarja 53

HŠ 53

266

V

 

351.

799571

799561

Ulica Pie in Pina Mlakarja 4

HŠ 4

27

V

 

352.

799573

799561

Ulica Pie in Pina Mlakarja 12

HŠ 12

58

V

 

353.

799574

799561

Ulica Pie in Pina Mlakarja 21

razcep

131

V

 

354.

799575

799561

Ulica Pie in Pina Mlakarja - povezava mimo HŠ 35

799574

42

V

 

355.

799576

799561

Ulica Pie in Pina Mlakarja 26

HŠ 26

59

V

 

356.

799577

799561

Ulica Pie in Pina Mlakarja 38

HŠ 38

36

V

 

357.

799578

799561

Ulica Pie in Pina Mlakarja 43

p. 449/126

68

V

 

358.

799579

799561

Ulica Pie in Pina Mlakarja 1

p. 449/187

23

V

 

V…vsa vozila, B…pešci in kolesarji, P…pešci

SKUPAJ:

64.622 m

 • naselje Otočec

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

793711

295311

Nad Krko - povezava mimo HŠ 21

295311

244

V

 

2.

793712

295253

Otočec - Y razcep

295271

25

V

 

3.

796151

793711

Nad Krko 1

HŠ 1

166

V

 

4.

796161

796171

Šentpeter - povezava mimo HŠ 51

796173

74

V

 

5.

796171

295311

Šentpeter 27

HŠ 27

230

V

 

6.

796172

295311

Šentpeter 10

p. 1094/2

68

V

 

7.

796173

295311

Šentpeter - mimo pokopališča

p. 334/1

274

V

 

8.

796174

295311

Šentpeter - povezava mimo HŠ 5

295281

90

V

 

9.

797291

797301

Starine - povezava mimo HŠ 3

298031

175

V

 

10.

797301

295281

Krožna pot - Starine 14

HŠ 14

170

V

 

11.

797311

797301

Krožna pot - povezava mimo HŠ 12

295281

264

V

 

12.

797321

797341

Skalna ulica 14

HŠ 14

87

V

 

13.

797322

298041

Skalna ulica 38

HŠ 38

163

V

 

14.

797331

298041

Dobrava 28

HŠ 28

94

V

 

15.

797341

298041

Skalna ulica 29

HŠ 29

286

V

 

16.

797342

797341

Skalna ulica 7b

p. 160/242

175

V

 

17.

797343

797341

Skalna ulica 11

HŠ 11

101

V

 

18.

797351

298041

Dobrava 44

HŠ 44

100

V

 

19.

797471

295281

Otočec - Lutrško selo

797491

1.719

V

 

20.

797472

295281

Otočec 81

razcep

111

V

 

21.

797473

295310

Otočec - Grajska cesta

parkirišče

58

V

 

22.

797481

797471

Prapreče 12

HŠ 12

516

V

 

23.

797501

298031

Starine - povezava mimo HŠ 11

797291

132

V

 

24.

797551

298041

Dobrava 60

HŠ 60

88

V

 

25.

798441

298041

Dobrava 72

HŠ 72

48

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

5.458 m

 • naselje Gabrje

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

793761

794801

K studencu - Ruparjev dol

794751

82

V

 

2.

794601

295171

Gomile - povezava mimo HŠ 9

794801

185

V

 

3.

794731

794801

Kandija 30

HŠ 30

578

V

 

4.

794741

794751

Gabrska gora 43

p. 2536

1.493

V

 

5.

794742

794771

Gabrska gora 35

p. 2500/4

105

V

 

6.

794751

295164

Šumeči potok 31

HŠ 31

424

V

 

7.

794752

295164

Gabrje - Y razcep

794751

22

V

 

8.

794761

794801

Ruparjev dol 14

HŠ 14

89

V

 

9.

794771

794741

Gabrska gora - Vedman 18

HŠ 18

501

V

 

10.

794772

794771

Vedman 10

HŠ 10

81

V

 

11.

794781

795081

Gabrska gora - povezava mimo HŠ 75

795081

209

V

 

12.

794791

794751

Portoroška - povezava mimo HŠ 9

RT 920

297

V

 

13.

794801

794751

K studencu 32

vodno zaj.

476

V

 

14.

794831

295171

Gomile - Kulturni dom

HŠ 10

186

V

 

15.

794841

295171

Gomile 78

razcep

542

V

 

16.

794861

295164

Šmiškovci 10

HŠ 10

131

V

 

17.

794871

794861

Loka - povezava mimo HŠ 27

295164

331

V

 

18.

794891

RT 920

Kavce 29

razcep

1.344

V

 

19.

794921

RT 920

Kavce 20

razcep

412

V

 

20.

794931

RT 920

Kavce 3

razcep

95

V

 

21.

795081

794741

Gabrska gora 117

HŠ 117

309

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

7.892 m

 • naselje Dolž

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

791011

794211

Dolž 28

HŠ 28

56

V

 

2.

791791

794581

Bukovče 11

p. 2813

353

V

 

3.

793211

794231

Mrzlavka 54

HŠ 54

597

V

 

4.

794211

295134

Lipnica - povezava mimo HŠ 11

794451

304

V

 

5.

794212

794211

Dolž - Y razcep

794451

45

V

 

6.

794221

295134

Greben 18

HŠ 18

189

V

 

7.

794222

295134

Greben - povezava mimo HŠ 22

794221

53

V

 

8.

794231

295134

Šolska cesta - Mrzlavka

794581

394

V

 

9.

794241

796591

Rebri

razcep

399

V

 

10.

794251

295134

Šolska cesta - povezava mimo HŠ 39

294241

201

V

 

11.

794252

794251

Dolž - Y razcep

294241

19

V

 

12.

794261

295134

Šolska cesta 57

HŠ 57

99

V

 

13.

794271

295134

Jesenovec 6

p. 4618/1

103

V

 

14.

794291

295171

Kančen dol 48

p. 1827

522

V

 

15.

794301

295171

Jesenovec 87

p. 154/15

322

V

 

16.

794321

295133

Vinareber 12

p. 1248/2

224

V

 

17.

794431

295133

Vinareber 60

HŠ N.H.

168

V

 

18.

794441

295134

Lipnica - povezava mimo igrišča

794211

141

V

 

19.

794451

295134

Ravnica 17

kozolec

444

V

 

20.

794461

794211

Lipnica 6

p. 2003/35

64

V

 

21.

794471

295134

Šolska cesta - povezava mimo HŠ 80

295134

194

V

 

22.

794581

793211

Mrzlavka - Bukovče

p. 3079

2.260

V

 

23.

794611

295171

Pangrč Grm - Šmiklavž

p. 3356/2

1.287

V

 

24.

794811

794611

Šmiklavž 55

HŠ 55

365

V

 

25.

795041

794811

Šmiklavž 38b

HŠ 38b

201

V

 

26.

796591

295134

Šolska cesta 15

razcep

66

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

9.070 m

 • naselje Uršna sela

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

792981

793021

Uršna sela - Drganja sela

792970

532

V

2.478 Straža

2.

792991

792980

Drganja sela - Uršna sela

793021

591

V

1.887 Straža

3.

793001

792991

Novi Ljuben 28

razcep

165

V

 

4.

793021

R3 664

Ljuben - Novi Ljuben 1

HŠ 1

1.213

V

 

5.

793061

793021

Novi Ljuben 17

HŠ 17

624

V

 

6.

793081

293040

Gorenje Sušice - Makute

R3 664

530

V

1.026 Dolenjske Toplice

7.

793091

793021

Makute - povezava mimo HŠ 45

793081

683

V

 

8.

793101

793091

Makute - povezava mimo HŠ 34

793021

405

V

 

9.

793121

R3 664

Stari Ljuben - Ljuben

R3 664

1.366

V

 

10.

793122

793121

Stari Ljuben 89

p. 1691

117

V

 

11.

793123

R3 664

Stari Ljuben - zidanice

p. 141

132

V

 

12.

793231

793021

Ljuben - povezava mimo HŠ 61

793121

488

V

 

13.

793241

793021

Makute 73

HŠ 73

723

V

 

14.

793251

793021

Ljuben 152

p. 3573/2

450

V

 

15.

793261

793021

Ljuben - Stari Ljuben

R3 664

2.053

V

 

16.

793262

793261

Ljuben - Y razcep

793021

31

V

 

17.

793271

R3 664

Ljuben 36

HŠ 36

178

V

 

18.

793291

R3 664

Ljuben - povezava mimo HŠ 22

R3 664

337

V

 

19.

793301

R3 664

Ljuben 44

HŠ 44

151

V

 

20.

793311

R3 664

Splavne - povezava mimo HŠ 1

R3 664

538

V

 

21.

793341

R3 664

Vaška cesta - igrišče

igrišče

511

V

 

22.

793351

R3 664

Gasilska pot 30

HŠ 30

445

V

 

23.

793361

R3 664

Vaška cesta 105

HŠ 105

165

V

 

24.

793371

R3 664

Vaška cesta - povezava mimo HŠ 49

798601

203

V

 

25.

793381

793291

Ljuben 12

HŠ N.H.

243

V

 

26.

795161

792970

Drganja sela - Uršna sela

793061

108

V

1.217 Straža

27.

796431

798601

Vaška cesta - povezava mimo HŠ 57

793371

66

V

 

28.

798601

R3 664

Vaška cesta 67

HŠ 67

146

V

 

V…vsa vozila

SKUPAJ:

13.194 m

 • ostala naselja

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

790991

295043

Prečna - Podgora

790950

300

V

715 Straža

2.

791411

795531

Smolenja vas - povezava mimo HŠ 32

795531

116

V

 

3.

791631

R3 664

Škrjanče pri Novem mestu - Boričevo 11

razcep

1.484

V

 

4.

791632

791631

Škrjanče pri Novem mestu 10

HŠ 10

197

V

 

5.

791641

295011

Gorenje Kamence - Hudo

R3 651

1.304

V

 

6.

791642

791641

Gorenje Kamence - Y razcep

295011

33

V

 

7.

791661

295011

Gorenje Kamence 2

HŠ 2

197

V

 

8.

791671

295011

Daljni Vrh - Gorenje Kamence 25

razcep

696

V

 

9.

791681

295082

Petane 2

razcep

250

V

 

10.

791691

295011

Daljni Vrh 11

razcep

121

V

 

11.

791711

791721

Prečna - Suhor

295031

956

V

 

12.

791721

295042

Prečna - Kuzarjev Kal

295031

1.012

V

 

13.

791731

295031

Suhor - povezava mimo HŠ 4

791711

308

V

 

14.

791761

295042

Prečna 21

HŠ 21

230

V

 

15.

791771

797411

Zagrad pri Otočcu - Herinja vas

p. 982

117

V

 

16.

791781

295031

Kuzarjev Kal 32

HŠ 32

75

V

 

17.

791851

295043

Prečna - letališče

HŠ 46

544

V

 

18.

791852

289123

Prečna - Y razcep

295043

21

V

 

19.

791861

295042

Prečna 83

791871

150

V

 

20.

791871

791861

Prečna - povezava mimo HŠ 70

791881

448

V

 

21.

791881

295042

Prečna - Češča vas

295052

1.245

V

 

22.

791891

295042

Prečna - povezava mimo HŠ 96

791871

270

V

 

23.

791901

295031

Kuzarjev Kal - povezava mimo HŠ 14

295031

258

V

 

24.

791911

791901

Kuzarjev Kal - povezava mimo HŠ 46

295031

329

V

 

25.

791921

R2 419

Srebrniče 20a

p. 1548/2

131

V

 

26.

791931

R2 419

Srebrniče 21

HŠ 21

98

V

 

27.

791951

295052

Češča vas - povezava mimo HŠ 15

295052

477

V

 

28.

791952

791951

Češča vas - povezava mimo HŠ 8

791951

490

V

 

29.

791961

295052

Češča vas 32

HŠ 32

154

V

 

30.

792591

295272

Zagrad pri Otočcu 6

razcep

259

V

 

31.

792821

791951

Češča vas 29

razcep

97

V

 

32.

792911

R2 419

Srebrniče 11a

HŠ 11a

98

V

 

33.

792951

295111

Rajnovšče 1

HŠ 1

91

V

 

34.

793191

295071

Veliki Podljuben - Petane

295082

660

V

 

35.

793201

295071

Veliki Podljuben 22

HŠ 22

637

V

 

36.

793221

793201

Veliki Podljuben 27

HŠ 27

170

V

 

37.

793391

798321

Gornje Laze - Travni Dol - Pleš

HŠ 30

2.099

V

703 Dolenjske Toplice

38.

793401

295102

Gorenje Lakovnice - povezava mimo HŠ 2

295102

158

V

 

39.

793411

295111

Dolenje Lakovnice - povezava mimo HŠ 8

295102

591

V

 

40.

793412

793411

Gorenje Lakovnice - Y razcep

295102

25

V

 

41.

793421

793401

Gorenje Lakovnice 15

p. 277

1.711

V

 

42.

793431

793411

Dolenje Lakovnice - povezava mimo HŠ 15

295102

365

V

 

43.

793441

295102

Jama 6

HŠ 6

792

V

 

44.

793451

295101

Stranska vas - povezava mimo HŠ 22

295092

575

V

 

45.

793461

793451

Stranska vas - povezava mimo HŠ 43

295090

550

V

 

46.

793471

793451

Stranska vas 29

razcep

55

V

 

47.

793472

793451

Stranska vas 41

p. 324

265

V

 

48.

793481

295311

Lešnica 4

HŠ 4

107

V

 

49.

793491

295091

Ruperč vrh - povezava mimo HŠ 59

295091

245

V

 

50.

793492

R3 664

Ruperč vrh 51a

HŠ 51a

274

V

 

51.

793501

797431

Herinja vas - Zagrad pri Otočcu 45

HŠ 45

107

V

 

52.

793511

295091

Stranska vas 136

HŠ 136

721

V

 

53.

793521

793511

Stranska vas 109

HŠ 109

335

V

 

54.

793531

793511

Stranska vas 135

HŠ 135

155

V

 

55.

793541

793511

Stranska vas 154

HŠ 154

290

V

 

56.

793551

295091

Stranska vas 5

HŠ 5

173

V

 

57.

793561

295082

Birčna vas 5

razcep

166

V

 

58.

793571

295082

Birčna vas - povezava mimo HŠ 54

R3 664

489

V

 

59.

793581

793421

Gorenje Lakovnice 76

p. 248/3

338

V

 

60.

793591

295101

Stranska vas - povezava mimo HŠ 47b

793611

432

V

 

61.

793601

793591

Stranska vas 7

razcep

380

V

 

62.

793602

793591

Stranska vas - povezava na LC 295101

295101

183

V

 

63.

793603

295101

Stranska vas - povezava na JP 793451

793451

84

V

 

64.

793611

793591

Stranska vas 8

razcep

375

V

 

65.

793631

796191

Lešnica - povezava mimo HŠ 21

796191

178

V

 

66.

793651

R3 664

Birčna vas 58b

HŠ 58b

203

V

 

67.

793661

793651

Birčna vas 13b

HŠ 13b

96

V

 

68.

793671

R3 664

Birčna vas 33a

HŠ 33a

219

V

 

69.

793681

R3 664

Birčna vas 38a

HŠ 38a

113

V

 

70.

793691

R3 664

Birčna vas 47

HŠ 47

165

V

 

71.

793721

R3 664

Birčna vas - Padež

p. 352/99

1.547

V

 

72.

793731

295092

Stranska vas - Rakovnik pri Birčni vasi 1

HŠ 1

507

V

 

73.

793741

295111

Rakovnik pri Birčni vasi 11

razcep

118

V

 

74.

793751

G2 105

Dolnja Težka voda 42

HŠ 42

236

V

 

75.

793771

793751

Dolnja Težka voda 44

HŠ 44

251

V

 

76.

793781

295133

Veliki Orehek 17

HŠ 17

225

V

 

77.

793791

G2 105

Črmošnjice pri Stopičah - povezava mimo HŠ 4

G2 105

371

V

 

78.

793801

295131

Črmošnjice pri Stopičah - povezava mimo HŠ 27

793791

147

V

 

79.

793811

295131

Črmošnjice pri Stopičah 20

HŠ 20

182

V

 

80.

793821

295132

Črmošnjice pri Stopičah 91

p. 76/1

283

V

 

81.

793831

295132

Črmošnjice pri Stopičah 48a

razcep

107

V

 

82.

793841

295132

Črmošnjice pri Stopičah 52

HŠ 52

72

V

 

83.

793851

295131

Črmošnjice pri Stopičah 64

p. 17/1

175

V

 

84.

793861

295102

Koroška vas - povezava mimo HŠ 17

295102

361

V

 

85.

793891

295102

Koroška vas - Pristava

295121

1.787

V

 

86.

793901

295102

Jurna vas 14

HŠ 14

192

V

 

87.

793911

295121

Podgrad - peskokop

p. 2229

508

V

 

88.

793931

295102

Jurna vas 18a

HŠ 18a

392

V

 

89.

793941

295102

Jurna vas 40

razcep

149

V

 

90.

793951

295121

Mihovec 4

HŠ 4

122

V

 

91.

793971

295121

Pristava 10c

HŠ 10c

132

V

 

92.

793981

794021

Stopiče 88

HŠ 88

209

V

 

93.

794001

295141

Dolnja Težka voda 31

HŠ 31

169

V

 

94.

794011

295133

Veliki Orehek - povezava mimo HŠ 7

295133

211

V

 

95.

794021

295132

Stopiče 61

HŠ 61

146

V

 

96.

794031

295132

Stopiče 11

HŠ 11

112

V

 

97.

794041

794051

Gornja Težka voda 17

HŠ 17

189

V

 

98.

794051

295133

Stopiče - Plemberk - Gornja Težka voda

G2 105

2.106

V

 

99.

794052

794051

Gornja Težka voda 23

HŠ 23

160

V

 

100.

794061

794051

Plemberk

794061

820

V

 

101.

794071

G2 105

Koroška vas - povezava mimo HŠ 6

G2 105

426

V

 

102.

794091

G2 105

Vinja vas - Mali Cerovec

HŠ 2

1.432

V

 

103.

794111

295121

Podgrad 27b

HŠ 27b

157

V

 

104.

794121

295121

Konec 14a

razcep

651

V

 

105.

794131

795711

Potov Vrh 77

HŠ 77

256

V

 

106.

794141

793891

Koroška vas - Podgrad

295121

1.340

V

 

107.

794142

794141

Podgrad - Y razcep

295121

15

V

 

108.

794151

795711

Potov Vrh 6a

obračal.

157

V

 

109.

794161

295121

Vinja vas - Veliki Cerovec

G2 105

1.007

V

 

110.

794171

794161

Vinja vas - povezava mimo HŠ 29

295121

194

V

 

111.

794181

794171

Vinja vas - povezava mimo HŠ 31

794171

135

V

 

112.

794201

295121

Podgrad - povezava mimo cerkve

295121

102

V

 

113.

794311

295161

Črmošnjice pri Stopičah - povezava mimo HŠ 35

295161

230

V

 

114.

794331

295133

Zajčji Vrh pri Stopičah - povezava mimo HŠ 13

295133

134

V

 

115.

794341

794331

Zajčji Vrh pri Stopičah - Brezovica pri Stopičah

p. 867/6

331

V

 

116.

794351

295133

Zajčji Vrh pri Stopičah 25b

HŠ 25b

178

V

 

117.

794361

295133

Mali Orehek - Brezovica pri Stopičah 9

HŠ 9

958

V

 

118.

794371

295133

Mali Orehek - Sela pri Zajčjem Vrhu 12

HŠ 12

1.049

V

 

119.

794381

794371

Sela pri Zajčjem Vrhu - Zajčji Vrh pri Stopičah

794391

88

V

 

120.

794391

794371

Zajčji Vrh pri Stopičah - povezava mimo HŠ 3

295133

443

V

 

121.

794411

295133

Zajčji Vrh pri Stopičah - povezava mimo HŠ 11

295133

134

V

 

122.

794421

794411

Zajčji Vrh pri Stopičah - povezava mimo HŠ 29

295133

138

V

 

123.

794481

295134

Vrhe 6

HŠ 6

278

V

 

124.

794501

295134

Vrhe - povezava mimo HŠ 14a

794481

93

V

 

125.

794511

295163

Hrušica - Gabrje

R3 668

986

V

 

126.

794521

G2 105

Veliki Cerovec - povezava mimo HŠ 16

295134

1.792

V

 

127.

794531

794521

Veliki Cerovec 15

HŠ 15

87

V

 

128.

794541

794521

Veliki Cerovec 35

HŠ 35

118

V

 

129.

794551

794521

Veliki Cerovec - povezava mimo cerkve

794541

92

V

 

130.

794561

795021

Bednje 212

HŠ N.H.

474

V

 

131.

794562

794561

Bednje - povezava mimo HŠ 233

795021

131

V

 

132.

794571

295134

Iglenik 8

HŠ 8

494

V

 

133.

794591

295272

Dolenje Grčevje 7

HŠ 7

202

V

 

134.

794821

RT 920

Jugorje 17

p. 576/1

311

V

 

135.

794951

RT 920

Jugorje 20

HŠ 20

367

V

 

136.

794961

794971

Gorenji Suhadol 36

razcep

577

V

 

137.

794971

295202

Gorenji Suhadol 26

HŠ 26

920

V

 

138.

794991

795001

Veliki Slatnik 94

HŠ 94

807

V

 

139.

795001

295182

Veliki Slatnik 85

HŠ N.H.

1.355

V

 

140.

795011

795021

Potov Vrh - Veliki Slatnik

295182

711

V

 

141.

795021

295191

Potov Vrh - Bednje - Velike Brusnice

795861

3.053

V

 

142.

795031

795021

Potov Vrh 160

razcep

253

V

 

143.

795051

795021

Potovska gora 179

HŠ 179

169

V

 

144.

795091

295163

Hrušica 102

HŠ 102

662

V

 

145.

795101

795091

Hrušica 45

HŠ 45

139

V

 

146.

795111

295163

Hrušica 83

p. 522/21

466

V

 

147.

795121

295163

Hrušica 91

HŠ 91

82

V

 

148.

795131

798952

Mali Orehek - povezava mimo HŠ 17

295133

590

V

 

149.

795141

295163

Hrušica - Pangrč Grm

295171

2.237

V

 

150.

795151

795141

Hrušica 37

HŠ 37

104

V

 

151.

795171

794371

Sela pri Zajčjem Vrhu - povezava mimo HŠ 1d

794391

352

V

 

152.

795181

794371

Sela pri Zajčjem Vrhu 13

p. 1134

415

V

 

153.

795191

295163

Hrušica - Veliki Orehek

795221

1.135

V

 

154.

795221

794011

Veliki Orehek - Hrib pri Orehku

295162

1.384

V

 

155.

795231

795221

Hrib pri Orehku 7a

HŠ 7a

442

V

 

156.

795241

794011

Veliki Orehek - Verdun 24

razcep

468

V

 

157.

795261

795241

Veliki Orehek - povezava mimo HŠ 44

795281

269

V

 

158.

795271

795291

Verdun 37

HŠ 37

646

V

 

159.

795281

795221

Veliki Orehek 37

razcep

252

V

 

160.

795291

295133

Stopiče - Verdun 8

HŠ 8

790

V

 

161.

795301

295162

Hrib pri Orehku 44

HŠ 44

491

V

 

162.

795311

295162

Hrib pri Orehku - Veliki Slatnik 33

HŠ 33

429

V

 

163.

795321

295182

Hrušica - povezava mimo HŠ 40

295162

97

V

 

164.

795351

295162

Šentjošt 9a

HŠ 9a

170

V

 

165.

795361

295151

Burence 6

HŠ 6

224

V

 

166.

795371

795391

Stopiče 73

HŠ 73

145

V

 

167.

795381

295133

Stopiče 90

HŠ 90

178

V

 

168.

795391

295151

Stopiče - povezava mimo HŠ 104

295133

668

V

 

169.

795401

795391

Stopiče 93

HŠ 93

92

V

 

170.

795431

295133

Verdun 15

HŠ 15

133

V

 

171.

795441

295162

Šentjošt 16

razcep

97

V

 

172.

795451

295151

Stopiče - Verdun

795291

398

V

 

173.

795471

295191

Petelinjek 39

HŠ 39

134

V

 

174.

795481

R2 419

Mali Slatnik 25

HŠ 25

357

V

 

175.

795491

795481

Mali Slatnik 20c

razcep

85

V

 

176.

795501

R2 419

Mala Cikava 10b

HŠ 10b

569

V

 

177.

795511

795501

Smolenja vas 7c

HŠ 7c

89

V

 

178.

795531

295211

Smolenja vas 101

HŠ 101

687

V

 

179.

795541

295211

Smolenja vas - povezava mimo HŠ 19

295211

302

V

 

180.

795551

795541

Smolenja vas 56

p. 1077/2

882

V

 

181.

795561

795541

Smolenja vas 51b

razcep

50

V

 

182.

795571

795531

Smolenja vas 22b

HŠ 22b

95

V

 

183.

795581

295211

Smolenja vas - povezava mimo HŠ 115

295211

616

V

 

184.

795591

R2 419

Smolenja vas 66a

HŠ 66a

125

V

 

185.

795611

R2 419

Mali Slatnik 51

HŠ 51

162

V

 

186.

795621

R2 419

Petelinjek - povezava mimo HŠ 15

R2 419

629

V

 

187.

795631

795621

Petelinjek 14

HŠ N.H.

102

V

 

188.

795641

295191

Potov Vrh 27

razcep

64

V

 

189.

795651

R2 419

Ratež 121

HŠ 121

1.309

V

 

190.

795671

795651

Ratež 85

HŠ 85

619

V

 

191.

795691

795711

Potov Vrh - povezava mimo HŠ 15

295191

191

V

 

192.

795701

795711

Potov Vrh 46

HŠ 46

161

V

 

193.

795711

295191

Potov Vrh 80

HŠ 80

609

V

 

194.

795721

G2 105

Črmošnjice pri Stopičah 15

HŠ 15

208

V

 

195.

795731

295191

Potov Vrh 38

razcep

113

V

 

196.

795741

795651

Ratež 95

vinograd

309

V

 

197.

795751

R2 419

Ratež 6

HŠ 5

133

V

 

198.

795752

R2 419

Ratež 9b

HŠ 9b

186

V

 

199.

795761

295221

Ratež 67

razcep

119

V

 

200.

795771

R2 419

Ratež - Sela pri Ratežu - Dolenja vas

295221

1.987

V

 

201.

795781

795771

Sela pri Ratežu 15

razcep

136

V

 

202.

795791

795771

Sela pri Ratežu 19

HŠ 19

136

V

 

203.

795811

295221

ČN Gumberk

ČN

535

V

 

204.

795812

295221

Gumberk 6a

HŠ 6a

68

V

 

205.

795821

R2 419

Brezje 3

HŠ 3

880

V

 

206.

795831

795861

Velike Brusnice 172

HŠ 172

601

V

 

207.

795841

R3 668

ČN Brusnice

ČN

182

V

 

208.

795861

R3 668

Velike Brusnice - povezava mimo HŠ 68a

R3 668

485

V

 

209.

795871

795021

Velike Brusnice 85

rezervoar

234

V

 

210.

795881

795861

Velike Brusnice 62a

p. 863/2

149

V

 

211.

795901

R3 668

Velike Brusnice 46a

HŠ N.H.

150

V

 

212.

795921

795761

Ratež 60

HŠ 60

68

V

 

213.

795931

R3 668

Velike Brusnice 77

razcep

141

V

 

214.

795941

R3 668

Velike Brusnice 250

razcep

816

V

 

215.

795951

295201

Velike Brusnice - Dolenji Suhadol

295202

1.745

V

 

216.

795961

795951

Velike Brusnice 13

p. 48/2

66

V

 

217.

795971

R3 668

Velike Brusnice - povezava mimo HŠ 29

795951

501

V

 

218.

795981

795951

Velike Brusnice 99

HŠ 99

88

V

 

219.

795991

R2 419

Ratež 16c

HŠ 16c

120

V

 

220.

796011

795951

Velike Brusnice 137

HŠ 137

303

V

 

221.

796031

795971

Velike Brusnice 135

razcep

684

V

 

222.

796041

795971

Velike Brusnice 150

razcep

194

V

 

223.

796051

295202

Dolenji Suhadol - povezava mimo HŠ 17

295202

154

V

 

224.

796052

295202

Dolenji Suhadol - Y razcep

796051

17

V

 

225.

796061

295202

Dolenji Suhadol 6

HŠ 6

138

V

 

226.

796071

295202

Dolenji Suhadol - povezava mimo HŠ 14a

796081

376

V

 

227.

796081

295202

Dolenji Suhadol 40

razcep

238

V

 

228.

796091

295201

Leskovec - odlagališče

HŠ 30

200

V

 

229.

796101

796091

Leskovec - povezava mimo HŠ 8

295201

486

V

 

230.

796102

796101

Leskovec 7

p. 2527/1

91

V

 

231.

796111

796101

Leskovec 6

HŠ 6

176

V

 

232.

796121

295201

Leskovec - povezava mimo HŠ 1

796101

168

V

 

233.

796131

795771

Dolenja vas - Žihovo selo 15

HŠ 15

1.201

V

 

234.

796181

295253

Jelše pri Otočcu - Lešnica

R2 448

548

V

 

235.

796191

295311

Lešnica - povezava mimo HŠ 10

295311

372

V

 

236.

796201

295311

Lešnica 15

razcep

113

V

 

237.

796211

295231

grad Struga

grad

771

V

 

238.

796231

295001

Gorenje Karteljevo 12

HŠ 12

903

V

 

239.

796232

295002

Dolenje Karteljevo - Y razcep

295004

21

V

 

240.

796241

796231

Gorenje Karteljevo - povezava mimo HŠ 104

295003

1.407

V

 

241.

796242

796241

Gorenje Karteljevo - povezava mimo HŠ 93

796241

385

V

 

242.

796251

295001

Dolenje Karteljevo - povezava mimo HŠ 19a

295004

475

V

 

243.

796281

796291

Kamenska gora - Gorenje Kamenje

796291

2.061

V

 

244.

796291

295241

Gorenje Kamenje - povezava mimo HŠ 7a

796301

1.142

V

 

245.

796301

796851

Golušnik - Gorenje Kamenje

796281

915

V

 

246.

796311

795581

Smolenja vas - cerkev

HŠ N.H.

110

V

 

247.

796321

796291

Gorenje Kamenje  - povezava mimo HŠ 1

295241

222

V

 

248.

796331

796291

Gorenje Kamenje 70

razcep

118

V

 

249.

796341

796281

Gorenje Kamenje  - povezava mimo HŠ 21

796291

397

V

 

250.

796351

295071

Gorenje Mraševo 8

HŠ 8

165

V

 

251.

796361

796291

Gorenje Kamenje 9

HŠ 9

155

V

 

252.

796371

295241

Dolenje Kamenje 8

p. 2/1

282

V

 

253.

796391

295283

Srednje Grčevje 27

HŠ 27

248

V

 

254.

796401

295291

Štravberk 4

HŠ 4

2.222

V

 

255.

796411

796401

Štravberk 6

razcep

463

V

 

256.

796421

295283

Sela pri Štravberku 6

GC

674

V

 

257.

796441

295283

Srednje Grčevje 25a

HŠ 25a

560

V

 

258.

796451

796441

Srednje Grčevje 24a

razcep

222

V

 

259.

796461

796401

Štravberk 1

razcep

431

V

 

260.

796471

295283

Gorenje Grčevje 3

razcep

769

V

 

261.

796491

295082

Vrh pri Ljubnu 2

HŠ 2

211

V

 

262.

796501

295272

Zagrad pri Otočcu 76

razcep

261

V

 

263.

796511

R3 651

Dobrava 35

HŠ 35

1.707

V

 

264.

796521

796511

Dobrava 46

razcep

325

V

 

265.

796531

796351

Gorenje Mraševo 12

HŠ 12

111

V

 

266.

796601

295011

Gorenje Kamence 66

HŠ 66

429

V

 

267.

796602

796601

Gorenje Kamence - Y razcep

295011

23

V

 

268.

796611

796601

Gorenje Kamence 30

HŠ 30

245

V

 

269.

796631

295272

Koti 26b

HŠ 26b

547

V

 

270.

796632

796631

Koti 23

razcep

107

V

 

271.

796641

796631

Koti 2

razcep

228

V

 

272.

796651

295272

Srednje Grčevje 64

razcep

520

V

 

273.

796661

797431

Zagrad pri Otočcu 80

razcep

446

V

 

274.

796671

295283

Srednje Grčevje - povezava mimo HŠ 10

796691

438

V

 

275.

796672

295283

Vrh pri Pahi 16

razcep

486

V

 

276.

796681

796691

Srednje Grčevje 95

HŠ 95

210

V

 

277.

796691

295283

Srednje Grčevje 20

razcep

1.142

V

 

278.

796701

295272

Koti 23g

obračal.

345

V

 

279.

796711

797441

Paha 11a

HŠ 11a

97

V

 

280.

796721

295252

Kamen Vrh - povezava mimo HŠ 79

295252

768

V

 

281.

796731

295252

Sevno na Trški gori - povezava mimo HŠ 12a

295261

325

V

 

282.

796761

796851

Ždinja vas 70

HŠ 70

730

V

 

283.

796771

796851

Ždinja vas 25

HŠ 25

181

V

 

284.

796781

796761

Ždinja vas 88

HŠ 88

216

V

 

285.

796791

796721

Kamen Vrh 1

HŠ N.H.

199

V

 

286.

796801

796761

Ždinja vas 75

HŠ 75

132

V

 

287.

796821

796761

Ždinja vas 38

HŠ N.H.

313

V

 

288.

796831

796851

Golušnik 58

razcep

224

V

 

289.

796841

796851

Ždinja vas - povezava mimo HŠ 29

796771

215

V

 

290.

796851

295252

Ždinja vas - Golušnik

796891

2.793

V

 

291.

796861

796851

Ždinja vas 42

razcep

231

V

 

292.

796871

796851

Golušnik 43

HŠ 43

283

V

 

293.

796881

295253

Črešnjice 19a

razcep

193

V

 

294.

796891

796901

Trška gora - Črešnjice

295253

2.570

V

 

295.

796901

295252

Trška gora - povezava mimo HŠ 26

796981

826

V

 

296.

796911

796901

Golušnik 14

p. 219/2

391

V

 

297.

796921

295252

Trška gora - povezava mimo HŠ 120

796901

363

V

 

298.

796931

295252

Trška gora 116

HŠ 116

216

V

 

299.

796941

796921

Trška gora - povezava mimo HŠ 24

796951

282

V

 

300.

796951

295252

Trška gora - povezava mimo HŠ 170

796981

699

V

 

301.

796961

796951

Trška gora 207

razcep

39

V

 

302.

796971

796951

Trška gora - povezava mimo HŠ 161

796981

189

V

 

303.

796981

796851

Trška gora - Črešnjice

796891

2.038

V

 

304.

796991

796721

Kamen Vrh - povezava pri HŠ 6

295252

198

V

 

305.

797001

796991

Kamen Vrh 5a

razcep

72

V

 

306.

797011

796721

Kamen Vrh 102

razcep

198

V

 

307.

797021

295261

Sevno - Trška gora 108

HŠ 108

845

V

 

308.

797031

295252

Trška gora 202

HŠ 202

331

V

 

309.

797041

797031

Trška gora 213

razcep

249

V

 

310.

797051

797031

Trška gora 19

p. 1409/6

235

V

 

311.

797061

295250

Trška gora - povezava mimo HŠ 271

796981

228

V

 

312.

797081

295252

Trška gora 14

HŠ 14

312

V

 

313.

797091

797081

Trška gora 264

razcep

98

V

 

314.

797111

797021

Trška gora 231

HŠ 231

363

V

 

315.

797121

295261

Sevno 11

HŠ 11

281

V

 

316.

797131

295261

Sevno 9

HŠ 9

509

V

 

317.

797151

796981

Trška gora - cerkev

p. 1422/2

262

V

 

318.

797161

797171

Žlebe 49

razcep

284

V

 

319.

797171

295261

Bajnof - Žlebe 43a

HŠ 43a

489

V

 

320.

797181

295261

Trška gora 52

razcep

292

V

 

321.

797191

797181

Trška gora 5a

HŠ 5a

237

V

 

322.

797201

295253

Trška gora 286

HŠ 286

111

V

 

323.

797221

295253

Črešnjice 101

HŠ 101

292

V

 

324.

797231

796891

Črešnjice 28

HŠ 28

205

V

 

325.

797241

796851

Ždinja vas 34

p. 53

48

V

 

326.

797251

796891

Črešnjice 45

HŠ 45

95

V

 

327.

797261

797451

Srednje Grčevje 56a

razcep

172

V

 

328.

797271

796891

Lapor - povezava mimo HŠ 13

796891

164

V

 

329.

797371

295253

Jelše pri Otočcu 10

HŠ 10

124

V

 

330.

797381

295272

Herinja vas - Zagrad pri Otočcu

797411

1.324

V

 

331.

797382

797381

Herinja vas 23

razcep

80

V

 

332.

797383

797381

Herinja vas - povezava na LC 295282

295282

310

V

 

333.

797391

797381

Herinja vas - povezava mimo HŠ 15

295282

263

V

 

334.

797401

295282

Herinja vas - povezava mimo HŠ 24

797381

327

V

 

335.

797411

295272

Zagrad pri Otočcu 56

razcep

348

V

 

336.

797431

295282

Herinja vas - Zagrad pri Otočcu 20

HŠ 20

776

V

 

337.

797441

295282

Paha 24

HŠ 24

507

V

 

338.

797442

797441

Paha 7

razcep

77

V

 

339.

797451

796691

Srednje Grčevje 42

HŠ 42

397

V

 

340.

797491

295313

Lutrško selo - Kij 15a

razcep

1.687

V

 

341.

797511

295313

Lutrško selo 13

razcep

129

V

 

342.

797521

295313

Gorenje Kronovo - Dobovo 6

razcep

1.172

V

 

343.

797531

797521

Gorenje Kronovo 10

HŠ 10

100

V

 

344.

798321

R3 664

Gornje Laze - Seč 10

HŠ 10

2.824

V

 

345.

798541

295253

Črešnjice 140

razcep

76

V

 

346.

798591

799221

Mala Cikava 2

p. 1824/6

167

V

 

347.

798951

798952

Mali Orehek 5

p. 1469/5

70

V

 

348.

798952

295133

Mali Orehek - povezava mimo cerkve

295133

224

V

 

349.

895131

395070

Tolsti Vrh - povezava mimo HŠ 13

895132

53

V

121 Šentjernej

350.

895132

395070

Tolsti Vrh - povezava mimo HŠ 16

395070

197

V

337 Šentjernej

V…vsa vozila

SKUPAJ:

154.069 m

9.člen

Javne poti za kolesarje (KJ) so:

Zap. št.

Številka

odseka

Začetek

odseka

Potek odseka

Konec

odseka

Dolžina odseka v občini [m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

1.

979001

796173

kolesarska povezava Šentpeter - Grajska cesta

797473

957

K

 

2.

979011

R2 448

kolesarska povezava Otočec - Dolenje Kronovo

295350

1.764

K

575 Šmarješke Toplice

K…kolesarji

SKUPAJ:

2.721 m

10.člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-46 (507) z dne 28.02.2018.

11.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12, 15/14 in 21/15).

12.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

 

 

 

Številka: 007-17/2016

 

Župan

Novo mesto, dne 23.04.2018

 

Mestne občine Novo mesto

 

 

Mag. Gregor Macedoni

 

nazaj