vodilna slika

Občinski praznik Mestne občine Novo mesto

Občinski praznik

Naselju Novo mesto so bile 7. aprila 1365 podeljene mestne pravice, zato si je Mestna občina Novo mesto 7. april izbrala za svoj občinski praznik.

Na občinski praznik se izvede slavnostna seja občinskega sveta, ki se obeleži s kulturno prireditvijo, praviloma v Kulturnem centru Janeza Trdine in podelitvijo nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto. Nagrajence se izbere na podlagi predlogov posameznikov in organizacij, razglašeni pa so na občinski praznik za preteklo leto.

Nagrajenci so zaslužni posamezniki in organizacije, ki predstavljajo svojstvene simbole Novega mesta. Pustili so ali pa še puščajo pomembne pečate v zgodovini in tudi sedanjosti Novega mesta na najrazličnejših področjih.

 

11 12
13 14

 

Dosedanji nagrajenci

 

Naziv Častni občan – Častna občanka

2022

Branka BUKOVEC Za življenjsko delo in pomembnejše trajne uspehe na področju prostovoljnega in humanitarnega dela.

                              (Povezava do videoposnetka)

2021

Naziv ni bil podeljen.

 

2020

Janez PENCA Za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe na področju športa, športne publicistike ter prevajalstva. 

                            (Povezava do videoposnetka)

2019

Dr. Stane GRANDA   Za življensko delo in dosežene pomembne trajne za raziskovalne, predagoške in znanstvene dosežke s področja zgodovine. 

                                 (Povezava do videoposnetka)

2018

Naziv ni bil podeljen. 

 

2017

Dr. Jože GRIČAR  Za pomembne znanstvene, pedagoške in raziskovalne dosežke na področju informatike.

                                 (Povezava do videoposnetka)

 

2016

Ria BAČER   Novinarka in publicistka. Za življenjsko publicistično delo.

 

2015

Naziv ni bil podeljen.

 

2014

Dr. Božidar KOS (✝ 2015)  Glasbenik, skladatelj, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Za pomembnejše trajne uspehe na glasbenem področju.

 

2013

Božidar KOČEVAR   Za trajne dosežke na gospodarskem, izobraževalnem in družbenem področju ter za prispevek k razvoju Mestne občine Novo mesto.

 

2012

Anton  STARC, dr. med.  (✝ 2018)  Za trajne dosežke na področju zdravstva, humanitarnih dejavnosti in pri razvoju Mestne občine Novo mesto.

 

2011

Marjan Ivan MOŠKON  (✝ 2021) Za trajne dosežke na gospodarskem, kulturnem, umetniškem in izobraževalnem področju.

 

2010

Janez KRAMAR, dr. med. (✝ 2013)  Za izjemen prispevek k razvoju urologije na Dolenjskem.

 

2009

prof. dr. Milček KOMELJ   Za vrhunski znanstveno-raziskovalni, kulturno-zgodovinski, domoznanski in pesniški opus, ki postavlja trajen spomenik novomeški in slovenski kulturi.

 

2008

Naziv ni bil podeljen.

 

2007

dr. Mihael JAPELJ  Za izjemne uspehe na področju znanosti in pri razvoju visokega šolstva v Novem mestu.

 

2006

Jože COLARIČ   Generalni direktor podjetja Krka, tovarna zdravil, d.d. Za izjemne uspehe na gospodarskem področju in spodbujanje razvoja občine in regije.

 

2005

Naziv ni bil podeljen.

 

2004

dr. Janez GABRIJELČIČ   Za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem in humanitarnem področju.

 

2003 - 2000

Naziv ni bil podeljen.

 

1999

Miloš KOVAČIČ (✝ 2016)   Direktor podjetja Krka, tovarna zdravil, d.d. 

Za izjemno uspešno vodenje Krke, tovarne zdravil, d.d., ter za vsestranski prispevek k razvoju in promociji Mestne občine Novo mesto doma in v tujini.

 

1997 - 1998

Naziv ni bil podeljen.

 

1996

prof. Jože DULAR (✝ 2000)   Pesnik, pripovednik, publicist, muzealec. Za ustvarjalno življenjsko delo na literarnem, publicističnem in muzealskem delu.

 

1995

Naziv ni bil podeljen.

 

1994

Jean-Marie HOLLENSTEIN   Prior Kartuzije Pleterje. Za znanstveno, kulturno in dobrodelno delo.

Jožef LAP   Prošt novomeškega Kapitlja. Za dobrodelno delo, ohranjanje in obnovo kulturne in sakralne dediščine.

 

1993

prof. Janko JARC (✝ 1995)   Muzealec, zgodovinar in publicist. Za ustvarjalno življenjsko delo na kulturnem, znanstvenem in publicističnem področju.

prof. Marjan DOBOVŠEK (✝ 2003)    Humanist in vzgojitelj. Za bogat prispevek k vzgoji številnih mladih generacij.

 

1992

Tone PAVČEK (✝ 2011)   Pesnik, prevajalec, urednik in kulturni delavec. Za ustvarjalno literarno in kulturno delo.

 

1991

Naziv ni bil podeljen.

 

1990

Pino MLAKAR (✝ 2006)   Koreograf, vodja baleta in pedagog. Za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Pia MLAKAR (✝ 2000)   Primabalerina in koreografinja. Za življenjsko delo na področju baletne umetnost.

Tita KOVAČ-ARTEMIS (✝ 2016)   Dipl. inž. kemije, bibliotekarka, pisateljica. Za življenjsko delo na področju literature.

 

1989 

dr. Drago MUŠIČ (✝ 1993)  Za sodelovanje v zdravstvu NOB ter dolgoletno prizadevno raziskovanje zgodovine zdravstva na Dolenjskem. 

prof. dr. Stojan PRETNAR (✝ 1999)  Za prispevek k teoretičnemu razvoju gospodarskega prava ter zavzeto prenašanje znastvenih dosežkov v gospodarsko in pedagoško prakso. 

 

1980 

Bogdan OSOLNIK (✝ 2019)  Predvojni revolucionar, borec in dolgoletni družbenopolitični delavec ter publicist. Za prispevek, ki ga je dal v socialistični revoluciji in povojni izgradnji Slovenije in Jugoslavije in njegove posebne zasluge pri razvijanju tradicij in revolucionarnih izročil v občini, ki imajo hkrati slovenski in jugoslovanski pomen.  

Jože BORŠTNER (✝ 1992) Predvojni revolucionar, borec in dolgoletni družbenopolitični delavec. Za velike zasluge med narodnoosvobodilno borbo in v povojni izgradnji. 

 

1979

prof. Marjan MUŠIČ, dipl. ing.  (✝ 1984)  Arhitekt, projektant in konservator, slikar in publicist. Za znanstveno raziskovalno delo, ki zajema predvsem študij naselij: v kulturno estetski smeri, ki zajema zlasti pravilno valorizacijo historičnih in ambientih urbanističnih celot, za konzervatorsko delo, ki zajema sistematično obravnavanje problematike spomeniškega varstva in sodelovanja v zadevnih domačih in mednarodnih komisijah ter njegovo projektantsko delo.  

 

1978

Viktor AVBELJ - Rudi (✝ 1993) Predvojni revolucionar, borec in dolgoletni družbenopolitični delavec. Za velike zasluge med narodnoosvobodilno borbo in v povojni izgradnji. 

Niko ŠELIH  (✝)  Predvojni revolucionar, borec in dolgoletni družbenopolitični delavec. Za velike zasluge med narodnoosvobodilno borbo in v povojni izgradnji. 

 

1977

Stane POTOČAR - Lazar  (✝ 1997)  Narodni heroj, revolucionar, partizanski vojskovodja in graditelj obrambne moči jugoslovanskih narodov. Za spretno vodenje enot med narodnoosvobodilno borbo in veliko osebno hrabrost in za zasluge v povojni izgradnji. 

 

1976 

Franc LESKOŠEK - Luka (✝) Revolucionar in neutrudni graditelj naše samoupravne socialistične družbe. Za njegov prispevek, ki ga je dal v socialistični revoluciji in povojni izgradnji Slovenije in Jugoslavije in njegove posebne zasluge pri razvijanju tradicij in revolucionarnih izročil v občini, ki imajo hkrati slovenski in jugoslovanski pomen. 

 

1975

dr. Fran ZWITTER (✝ 1988) Akademik. Ob 70-letnici. Za življenjsko delo na področju zgodovine slovenskega naroda. 

 

1969

Edvard KARDELJ (✝ 1979) Član izvršnega biroja predsedstva ZKJ in član sveta federacije. 0b 60-letnici.  

 

1968

Leon ŠTUKELJ (✝ 1999) Olimpijski zmagovalec v orodni telovadbi. Ob 70-letnici. Z zlatimi, srebrnimi in bronastimi kolajnami, ki si jih je priboril na olimpijskih igrah v Parizu, Amsterdamu in Berlinu ter z odličji, ki jih je prejel na drugih tekmovanjih, je trajno zapisal slovensko telovadbo v svetovno zgodovino športa ter s tem služil domovini in rodnemu mestu.  

 

1962

Josip BROZ - Tito (✝ 1980) Predsednik Federativne ljudske republike Jugoslavije.

 

1959

Božidar JAKAC (✝ 1989)  Akademski slikar. Ob 60-letnici. Za njegove zasluge na polju umetnosti za Novo mesto in Dolenjsko.   

 

 

Nagrada Mestne občine Novo mesto

2023

prof. dr. FRANC VREČER ZA pomembnejše trajne uspehe in prispevek na področju znanstvenoraziskovalne ter inovacijske dejavnosti. 

 

2022

Bojan BENCIK Za pomembnejše uspehe na področju glasbeno-gledališke produkcije.

Ana BILBIJA Za dolgoletno prostovoljno delovanje za izboljšanje položaja starejših in upokojencev.

Elizabeta VARDIJAN Za dolgoletno prostovoljno udejstvovanje na področju aktivnega vključevanja starejših v izobraževanje in družbeno delovanje.

 

2021

Drago VOVK Za pomembnejše trajne uspehe na glasbenem področju ter prispevek k prepoznavnosti Novega mesta.

 Andrej GREGORČIČ Za dolgoletno predano delo na področju prostovoljstva ter razvoja posameznih društev.

 Marija RUS Za dolgoletno nesebično delo na področju prostovoljstva. 

 

2020

Jasna DOKL OSOLNIK Za pomembnejše trajne uspehe na področju športne gimnastike ter muzejske dejavnosti.

Darinka SMRKE Za dolgoletne uspehe in predano delo na področju prostovoljstva ter promociji zdravega življenjskega sloga.

Alojzij MEDLE Za dolgoletne uspehe, predano in zavzeto delo na področju ljubiteljskega športa.  

 

2019 

Gregor KAVČIČ, dr. med., spec. ortopedije Za pomembnejše trajne uspehe na področju ortopedije ter za pomemben prispevek k razvoju zdravstvene obravnave pacientov s področja ortopedije. 

Marta MEDLE  Za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju. 

 

2018

Nežka IVANETIČ Za dolgoletno požrtvovalno delo na področju prostovoljstva in izboljšanje položaja starejših, invalidov in upokojencev.

Danica RANGUS Za uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju.

Marija JERELE Za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture. 

 

2017

Iztok GRADECKI   Za pomembne trajne uspehe na področju kardiologije in osveščanja prebivalcev o pomenu in načinu zdravega življenja.

Frančiška Danica PAVLIN  Za dolgoletno požrtvovalno delo na področju rejništva, krvodajalstva in prostovoljstva.

Janez ŠTRUKELJ  Za 50-letno delo v novomeškem in slovenskem rokometu, za delo v civilni zaščiti in pirotehniki ter za aktivno sodelovanje v vojni za osamosvojitev Slovenije.

 

2016

Žiga VIRC   Za pomembnejše trajne uspehe na področju filmskega ustvarjanja.

Primož KOBE  Za pomembnejše trajne uspehe na področju športa.

Zinka MUHIČ  Za pomembnejše trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju.

 

2015

Gorazd CIBIC   Za življenjsko delo in pomembnejše trajne uspehe na urbanistično arhitekturnem področju.

Anton PROGAR   Za pomembnejše trajne uspehe na področju planinstva in prostovoljstva.

 

2014

Branka MOŠKON   Za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem področju, za obujanje in ohranjanje ljudskega izročila.

Helena MRZLIKAR   Za pomembnejše trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju.

Rožca ŠONC   Za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju.

 

2013

Dr. Boris DULAR   Za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem, športnem in humanitarnem področju.

Dr. Edward PALKA   Za pomembnejše trajne uspehe na znanstvenem in gospodarskem področju ter za promocijo slovenske kulture na Poljskem.

 

2012

Avguština LAH   Za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju.

Rozalija RKMAN   Za pomembnejše trajne uspehe na družbenem in humanitarnem področju

 

2011

Franci KEK   Za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem in socialnem področju.

Gorazd ŠTANGELJ   Za pomembnejše trajne uspehe na področju športa.

Jože ZUPANČIČ   Za pomembnejše trajne uspehe na področju vzgoje in izobraževanja.

 

2010

Štefan DAVID   Za pomemben prispevek k razvoju srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja v Novem mestu.

Ivanka MESTNIK   Za pisateljski opus za otroke in odrasle.

 

2009

Sonja CIMERMAN STEKLASA, dr. med   Za nepogrešljive razvojne dosežke dialize na Dolenjskem.

Jožef PRESKAR   Za izjemen prispevek k humanizaciji državne uprave, ki je postala občanom prijazna državna ustanova.

 

2008

Anton AVSEC   Za pomembnejše trajne uspehe pri popularizaciji športa ter za mentorsko in organizacijsko delo na področju športa.

Blaž TASEV   Za pomembnejše trajne uspehe na področju obrtništva in podjetništva ter za humanitarno delo.

 

2007

Jože JAZBEC   Za pomembnejše trajne uspehe na področju vzgoje in izobraževanja ter prostovoljnega dela.

Leonard Jože KUKEC   Za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, družbenem in humanitarnem področju.

 

2006

Anton DRAGAN   Za pomembnejše trajne uspehe na področju vzgoje in izobraževanja.

Branko SUHY   Za pomembnejše trajne uspehe na likovnem področju.

 

2005

Milan DRAGIŠIĆ   Za pomembnejše uspehe na gospodarskem in kulturnem področju.

Igor PRIMC   Za pomembne tekmovalne športne uspehe ter za razvoj in promocijo atletike.

 

2004

Jože PERŠE   Za delo in uspehe pri vodenju Planinskega društva Novo mesto in pri planinski vzgoji.

 

2003

Jože PAPEŽ   Za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem področju.

Jožef Janez NOVAK   Za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem področju.

Peter SIMIČ   Za pomembnejše trajne uspehe na področju oblikovanja.

 

2002

Vladimir  BAHČ   Za prispevek k rasti, razvoju in gospodarskim uspehom podjetja TPV, d.d.

Alojz MEDLE   Za razvoj in rast družinskega podjetja Roletarstvo Medle, d.o.o.

Anton ŠKERLJ, dipl. pravnik   Za prizadevanje pri ohranitvi kulturne dediščine in na humanitarnem področju.

Anica BUKOVEC   Za prispevek in uspehe na humanitarnem področju.

 

2001

Sonja GOLE   Za prispevek k razvoju in rasti podjetja Adria Mobil.

Tone HROVAT   Za vsestranski kakovostni razvoj in uveljavitev SKŠ Grm ter kmetijstva na Dolenjskem.

Marijan ŠPILAR (✝)   Za življenjsko delo na področju športa in vzgoje mladih.

 

2000

Marjeta  POTRČ   Za prispevek na področju razvoja in uveljavljanja kadrovske dejavnosti.

Tone GOŠNIK (✝)   Za življenjsko delo na področju novinarstva, publicistike in družbenega delovanja.

 

1999

Ivan KRAJNC   Za prispevek k razvoju obrtne zbornice in obrtništva.

Leopold  MORELA, dr. med.   Za dosežke na področju kirurgije in na humanitarnem področju.

 

1998

Zdenko PICELJ, Borut KRIŽ, Jovo GROBOVŠEK   Za obsežen in uspešno izpeljan projekt arheološke raziskave - Železna doba na Slovenskem – Kapiteljska njiva Novo mesto.

Prim. Peter KAPŠ, dr. med.   Za dolgoletno vzgojno delo in trajne uspehe na humanitarnem področju.

Jože ŠKUFCA, prof. (✝)   Za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja.

Branka BUKOVEC   Za izredne uspehe na humanitarnem in socialnem področju.

 

1997

Jože COLARIČ   Za dosežke na področju gospodarstva.

Milena KRAMAR-ŽNIDAR   Za dosežke na področju gospodarstva.

Janez PAVLIN Za dosežke na področju dela z mladimi.

 

1996

Nagrada ni bila podeljena.

 

1995

Pavla AVBAR   Za dolgoletno nesebično delo na humanitarnem področju.

 

1994

Alojzija ROŽENBERGAR   Za uspehe na gospodarskem področju.

Sandi PAPEŽ   Za uspehe na športnem področju.

 

1993

mag. Elizabeta RUSTJA   Za delo na področju razvoja in raziskav v farmaciji ter uveljavljanju gospodarstva občine.

Milica JAKOPIN   Za dolgoletno nesebično delo na humanitarnem in socialnem področju.

 

1992

Alojzij MUHIČ  (✝ 2017)  Za dolgoletno požrtvovalno in uspešno vodenje KS Birčna vas.

 

1990 - 1991

Nagrada ni bila podeljena.

 

Trdinova nagrada

 

2023

Bojan RADOVIČ Za pomembnejše trajne uspehe na področju fotografske umetnosti.

prof. Jurij KOBE Za pomembnejše trajne uspehe na področju urbanizma in arhitekture.

 

2021

mag. Uroš WEINBERGER Za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti.

 

2020

Hamo ČAVRK Za pomembnejše trajne uspehe na področju grafične likovne umetnosti. 

 

2019

Nataša MIRTIČ Za pomembnejše trajne uspehe na področju grafične likovne umetnosti. 

Maksimiljan STARC Za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem in literarnem področju ter za pomemben prispevek k širjenju in poznavanju različnih kulturnih zvrsti. 

 

2018

Samo KRALJ Za uspehe na področju likovne umetnosti in dokumentarne publicistike.

 

2017

Ana Marija KOZLEVČAR  Za dolgoletna prizadevanja in uspehe na prosvetnem in humanitarnem področju ter na področju socializacije Romov.

Aleš MAKOVAC  Za uspehe na glasbenem področju.

 

2016

Barica SMOLE   Za pomembnejše trajne uspehe na literarnem področju.

Marjan HREN  Za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem in literarnem področju ter pri ohranjanju kulturne dediščine.

 

2015

dr. Daniel BRKIČ   Za prenovo Mordaxove kapele.

 

2014

Rasto BOŽIČ   Za pomembnejše uspehe na kulturnem in publicističnem področju.

 

2013

Alojzija KRISTAN   Za pomembnejše trajne uspehe na področju razvijanja in širjenje bralne kulture.

Majda PUNGERČAR   Za pomembnejše uspehe na področju raziskovanja in popularizacijo zgodovine Novega mesta.

 

2012

Andrej GERBEC   Za pomembnejše uspehe na umetniškem področju

Majda NEMANIČ   Za pomembnejše uspehe na področju ljudskega izročila in folklorne dejavnosti.

 

2011

Matjaž MATKO   Za pomembnejše uspehe na umetniškem in kulturno-znanstvenem področju.

Žiga VIRC   Za pomembnejše uspehe na področju filmske umetnosti.

 

2010

Nejc GAZVODA   Za ustvarjalne dosežke na področju literature in filmske umetnosti.

Jožica in Rudolf ŠKOF   Za uspehe na področju kulturnega ustvarjanja in širjenja kulturne dejavnosti.

 

2009

Marijan MAZNIK   Za zavzeto ustvarjalno in mentorsko delo v Likovno kulturnem društvu Mavrica, ki pomembno bogati novomeško kulturno življenje.

Damijan ŠINIGOJ   Za književni opus, ki nadaljuje dobro tradicijo slovenskega romanopisja, zraslo v zibelki Novega mesta in Dolenjske.

 

2008

Rosana HRIBAR in Gregor LUŠTEK   Za pomembnejše trajne uspehe na področju sodobne izrazne plesne umetnosti.

Janko ORAČ   Za pomembnejše trajne uspehe na področju slikarstva in grafike.

 

2007

dr. Marijan DOVIĆ   Za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem področju.

Milan MARKELJ   Za pomembnejše trajne uspehe na literarnem in novinarskem področju.

 

2006

Marjanca KOČEVAR   Za pomembnejše trajne uspehe na literarnem področju.

 

2005

Matjaž BERGER   Za pomembne uspehe pri razvoju gledališkega ustvarjanja na Dolenjskem in za kakovostno delo z mladimi.

 

2004

p. Felicijan PEVEC   Za uspehe pri urejanju in vodenju knjižnice frančiškanskega samostana.

Smiljan TROBIŠ   Za uspehe na kulturnem in literarnem področju.

 

2003

Borut KRIŽ   Za uspehe pri raziskovanju in popularizaciji novomeške prazgodovine.

 

2002

mag. Ana BLAŽIČ   Za uspehe pri razvoju visokošolskega študija in pri ustanovitvi prve visokošolske ustanove na Dolenjskem.

Zdenko PICELJ   Za uspehe pri razvoju Dolenjskega muzeja.

 

2001

Jadranka ZUPANČIČ   Za dosežke na bibliotekarskem, literarnem in prevajalskem področju.

Ivica KRIŽ   Za uspešno raziskavo in predstavitev medičarske in svečarske obrti na Dolenjskem.

 

2000

Franci ŠALI   Za dosežke na področju literarnega ustvarjanja, publicistike in založništva.

Staša VOVK   Za uspešno dolgoletno delo in razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 

1999

Gorazd CIBIC   Za projekt Športna dvorana Leona Štuklja.

Miro SAJE   Za dosežke s Pihalnim orkestrom Krka Zdravilišča.

 

1998

Miloš JAKOPEC   Za delo na novinarskem, kulturnem in raziskovalnem področju.

Nataša PETROV, prof.   Za strokovno delo na kulturnem in prosvetnem področju.

 

1997

Jože KOTAR   Za dosežke na likovnem področju.

 

1996

Nagrada ni bila podeljena.

 

1995

Prof. dr. Miha  JAPELJ   Za ustvarjalno in bogato delo na področju znanstveno – raziskovalnega in vzgojno – izobraževalnega dela.

 

1994

Marijan LAPANJE   Za življenjsko delo na področju arhitekture.

Marjeta DAJČMAN   Za življenjsko delo na literarnem in prosvetnem področju.

Zdravko HRIBAR   Za dolgoletno uspešno vodenje glasbene šole in simfoničnega orkestra.

 

1993

Dr. Alojz BOH   Za uspešno delo na področju zdravstva otrok na Dolenjskem.

Marija GABRIJELČIČ   Za uspešno vzgojno in izobraževalno delo z učenci, starši in učitelji, še posebej učenja z miselnimi vzorci.

 

1992

Janez KOLENC   Ob 70 – letnici za njegovo pesniško ustvarjanje.

 

1990 - 1991

Nagrada ni bila podeljena.

 

Grb Mestne občine Novo mesto

 

(od leta 2005)

 

Leta 2004 se je priznanje Plaketa mesta Novo mesto z odlokom preimenovalo v priznanje Grb Mestne občine Novo mesto.

 

2023

Franci BRATKOVIČ  Za dolgoletne uspehe na področju gospodarstva ter prispevek k razvoju Mestne občine Novo mesto in celotne regije Jugovzhodne Slovenije.

Društvo vinogradnikov Trška gora - Novo mesto Za dolgoletno uspešno delovanje na področju vinogradniške dejavnosti ter prispevek k turistični promociji območja Trške gore.

 

2022

Janez Gornik Za dolgoletna prizadevanja za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva.

 

2021

Franci KONCILIJA Za izredne uspehe in rezultate dela na ljubiteljskem kulturnem in družbenem področju.

 

2019

Jožefa ROLIH Za dolgoletno delo in uspehe na področju prostovoljstva ter na humanitarnem področju. 

FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NOVO MESTO Za dolgoletne uspehe in pomemben prispevek na duhovnem, kulturnem in izobraževalnem področju. 

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVO MESTO Za dolgoletne uspehe pri zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov ter za uspešno spodbujanje razvoja podjetništva. 

 

2018

Frančiška VOVK Za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju planinstva in prostovoljstva.

 

2017

Mag. Andrej ŠIKOVEC  Za razvoj novih pristopov na področju žilne kirurgije in za pomemben prispevek h kakovosti zdravstva na Dolenjskem.

Pihalni orkester Krka  Za visoko kakovost glasbene produkcije, kulturno vzgojo in inovativne pristope na področju instrumentalne glasbe.

Založba Goga  Za pomemben doprinos k slovenski književnosti in prepoznavnosti Novega mesta v Sloveniji in tujini ter za organizacijo kakovostnih kulturnih dogodkov v lokalnem okolju.

 

2016

Gimnazija Novo mesto  Za dolgoletne uspehe na vzgojno-izobraževalnem, kulturnem, športnem, humanitarnem in narodnostnem področju.

Škofija Novo mesto  Za uspehe in doprinos k humanemu, domoljubnemu in estetskemu okolju.

Anica KORASA  Za dolgoletno delo in uspehe na področju prostovoljstva.

 

2015

Klavdija KOTAR   Za dolgoletne uspehe, predano in izjemno zavzeto delo v ljubiteljski kulturni dejavnosti.

Kulturno umetniško društvo Krka   Za dolgoletne pomembne dosežke in bogat prispevek k promociji kulturnih dejavnosti.

Šahovsko društvo Krka Novo mesto   Za dolgoletne uspehe in širjenje šahovske kulture.

 

2014

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto   Za pomembne dosežke in inovativne projekte na področjih socialnega varstva, kulture in mladine.

Televizija Novo mesto, d.o.o., Regionalni TV program Vaš kanal   Za dolgoletne uspehe na področju obveščanja.

 

2013

Društvo Novo mesto   Za prizadevanja za trajnostni kulturni, gospodarski, socialni in prostorski razvoj Novega mesta.

Javni zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma   Za dolgoletne uspehe na izobraževalnem, gospodarskem, kulturnem, društvenem in narodnostnem področju ter za prispevek k ugledu občine.

Igor PATE   Za dosežke na državnih in svetovnih prvenstvih v oranju ter za promocijo kmetijstva in podeželja.

 

2012

Bojan TUDIJA   Za dolgoletne uspehe pri vključevanju in sodelovanju romske skupnosti.

Matjaž ŠINKOVC   Za dolgoletno nesebično darovanje krvi.

 

2011

Matija ZAMIDA   Za dolgoletne uspehe pri razvoju Krajevne skupnosti Uršna sela.

 

2010

Anton Zvonko DEŽELAN   Za dolgoletno delo, dosežke in napredek Krajevne skupnosti Brusnice.

Ivan ŠAŠEK   Za uspešno delo in dosežke Društva podeželske mladine Novo mesto.

Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel   Za požrtvovalno humanitarno delo.

 

2008 - 2009

Priznanje ni bilo podeljeno.

 

2007

Bernarda ZORKO   Za izredne uspehe na področju prostovoljnega dela in dobrodelništva v korist invalidnih oseb.

Slavko MATKO   Za izredne uspehe pri družbenem in prostovoljnem delu.

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto   Za dolgoletne izredne uspehe pri humanitarnem delu.

 

2006

Jože OKORN   Za izreden prispevek k delu in razvoju Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Društvo upokojencev Novo mesto   Za izredne uspehe pri razvejanem delovanju društva.

Ženski nogometni klub Krka Novo mesto   Za izredne športne dosežke.

 

2005

Janja FORTUNA   Za prispevek k razvoju lekarniške dejavnosti na Dolenjskem.

Glasbena skupina Dan D   Za izjemne umetniške dosežke na področju sodobne glasbe.

Kolesarski klub Adria Mobil   Za izjemne tekmovalne uspehe in kakovostno strokovno delo.

Župnijska Karitas Kapitelj   Za petnajstletno uspešno delovanje na področju dobrodelnega dela.

 

2004

Alojz DRAGAN   Za vsestransko uspešno delovanje na področju prostovoljnega dela.

Zdenko IVANČIČ   Za uspehe pri prostovoljnem delu na področju športa in dela z mladimi.

 

Plaketa mesta Novo mesto (do leta 2004)

Leta 2004 se je priznanje Plaketa mesta Novo mesto z odlokom preimenovalo v priznanje Grb Mestne občine Novo mesto.

 

2003

Štefan DAVID   Za uspehe na področju šolstva.

Dr. Stane GRANDA   Za uspehe na kulturnem in raziskovalnem področju.

Slavko DOKL   Za dosežke na področju novinarstva, literarnega ustvarjanja in publicistike.

Jožica PRUS   Za dosežke na področju zborovodstva.

 

2002

Franci BERLAN   Za uspehe pri sanaciji in razvoju podjetja Kovinotehna MKI, d.o.o.

Anton FINK   Za uspehe na ljubiteljskem glasbenem področju.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Novo mesto   Za uspehe pri svojem delovanju.

 

2001

Varstveno delovni center Novo mesto   Za dosežke na področju dela in integracije duševno prizadetih oseb.

Turistično društvo Straža   Za dosežene uspehe v 15-letnem delovanja na področju turizma.

 

2000

Nikola PADEVSKI   Za uspešno dolgoletno družbeno delovanje.

Alojzija KRISTAN   Za uspešno delo na področju širjenja bralne kulture.

doc. dr. Peter JERMAN   Za uspešno delo na razvojnem, raziskovalnem in znanstvenem področju.

Folklorno Društvo KRES Novo mesto   Za uspešno delovanje, zbiranje in ohranjanje ljudskega izročila Dolenjske.

Plesni center Dolenjske   Za uspešno širjenje plesne kulture.

 

1999

mag. Pavel MIHELČIČ   Za izredne dosežke na glasbenem področju.

Alojz SERINI   Za življenjsko delo na področju turizma.

Marjeta ZAMAN   Za življenjsko delo na področju vzgojnega dela z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Planinsko društvo Novo mesto   Za 85- letno uspešno sodelovanje.

 

1998

Mihael ŽMAVC   Za izredne uspehe pri vzgoji in izobraževanju na področju kmetijske mehanizacije.

 

1997

mag. Franci BAČAR   Za dosežke pri razvoju geodetske službe.

Janez KRAMAR, dr. med.   Za dosežke na področju zdravstvene dejavnosti.

Humanitarno društvo M&V NOVINA   Za dosežke na humanitarnem področju.

 

1996

Danilo LAPAJNE, dipl. ing. arh.   Za dragocen prispevek k razvoju urbanizma Novega mesta.

Dolenjski muzej Novo mesto   Za dosežke in prispevke na področju slovenskega muzealstva.

 

1995

Igor PRIMC   Za izjemne športne dosežke na področju atletike.

Bogdan RAVBAR   Za izjemne športne dosežke na področju kolesarstva.

 

1994

Priznanje ni bilo podeljeno.

 

1993

Društvo invalidov Novo mesto   Za dosežene uspehe pri delu z invalidi.

Jože  GAZVODA   Za dolgoletno in požrtvovalno in uspešno vodenje KS Podgrad.

Aute LAMPE (Langenhagen, Nemčija)   Za prispevek in uspehe k razvoju partnerskih in prijateljskih vezi med Langenhagnom in Novim mestom, za pomoč ter promocijo Novega mesta.

 

1992

Priznanje ni bilo podeljeno.

 

1991

Severin ŠALI (✝ 1992)   Ob 80 – letnici.

 

1990

Priznanje ni bilo podeljeno.

 

Novemu mestu zaradi izvoznih šampionov nihče ne more odreči priznanja kot okolju, v katerem poslovne ideje podprte s trdim delom in pogumom, ozreti se čez državne meje, zavidljivo uspevajo. To pa predvsem zato, ker so ljudje, ki ustvarjajo gospodarske zgodbe o uspehu, zagnani, marljivi in usmerjeni k rezultatom.

Skoraj ni podjetja, ki ima naslov sedeža v Novem mestu, da ne bi imel za sabo zanimive zgodovine in ne glede na to koliko dolgo že deluje, tradicije v kakovostni proizvodnji oziroma zagotavljanju storitev. Naša podjetja ogromno stavijo na razvoj in inovacije, o čemer pričajo številna priznanja in certifikati. V Novem mestu deluje tudi Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, ki je bila organizirana kot prva regijska gospodarska zbornica v Sloveniji, saj člani razumejo, da je povezovanje in skupni nastop pogosto prevladujoč način za uspeh.

Občutek za kolektivno dobro je v podjetjih prisotno tudi z odnosom do zaposlenih in do okolja, v katerem podjetja delujejo. V Mestni občini Novo mesto je lepše živeti tudi zaradi gospodarskih družb, ki vlagajo v ljudi, izbirajo do okolja prijazne pristope in razmišljajo dolgoročno ter družbeno odgovorno.

nazaj