vodilna slika

24. seja leta 2005 [mandat2]

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Šifra: 032-01-24/2005-1100

Datum: 15. 11. 2005

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002 in 72/2005) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

24. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

ki bo v četrtek, 1. decembra 2005, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Novi trg 6 (vijoličasta dvorana II/68).

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i r e d :

 

1. Določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnikov nadaljevanja 22. redne seje, 23. redne seje in 2. izredne seje občinskega sveta

3. Predlog odloka o lokacijskem načrtu za vodovod Grčevje – druga obravnava

4. Predlog občinskega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dolnjo Težko Vodo – prva obravnava

5. Predlog občinskega lokacijskega načrta Mrvarjev hrib – prva obravnava

6. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava

7. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005

8. Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2006

9. Pobuda za pripravo državnega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča državnih cest G2-105/256 (Levičnikova in Belokranjska cesta) in R2-419/1203 (Kandijska in Šentjernejska cesta)

10. Pobuda za spremembo lokacijskega načrta za AC na odseku Hrastje-Lešnica

11. Poročili Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih

12. Premoženjsko – pravne zadeve

13. Kadrovske zadeve

14. Vprašanja in pobude

15. Razno

 

 

Priložena so gradiva za točke dnevnega reda od 1 do 7. Gradiva za ostale točke boste prejeli naknadno.

 

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

 

Župan

 

 

mag. Boštjan Kovačič

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI :

 

- člani/ce občinskega sveta

- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- direktorica občinske uprave

- vodje oddelkov in služb občinske uprave

- pripravljalci gradiv

- Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 8. točki)

 

 

OBVEŠČENI :

 

- krajevne skupnosti MO Novo mesto

- sredstva javnega obveščanja

- UE Novo mesto

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles