vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

datum: 24. 02. 2020

Dolenjski uradni list 4 - 2020

Na podlagi Zakona o vrtcih  (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/0898/09 – ZIUZGK, 36/1062/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto ((DUL št. 14/2019-UPB1) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

 

    člen

 

V Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/2011, 11/2015, DUL, št. 20/2016, 5/2017, 2/18 in 8/2019) se v 28. členu IV. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec zaporedna številka 9 spremeni tako, da se po novem glasi:

 

»

9.

Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost najmanj 11 mesecev in takrat tudi prosi za sprejem:

 

a.

do vključno 15. 9.

30

b.

do vključno  1. 10.

25

c.

do vključno  1.11.

10

d.

do vključno 1. 12.

3

e.

do vključno 1. 1.

2

f.

do vključno 1. 2.

1

«

 

    člen

 

Spremenita se Priloga 1 (Vloga za vpis otroka v vrtec) in Priloga 2 (Vloga za premestitev otroka), ki sta prilogi osnovnega pravilnika.

 

 

    člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 602-1/2011

Datum: 20. 2. 2020

 

Mag. Gregor MACEDONI,

ŽUPAN, l. r.

 

 

 

 

 

 

nazaj