vodilna slika

31. seja Občinskega sveta

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Šifra: 032-01-31/2006-1100

Datum: 13. 9. 2006

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002 in 72/2005) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

31. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

v četrtek, 28. septembra 2006, ob 16. uri

 

v novi sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (ROTOVŽ).

 

 

 

za sejo predlagam naslednji

d n e v n i r e d :

 

 1. Določitev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta
 3. Predlog občinskega lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto) – druga obravnava
 4. Predlog občinskega lokacijskega načrta Brusnice – druga obravnava
 5. Predlog občinskega lokacijskega načrta Gabrje – druga obravnava
 6. Predlog občinskega lokacijskega načrta za poslovno storitveno cono Mačkovec- 1 – druga obravnava
 7. Predlog občinskega lokacijskega načrta stanovanjski objekt Jakčeva – prva obravnava
 8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1-TPV) – prva obravnava
 9. Predlog odloka o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
 10. Predlog odloka o kulturnih spomenikih v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
 11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto in predlog uradnega prečiščenega besedila odloka – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 12. Soglasje k Statutu javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
 13. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2006
 14. Osnutek dokumenta za pripravo strategije na področju kulture 2007 - 2013
 15. Premoženjsko – pravne zadeve
 16. Predstavitev strokovnih podlag za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda
 17. Vprašanja in pobude
 18. Razno

 

Priložena so gradiva za točke dnevnega reda od 1 do 11. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

 

 

Župan

 

 

mag. Boštjan Kovačič

 

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI :

 

- člani/ce občinskega sveta

- mag. Janez Povh, namestnik predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- v.d. direktorica občinske uprave

- vodje oddelkov in služb občinske uprave

- pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

 

- krajevne skupnosti MO Novo mesto

- sredstva javnega obveščanja

- UE Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles