vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

datum: 21. 02. 2019

Dolenjski uradni list 8 - 2019

Na podlagi Zakona o vrtcih  (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št. 33/16, 21/17) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

 

1. člen

V Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/2011, 11/2015, DUL, št. 20/2016, 5/2017 in 2/18) se spremeni Priloga 1(Vloga za vpis otroka v vrtec) in Priloga 2 (Vloga za premestitev otroka), ki sta prilogi osnovnega pravilnika.

 

 

2. člen

V 15. členu se spremeni besedilo tako, da se po novem glasi:

»Preden komisija začne z obravnavo vlog za sprejem novincev, najprej obravnava in reši vloge za premestitve otrok iz zavoda v zavod v okviru Mestne občine Novo mesto oziroma iz enote v enoto v okviru posameznih zavodov, da bi se družinam tako omogočilo bivanje dveh otrok iz iste družine v istem vrtcu oziroma isti enoti, da bi se upoštevale potrebe staršev glede na poslovni čas posameznih enot vrtcev ter da bi se omogočila vključitev otroka v enoto vrtca v šolski okoliš, kjer ima otrokova družina stalno prebivališče.

Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke:

– s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili ustrezno dokumentacijo, ki jo določa področni zakon,

– in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.

Premeščanje otrok je dopustno le v primeru, če se vrsta in število oddelkov že vključenih otrok ne spremeni ali pa se vrsta in število oddelkov spremeni tako, da se na ta način pridobi prosta mesta.«

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 602-1/2011

Novo mesto, dne  21. 2. 2019

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj