vodilna slika

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za izvolitev člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

datum: 13. 07. 2018

Dolenjski uradni list 15 - 2018

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 12. 7. 2018 sprejel

 

 

SKLEP

o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

 

 

I.

Imenuje se posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v naslednji sestavi:

 

za predsednico:                      Maja Gorenc, Novo mesto, Šegova ulica 93,
za namestnico predsednice:  Maja Mervar, Novo mesto, Detelova ulica 4,
za člana:                                Marko Stojanovič, Novo mesto, Brezje 2,
za namestnika člana:              Iztok Vodopivec, Novo mesto, Brezje 2,
za članico:                              Kristina Cigler, Novo mesto, Smrečnikova ulica 32,
za namestnika članice:          Uroš Florjančič, Otočec, Šentpeter 31,
za članico:                               Mojca Vegelj, Novo mesto, Šentjernejska cesta 8,
za namestnika članice:          Veno Vranc, Novo mesto, Jakčeva ulica 2.

 

 

II.

Sedež posebne občinske volilne komisije je v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

 

III.

Mandatna doba posebne občinske volilne komisije traja štiri leta in prične teči 16. julija 2018.

 

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka:          032-16/2018

Datum:            12. 7. 2018

 

 

                                                                                                  Župan

                                                                                   Mestne občine Novo mesto

                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                

nazaj