vodilna slika

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

datum: 04. 10. 2019

Dolenjski uradni list 24 - 2019

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 3. 10. 2019 sprejel

 

 

S K L E P

o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

 

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto imenuje Občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto v sestavi:

 

1. predsednica:

    Marjetica Žibert, Novo mesto, Aškerčeva ulica 5,

2. namestnica predsednice:

    Jerica Grden, Novo mesto, Finžgarjeva ulica 6,

3. članica:

    Jasna Simčič, Novo mesto, Volčičeva ulica 38,

4. namestnik članice:

    Darko Poštrak, Novo mesto, Košenice 99,

5. član:

    Robert Zidarič, Novo mesto, Pod Trško goro 37,

6. namestnik člana:

    Matej Šporar, Novo mesto, Ragovska ulica 35,

7. članica:

    Frančiška Renuša, Novo mesto, Črmošnjice pri Stopičah 30a,

8. namestnica članice:

    Anja Zoran, Otočec, Lutrško selo 17b.

 

2.

Mandat občinski volilni komisiji prične teči dne 18. 11. 2019 in traja štiri (4) leta.

 

3.

Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

4.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 9001-7/2019-2

Novo mesto, 3. oktober 2019

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

                                                                                                          

 

nazaj