vodilna slika

27. seja leta 2006 (mandat 2)

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Šifra: 032-01-27/2006-1100

Datum: 5. 4. 2006

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002 in 72/2005) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

27. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

ki bo v četrtek, 20. aprila 2006, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Novi trg 6 (vijoličasta dvorana II/68).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :

 

1. Določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne in 1. korespondenčne seje  občinskega sveta

3. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – druga obravnava

4. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih vod – druga obravnava

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu– prva obravnava

6. Predlog odloka o določitvi plovbnega režima na reki Krki – prva obravnava

7. Premoženjsko – pravne zadeve

8. Kadrovske zadeve

8.1 Predlog sklepa za imenovanje direktorja Gledališča Novo mesto

8.2 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Vrtec Ciciban

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

 

Priložena so gradiva za 1., 3., 4., 5. in 6. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

 

 

mag. Boštjan Kovačič

VABLJENI :

člani/ce občinskega sveta

predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

v.d. direktorica občinske uprave

vodje oddelkov in služb občinske uprave

pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

krajevne skupnosti MO Novo mesto

sredstva  javnega obveščanja

UE Novo mesto     

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles