vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

datum: 25. 02. 2021

Dolenjski uradni list 4 - 2021

Na podlagi Zakona o vrtcih  (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/0898/09 – ZIUZGK, 36/1062/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/2019-UPB1) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

 

 

1. člen

 

V Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/2011, 11/2015, DUL, št. 20/2016, 5/2017, 2/2018, 8/2019 in 4/2020) se doda 20.a člen, ki se glasi:

 

»V primeru, da v aktualnem šolskem letu starši trikrat zapovrstjo odklonijo vpis otroka na ponujeno mesto v sklopu vrtcev, vključenih v javno mrežo vrtcev Mestne občine Novo mesto in na podlagi tega ne podpišejo z vrtcem pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto centralnega seznama vlog, ne glede na doseženo število točk.«

 

 

2. člen

 

 Spremeni se 28. člen IV. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec tako, da se po novem glasi:

 

»

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

Zap. št.

Kriteriji

Število točk

1.

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)

 

a

Starši oz. zakoniti zastopniki in otrok imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto.

80

 

b

Otrok v enostarševski družini ima skupaj s staršem stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto

80

 

c

Vlagatelj nima stalnega prebivališča v Sloveniji, a ima skupaj z otrokom začasno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

20

 

č

Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto

20

2.

Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino.

50

3.

Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) samo enega od staršev.

10

4.

Otrok, ki je eno leto pred vstopom v šolo.

20

5.

Že vključeni otroci (ne glede na število) v vrtce MO NM iz iste družine v šolskem letu aktualnega vpisa.

5

6.

Otrok, za katerega so starši vložili vlogo za vpis za zadnje vpisno obdobje in je izpolnjeval starostni pogoj za vključitev v vrtec ter mu ni bilo ponujeno mesto v enem od vrtcev vključenih v javno mrežo.

5

7.

Vlagatelj vključuje v vrtec dvojčke, trojčke …

5

8.

Otrok, ki je bil v tekočem šolskem letu izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov in starši o tem predložijo potrdilo zdravnika.

50

9.

Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost najmanj 11 mesecev in takrat tudi prosi za sprejem:

 

a.

do vključno  1. 9.

30

 

b.

do vključno  1. 10.

25

 

c.

do vključno  1.11.

20

 

d.

do vključno  1. 12.

3

 

e.

do vključno  1. 1.

2

 

f.

do vključno  1. 2.

1

         

«

 

3. člen

 

Spremenita se Priloga 1 (Vloga za vpis otroka v vrtec) in Priloga 2 (Vloga za premestitev otroka), ki sta prilogi osnovnega pravilnika.

 

 

4. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 602-1/2011

Novo mesto, dne 24. 2. 2021.

 

 

 

 

 

Mag. Gregor Macedoni,

             ŽUPAN

 

Vloga za vpis
Vloga za premestitev

nazaj