vodilna slika

2. seja leta 2007

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka:032-5/2006

Datum: 3. 1. 2007

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005) s k l i c u j e m 2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 11. januarja 2007, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

Za sejo predlagam naslednji d n e v n i r e d :

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta
3. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4. Razno


Priloženi sta naslednji gradivi:  predlog zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto  zbirnik kandidatur za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter  priročnik za občinske svetnice in svetnike, ki ga je posredovala Skupnost občin Slovenije

 

 

S spoštovanjem !                                                         Župan Alojzij Muhič, dipl. ekon.

VABLJENI : - člani/ce občinskega sveta

OBVEŠČENI : - sredstva javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles