Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 07. 01. 2019

Dolenjski uradni list 21 - 2018

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17), predloženih poročil Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018 in posebne občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018 ter na tej podlagi izdanih potrdil o izvolitvi kandidatov za člane Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 1. seji dne 13. 12. 2018 sprejel

S K L E P

o potrditvi mandatov članov

Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

1.

Potrdi se mandate vseh tridesetih (30) članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, izvoljenih z list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, in sicer:

1. ANDOLŠEK MOJCA

2. BAČAR FRANC

3. BARBORIČ VESNA

4. BILBIJA ANA

5. DAVID ŠTEFAN

6. DRAŠKOVIĆ SARA

7. DVORNIK MARKO

8. ENGEL MATJAŽ

9. FILEJ RUDMAN EVA

10. GOLIĆ KLARA

11. GROBLER BOŠTJAN

12. KEKEC BOJAN

13. KOBE ALOJZ

14. KOBE PRIMOŽ

15. KOS PLANTAN JASNA

16. KOSTREVC PETER

17. KRAPEŽ MARIO

18. LUBEJ UROŠ

19. MACEDONI GREGOR

20. MEŽNAR ROK

21. MUHIČ ALENKA

22. MURN JANEZ

23. POVH JANEZ

24. RETELJ MIRA

25. SMAJEK DUŠKO

26. TRŠČINAR ANTIĆ MARJANCA

27. VESEL VESNA

28. VOVKO SREČKO

29. ZUPAN ADOLF

30. ŽUNIČ FABJANČIČ MAJA

 

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 9001-6/2018 (405)

Datum:   13. 12. 2018

 

 

Ana Bilbija, l.r.

Predsedujoča

Občinskemu svetu

Mestne občine Novo mesto

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj