vodilna slika

25. seja leta 2005 (mandat 2)

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Šifra: 032-01-25/2005-1100

Datum: 7. 12. 2005

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002 in 72/2005) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

 

s k l i c u j e m

 

25. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

ki bo v četrtek, 22. decembra 2005, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Novi trg 6 (vijoličasta dvorana II/68).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i r e d :

 

 1. Določitev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta
 3. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005 – druga obravnava
 4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta romsko naselje Šmihel – druga obravnava
 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Vrtni center Bučna vas v Novem mestu – druga obravnava
 6. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
 7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 8. Predlog odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
 9. Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2006
 10. Premoženjsko – pravne zadeve
 11. Kadrovske zadeve
 12. Vprašanja in pobude
 13. Razno

 

 

Priložena so gradiva za točke dnevnega reda od 1 do 8. Osnovno gradivo za 3. točko (rebalans proračuna) ste že prejeli s sklicem 24. seje občinskega sveta. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

mag. Boštjan Kovačič

 

 

 

 

 

VABLJENI :

 

 •  člani/ce občinskega sveta
 •  predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
 •  direktorica občinske uprave
 •  vodje oddelkov in služb občinske uprave
 •  pripravljalci gradiv
 •  Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 9. točki)

 

OBVEŠČENI :

 

 •  krajevne skupnosti MO Novo mesto
 •  sredstva javnega obveščanja
 •  UE Novo mesto

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles