vodilna slika

Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku vpisa in sprejema otrok v vrtce

datum: 28. 02. 2023

Dolenjski uradni list 8 - 2023.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21)) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto ((DUL št. 14/2019-UPB1) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

P R A V I L N I K 
o pogojih in kriterijih ter postopku vpisa in sprejema otrok v vrtce

 

I. UPORABLJENI IZRAZI

1. člen

Javna mreža vrtcev – Je oblikovana z namenom uresničevanja 2. člena Zakona o vrtcih in sestavljena je iz tako javnih kot zasebnih vrtcev, katerim je podeljena koncesija.

Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtec – Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtec (v nadaljevanju javno povabilo) je način izvedbe javnega vpisa novincev, ki ga vsako leto za prihodnje šolsko leto objavijo Mestna občina Novo mesto in vrtci. Gre za enotno javno povabilo za vse vrtce vključene v javno mrežo vrtcev in se vodi kot skrajšani ugotovitveni postopek, določen v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. Javno povabilo se začne v marcu in konča v decembru tekočega leta za prihodnje šolsko leto.

Centralni seznam vlog – V centralnem seznamu vlog se nahajajo vse pravilno vložene vloge še nevpisanih otrok z vsemi podatki iz oddane vloge. Vanj vloge vnašajo vsi vrtci vključeni v javno mrežo ves čas trajanja javnega povabila. Vanj so vključene tudi vloge vseh tistih, ki vlogo oddajo po zaključku javnega povabila.

Postopek odločanja – Je postopek izveden za namene vpisov otrok novincev v vrtec za posamezno šolsko leto in poteka v obliki skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. Postopek se lahko v času trajanja javnega povabila in po njem začne večkrat.

Vpis v vrtec – Otrok, ki izpolnjuje pogoje in dosega kriterije za vpis, je vpisan v vrtec in vanj formalno vključen, ko je starš oziroma skrbnik otroka podpisal pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med izbranim vrtcem in starši. Po vpisu je otrok voden v centralnem seznamu vključenih otrok in odstranjen iz centralnega seznama vlog. Vpis v vrtec je lahko redni ali medletni. Pri rednem vpisu se ob začetku šolskega leta oblikuje nove oddelke, medletni vpis pa se lahko izvaja individualno glede na prosto mesto ali z oblikovanjem medletnih oddelkov, ko je interes za vpis oziroma vključitev izrazilo zadostno število staršev oziroma skrbnikov.

Sprejem v vrtec – Vpisani otrok je sprejet v vrtec z datumom, ki je opredeljen v podpisani pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Od takrat začnejo teči vse pravice in obveznosti obeh podpisnih strani vezane na obiskovanje vrtca. Otrok je sprejet v izbrani vrtec do odhoda v osnovno šolo, do premestitve v drug vrtec znotraj javne mreže vrtcev ali do izpisa otroka iz vrtca. Sprejem v vrtec je lahko redni ali medletni.

Centralni čakalni seznam – Centralni čakalni seznam je sestavljen iz vseh prejetih vlog znotraj mreže javnih vrtcev v času trajanja javnega povabila, katerim ni bilo ugodeno in je del centralnega seznama vlog.

 

II. DELOVANJE JAVNE MREŽE VRTCEV

2. člen

S tem pravilnikom Mestna občina Novo mesto podrobneje ureja delovanje javne mreže vrtcev, ki jo sestavljajo Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Zasebni družinski vrtec Ringa Raja, OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice, Osnovna šola Stopiče – Vrtec Stopiče in Osnovna šola Otočec – Vrtec Otočec ter določa potek javnega povabila           za oddajo vlog za vpis v vrtec, postopke odločanja ter kriterije za vpis otrok v vrtec.

Zasebni vrtci s koncesijo so dolžni smiselno upoštevati pogoje in kriterije iz tega pravilnika za sprejem otrok v koncesijski del vrtca. Zasebni vrtci s koncesijo so dolžni pred sprejemom otrok predložiti občini v potrditev seznam otrok, predvidenih za sprejem in morebitno čakalno listo za koncesijski del vrtca.

 

III. SKUPNO JAVNO POVABILO ZA ODDAJO VLOG ZA VPIS V VRTCE

3. člen

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi vlog in prostih mest vse leto.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V primeru odobritve podaljšanega starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in že sklenjene pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca (sprejem otroka v vrtec), otrok ne more biti vključen v vrtec in se ga uvrsti na čakalni seznam s številom točk prednostnega vrstnega reda.

Vrtec lahko sprejme otroka, katerega starši na dan vključitve razpolagajo z zdravniškim potrdilom o cepljenosti proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

4. člen

Mestna občina Novo mesto s tem pravilnikom določa enoten vpis otrok v vrtce javne mreže in vzpostavi enoten informacijski sistem evidence vpisanih otrok.

Mestna občina Novo mesto zagotavlja vrtcem informacijski sistem za izvedbo postopka vpisa in sprejema otrok v vrtce. Vsi vrtci vzpostavijo seznam vlog in seznam vpisanih otrok, ki skupaj tvorijo centralni seznam vlog in centralni seznam vključenih otrok.

Seznami iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke, ki jih določa zakon.

Vpogled v centralni seznam vlog imajo vsi vrtci iz 2. člena tega pravilnika.

Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in po postopku, ki je določen s tem pravilnikom.

5. člen

Mestna občina Novo mesto in vrtci v skladu z 20.f členom Zakona o vrtcih najmanj enkrat letno objavijo skupno javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtce vključene v javno mrežo vrtcev za naslednje šolsko leto, kar je način, na katerega se izvede javni vpis novincev. Javno povabilo traja od marca do decembra tekočega leta. Redni sprejem vpisanih otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom, vse tja do vključno 1.11. tekočega šolskega leta. Za redni vpis se odloča o vseh tistih vlogah, v katerih je opredeljen sprejem otroka od 1.9. do vključno 1.11. novega šolskega leta. Vpisi in sprejemi vpisanih otrok, ki pri rednem vpisu niso dobili mesta oziroma pogoje za vpis izpolnjujejo po 1.11. se izvedejo kot medletni vpisi novincev glede na razpoložljiva mesta.

Mestna občina Novo mesto in vrtci po običajnih poteh obveščanja glede na razpoložljiva mesta pravočasno napovedo morebitne datume vnovičnih začetkov uradnih postopkov odločanja o vpisu tako za redni kot za medletni vpis. V okviru dodatnih napovedanih uradnih postopkov se odloča na podlagi podatkov iz centralnega seznama vlog in sicer o vlogah, ki niso bile obravnavane za vpis v okviru prejšnjega uradnega postopka odločanja in izpolnjujejo pogoje za vpis. Po vsakokratnem zaključenem uradnem postopku odločanja o vpisu se tako centralni seznam vlog kot centralni čakalni seznam posodobi s podatki novih vlog, o katerih se je predhodno že pozitivno odločalo.

Vsakoletno javno povabilo organ Občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojni organ), uskladi z vrtci. Vrtci praviloma do 1. marca tekočega leta v ta namen oblikujejo in predhodno uskladijo s pristojnim organom rokovnik vpisa in sprejema otrok, ki je obvezen za vse vrtce.

6. člen

Javno povabilo objavi Mestna občina Novo mesto na svoji spletni strani, obvestilo o javnem povabilu pa v uradnem glasilu, vsi vrtci pa na svojih spletnih straneh in na svojih oglasnih deskah.

7. člen

Starši oziroma skrbniki vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu za ustrezno leto vpisa, h kateri morajo biti predložena zahtevana dokazila. Obrazec vloge, ki vsebuje tudi vrste dokazil, ki jih je treba priložiti k vlogi, je priloga tega pravilnika. Vlogo dobijo starši na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca ter Mestne občine Novo mesto.

Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj). Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.

Vloge, vložene v roku in po poteku roka za prijavo na javno povabilo, imajo veljavo za sprejem otrok v razpisnem obdobju, ki traja od 1. 9. do 31. 8. Za sprejem otroka, ki v tekočem šolskem letu ni bil vpisan je treba v naslednjem šolskem letu vlogo vnovič vložiti v času roka za prijavo na javno povabilo.

Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka. Ne glede na število oddanih vlog se šteje, da so starši oddali eno vlogo (prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok).

Vlagatelj v vlogi navede vrtec, v katerega želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire) in v ta vrtec mora oddati vlogo. Če ima vrtec več enot, navede znotraj le-tega enote, v katere želi vključiti otroka.

Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec, v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec druge izbire). Če ima vrtec več enot, navede znotraj tega največ 2 enoti, v kateri želi vključiti otroka.

Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v kateri koli vrtec iz 2. člena tega pravilnika, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire niti v vrtec druge izbire (v nadaljevanju: vrtec tretje izbire).

Za prenos vloge v drug vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v centralni evidenci vlog.

V roku javnega povabila za naslednje šolsko leto lahko starši oziroma skrbniki podajo vlogo za premestitev že vpisanega otroka med enotami vrtca ali med zavodi. V primeru premeščanja otroka v drug zavod podajo starši vlogo v zavod, kamor premeščajo otroka, zavod, v katerega je otrok vključen, pa so dolžni obvestiti o svoji nameri in po prejemu obvestila o pozitivni rešitvi vloge takoj podati izpisnico. Vloga za premestitev je priloga pravilnika. V primeru, da starši ne vpišejo otroka v vrtec, v katerega ga oz. jo premeščajo takoj z naslednjim dnem po izpisu iz prejšnjega vrtca, se le-to obravnava kot redni izpis in se njihova vloga za premestitev ne more več obravnavati kot premestitev, tako kot je določeno v tem pravilniku, zato morajo potem ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec. Njihov ponovni morebitni vpis se bo obravnavalo kot vsak drug vpis otroka v okviru javnega povabila ali po njem. V primeru, da je vlog za premestitev več kot je na voljo prostih mest, imajo prednost pri premestitvi:

-         otroci, ki imajo v želeni enoti že vključenega bratca ali sestrico,

-         otroci z višjim številom predhodnih zavrnitev.

V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadar koli po poteku roka za prijavo na javno povabilo, mora vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.

Vrtec zbira in obravnava vloge, oddane po preteku roka za prijavo na javno povabilo, v skladu z določili 19. člena tega pravilnika.

8. člen

V skladu s potekom skrajšanega ugotovitvenega postopka se o vpisu otrok na prosta mesta odloča po kriterijih, opredeljenih v tem pravilniku. Postopki odločanja se začnejo na vnaprej opredeljene datume v času javnega povabila. Postopek odločanja se lahko uporabi ves čas trajanja javnega povabila in po njem, v kolikor obstajajo prosta mesta, katera je potrebno zapolniti, iz centralnega seznama vlog pa so razvidne vloge z ustreznimi opredeljenimi datumi sprejema, s katerimi bi lahko zapolnili obstoječa prosta mesta.

Postopek odločanja se začne na v skupnem javnem povabilu opredeljene datume oziroma morebitne dodatne datume, ki so predhodno javno objavljeni. Ob vsakokratnem začetku postopka odločanja vrtec vsako prejeto vlogo točkuje. Postopke rednega in medletnih vpisov vodi bodisi ravnatelj vrtca oz. od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju oba: pooblaščena oseba za vpis).

Vrtec vloge obravnava na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.

Vrtec lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če vrtec ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

V zvezi s podatki o stalnem prebivališču, vpisanih na vlogi, strokovna služba vrtca sproti pri sprejemu vloge preverja istovetnost podatkov.

Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda tako na centralnem seznamu vlog kot tudi kasneje na centralnem čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij, najprej stalno prebivališče in nato starost otroka, pri čemer imajo prednost občani novomeške občine oziroma starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.

V primeru, da je vlog za redni vpis otrok v vrtec več kot je prostih mest se v postopek rednega vpisa otrok vključi s tem pravilnikom opredeljena komisija za ocenjevanje vlog za redni vpis, ki po skrbnem kvalitativnem ocenjevanju točkovanih vlog ter morebitni preveritvi pravilnosti podatkov, navedenih v posameznih vlogah, vrtcu glede na razpoložljiva mesta, predlaga seznam vlog za redni vpis.

9. člen

Preden pooblaščena oseba za vpis oz., če je v sklopu rednega vpisa to potrebno, komisija za redni vpis, začne z obravnavo vlog za redni vpis novincev, najprej obravnava in reši vloge za premestitve otrok iz zavoda v zavod v okviru Mestne občine Novo mesto oziroma iz enote v enoto v okviru posameznih zavodov, da bi se družinam omogočilo bivanje dveh otrok iz iste družine v istem vrtcu oziroma isti enoti, da bi se upoštevale potrebe staršev glede na poslovni čas posameznih enot vrtcev ter da bi se omogočila vključitev otroka v enoto vrtca v šolski okoliš, kjer ima otrokova družina stalno prebivališče.

Staršem otrok iz prejšnjega odstavka tega člena vrtec prednostno ponudi vpis.

Premeščanje otrok je dopustno le v primeru, če se vrsta in število oddelkov že vključenih otrok ne spremeni ali pa se vrsta in število oddelkov spremeni tako, da se na ta način pridobi prosta mesta.

Pooblaščena oseba za vpis oz. komisija za redni vpis izmed vlog nato prednostno obravnava:

– vloge vlagateljev za otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili ustrezno dokumentacijo, ki jo določa področni zakon,

– vloge vlagateljev za otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

Za preostale vloge za redni vpis novincev pooblaščena oseba za vpis oz. komisija za redni vpis določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vloge po doseženem številu točk, in sicer od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vpisujejo v vrtec s predlaganega seznama vlog za redni vpis glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se ga izvaja v oddelku.

 

III. KOMISIJA ZA REDNI VPIS OTROK

10. člen

Komisijo za redni vpis otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:

– en predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj vrtca,

– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet zavoda,

– en predstavnik Mestne občine Novo mesto, ki ga imenuje župan.

Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca.

Člane komisije se imenuje za štiri leta. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.

Ravnatelj vrtca skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članom prejšnje komisije.

Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.

Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.

Ravnatelj vrtca pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije svet vrtca in župana Mestne občine Novo mesto, da imenujeta člana komisije.

Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek (pooblasti jo ravnatelj), in zapisnikar. Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.

Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.

Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:

– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,

– kraj, datum in uro seje komisije,

– imena navzočih,

– kratek potek dela komisije,

– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, in sicer skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika pristojni službi na Mestni občini Novo mesto.

 

IV. POSTOPEK VPISA IN SPREJEM OTROKA V VRTEC

11. člen

Vrtec v osmih dneh po oblikovanem seznamu vlog za redni vpis glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo vpisanih v vrtec. Otroke, ki niso vpisani v vrtec z rednim vpisom, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrsti na čakalni seznam, ki je po združitvi v centralni čakalni seznam veljaven do zaključka naslednjega postopka odločanja.

Vrtec izda v osmih dneh po oblikovanem seznamu vlog za redni vpis prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam vlog, na podlagi katerih se bo vlagateljem ponudilo vpis in čakalni seznam, ki se ga objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatke o otrocih se objavi pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno seznanjen.

Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.

12. člen

Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke v okviru rednega vpisa takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje osmi dan po predložitvi seznama otrok za vpis s strani komisije za redni vpis.

13. člen

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov s seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Ugovor se lahko vloži samo zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo.

Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.

14. člen

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok iz seznama vlog za redni vpis, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Hkrati se jih obvesti o datumu sprejema otroka v vrtec in o obveznosti staršev, da ob sprejemu otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja in o predložitvi morebitne odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.

V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 5 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

15. člen

Redni vpis otrok v vrtec se konča, ko svet vrtca odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.

Po končanem postopku rednega vpisa se za vpis otrok v okviru morebitnih dodatnih napovedanih ali nenapovedanih uradnih postopkov odločanja o vpisu v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, združi v centralni čakalni seznam vseh vrtcev v roku 8 dni v skladu z rokovnikom vpisa. Iz tega seznama se črpa vloge in ponudi vpis bodisi v sklopu rednega bodisi v sklopu medletnih sprejemov, odvisno od datuma posameznega izvedenega dodatnega uradnega postopka odločanja.

Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.

Centralni seznam vlog in centralni čakalni seznam veljata do zadnjega dne šolskega leta, za katerega sta bila oblikovana in se ju sproti posodablja. V centralni seznam vlog se vnaša vse vloge iz vseh vrtcev po končanem rednem vpisu tako v času trajanja javnega povabila kot po njem. Centralni čakalni seznam se posodablja po vsakokratnem zaključenem uradnem postopku odločanja.

Med šolskim letom se odpre nov oddelek oziroma se prične z aktivnostmi v tej smeri, ko je na centralnem seznamu vlog v skladu 19. členom tega pravilnika dovolj otrok z novomeškim prebivališčem (1a in 1b točka pri Kriterijih za sprejem otrok v vrtec), za zapolnitev najmanj enega oddelka v določeni enoti ali na dodatni lokaciji (z upoštevanjem fleksibilnega normativa).

Centralni čakalni seznam, oblikovan po končanem postopku rednega vpisa otrok v vseh vrtcih v okviru prvega uradnega postopka odločanja, se objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih iz 2. člena tega pravilnika in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

16. člen

Vrtec, ki ima po končanem postopku rednega vpisa otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot vrtec prve izbire, nato starše tistega otroka, ki so ta vrtec navedli kot vrtec druge izbire ali če so se v vlogi opredelili za kateri koli vrtec (vrtec tretje izbire), glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Vrtec pozove k podpisu pogodbe skladno z oblikovanim centralnim čakalnim seznamom vseh novomeških vrtcev na podlagi kriterijev iz 22. člena tega pravilnika.

Vrtec, ki pozove starša otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.

Podatke o otroku, ki je bil sprejet in vključen s centralnega čakalnega seznama v vrtec druge ali v vrtec tretje izbire, se izbriše iz evidence vlog.

Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove starše otrok s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši otroka so dolžni v roku 5 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo, in ostanejo na centralnem čakalnem seznamu do vključitve otroka v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.

V primeru, da v šolskem letu, v katerem je vlagatelj oddal vlogo dvakrat zapovrstjo odkloni izbiro vrtca, ki jo je navedel kot svoje izbire ali označil možnost vpisa v katerikoli vrtec vključen v javno mrežo in na podlagi tega ni podpisal z vrtcem pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, je vloga vlagatelja uvrščena na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama ne glede na doseženo število točk.

Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu in centralnem seznamu vključenih.

17. člen

Ne glede na centralni čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

18. člen

Dokler velja centralni čakalni seznam, noben od vrtcev ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

19. člen

Vrtec lahko sprejme otroke, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, če starši vseh otrok, ki so na s centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vpisu otroka v vrtec v roku 5 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi.

Vloge za vpis otroka v vrtec, oddane po zadnjem roku določenem v javnem povabilu za oddajo vlog za vpis v vrtce, so prav tako uvrščene na centralni seznam vlog, vendar so s strani posameznega vrtca, ki vloge vnaša, nedvoumno označene kot vloge oddane po roku.

Podatki s centralnega seznama vlog so namenjeni ugotavljanju morebitne potrebe po zagotavljanju dodatnih prostih mest, v skladu z določilom zakona, ki ureja zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe. Pristojni organ občine na podlagi podatkov centralnega seznama vlog in centralnega čakalnega seznama ugotovi, da je izražen interes za vključitev otrok vrtce vključene v javno mrežo vrtcev v takšnem številu, da je potrebno začeti postopek za določitev dodatnih prostih mest oziroma oblikovanje novega oddelka.

Za vpis otrok v medletne oddelke se smiselno uporabi v javnem povabilu napovedane začetke postopkov odločanja ali pa se ti postopki začnejo po potrebi glede na število relevantnih vlog na centralnem seznamu vlog. Po zaključenem postopku rednega vpisa, se o medletnih vpisih odloča na podlagi podatkov iz centralnega seznama vlog, o vseh vlogah iz seznama, iz katerih je razvidno izpolnjevanje kriterijev. V postopku odločanja po za medletne vpise se mesta prednostno ponudijo tistim vlagateljem, katerih vloge so tudi del centralnega čakalnega seznama, tistim, ki so kot katero od izbir določili vrtec, ki odpira medletni oddelek, nato pa vsem ostalim, katerih vloge izpolnjujejo kriterije.

Pri uporabi podatkov s centralnega seznama vlog se upošteva čas prejema vloge.

Če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec, ki ima prosto mesto, lahko ta vrtec sprejme otroka, ki ni uvrščen na centralni čakalni seznam, je pa vpisan v centralnem seznamu vlog.

Starše se poziva k vpisu otroka oziroma k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec glede na čas prejema vloge.

20. člen

Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vroča staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.

21. člen

Izpis iz vrtca je določen v veljavnem Sklepu o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo MO Novo mesto. Izpisu se izjemoma ugodi predčasno, če s tem ne nastane prosto mesto oz. se z naslednjim dnem že vključi novega otroka.

 

V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

22. člen

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

Slika2

 

Slika12

Enostarševska družina, kot jo določa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), je skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok prejemkov po njem za preživljanje ne prejema ali je drugi izmed staršev neznan ali pogrešan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema oziroma kakor to določa trenutno veljavna področna zakonodaja.

Vlagatelj mora o izpolnjevanju kriterijev ali uveljavljanju prednosti pri sprejemu k vlogi priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju kriterija:

-         osebni dokument oz. potrdilo o stalnem prebivališču,

-         potrdilo o začasnem prebivališču, iz katerega je razvidno trajanje začasnega prebivališča,

-        potrdilo o rezidentskem statusu,

-        potrdilo o študentskem statusu,

-         potrdilo o statusu kmeta,

-         potrdilo delodajalca o zaposlitvi ali pogodbo o zaposlitvi,

-         dokazilo o enostarševski družini (rojstni list, sklep sodišča, mrliški list in drugo),

-         mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine,

-         načrt pomoči družini oz. Zapisnik multidisciplinarega tima za zgodnjo obravnavo oz. ustrezna zakonska dokumentacija in

-         potrdilo pediatra, da je bil otrok izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov.

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Komisije za sprejem otrok, ki so bile imenovane pred uveljavitvijo tega pravilnika in mandat članom še ni potekel, nadaljujejo svoje delo do poteka mandata članom komisije.

 

 

24. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS št. 23/2011 in 11/2015, Dolenjski uradni list št. 20/2016, 5/2017, 2/2018, 8/2019, 4/2020, 4/2021 in 7/2022).

Pravilnik se objavi v Dolenjskem uradnem listu, na spletni strani vrtcev in na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Z določbami tega pravilnika se starši seznanijo ob oddaji vloge za vpis otroka v vrtec.

25. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po javni objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 602-0003/2022

Novo mesto, dne 28. 2. 2023

 

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni l.r.

 

Priloge:

Priloga 1 (Obrazec za vpis)
Priloga 2 (Obrazec za premestitev)

 

 

 

 

nazaj