vodilna slika

Vpis predšolskih otrok v vrtce Mestne občine Novo mesto

datum: 25. 02. 2021

Dolenjski uradni list 4 - 2021

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2021/2022. Vpisi bodo potekali od 1. 3. 2021 do 12. 3. 2021.

Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec.

 

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2021/2022 (1. 9. 2021 – 31. 8. 2022). V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju (šolsko leto). Za otroke, ki v šolskem letu 2021/2022 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2022/2023 vlogo ponovno oddati.

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev in osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oz. ustrezno zakonsko dokumentacijo (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17), Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, (Ur. l. RS št. 41/17).

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

  • vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2021/2022 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
  • vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi vrtci.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 12. 3. 2021  ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v mesecu aprilu 2021. V primeru, da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, vam bomo ponudili možnost izbire druge enote.

Vrtci ponujajo vpis v dnevni program, ki traja za otroka največ 9 ur dnevno znotraj poslovalnega časa posameznega vrtca.

Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ob vpisu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z vpisom dobite na spletnih straneh vrtcev in pri svetovalnih delavkah vrtcev, skladno z ukrepi za preprečevanje okužbe.

Zaradi razglašene epidemije je zaželena oddaja vloge po e-pošti, klasični pošti ali v nabiralnik pred upravo vrtca. Ob oddaji vloge je potrebno upoštevati vse ukrepe za zaščito ob preprečevanju okužbe s Covid-19 in navodila vrtca.

 

RAZPORED VPISOV

 

1. Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto, www.ciciban-nm.si

od  1. 3.  do 12. 3. 2021,  med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

 

Otroka lahko vpišete v naslednje organizacijske enote vrtca:

CICIBAN, LABOD, BIBE, KEKEC, NAJDIHOJCA in MEHURČKI

            (Enota Mehurčki bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Labod od 5.20 do 16.30.

Vabljeni k ogledu predstavitvenega filma vrtca, ki bo objavljen na www.ciciban-nm.si.

 

2. Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, www.pedenjpednm.si

od  1. 3. do 12. 3. 2021,  med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

 

Otroka lahko vpišete v naslednje organizacijske enote vrtca:

METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED, RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK, PIKAPOLONICA, CEPETAVČEK. (Enota Cepetavček bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Metka do 17.00 in Pedenjped do 16.30.

Posebnosti:

  • Poldnevni program, ki traja največ 6 ur dnevno in ga vrtec izvaja v enoti Pikapolonica.
  • Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami poteka v razvojnem oddelku v enoti Pedenjped.

V torek, 2. 3. 2021, bo potekal Pedenjpedov informativni dan, skladno z ukrepi za zaščito ob preprečevanju okužbe s Covid-19. Več informacij najdete na www.pedenjpednm.si

 

3. OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE, www.os-brusnice.si

od 1. 3. do 5. 3. 2021, in sicer 1. 3. in 2. 3. 2021, med 12.00 in 16.30, od 3. 3. do 5. 3. 2021, med 8.00 in 12.00.

 

4. OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE, www.osstopice.si

Vpis v oddelke OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče na lokacijah Stopiče, Dolž in Podgrad bo potekal od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021, vsak dan od 12.00 do 15.00, razen v torek, 2. 3. 2021, od 12.00 do 17.00.

 

5. OŠ OTOČEC – Vrtec OTOČEC, www.os-otocec.si

Vpis  v oddelke OŠ Otočec - Vrtec Otočec bo potekal od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021, in sicer 1. 3. in 2. 3. 2021 od 13.30 do 16.30, od 3. 3. do 5. 3. 2021 od 9. do 12. ure.

Opomba: V primeru zamud pri izgradnji vrtca, se bo do uporabe novih prostorov, program predšolske vzgoje izvajal v nadomestnih prostorih v kraju Otočec.

 

6. Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo mesto, www.vrtecringaraja.si.

od 1. 3. do 5. 3. 2021, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 3. 3. 2021, od 14.00 do 17.00.

 

Vabljeni!

 

Vloga za vpis.docx

Vloga za premestitev.docx

 

 

 

 

 

nazaj