vodilna slika

4. seja leta 2007

ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Številka:032-5/2006
Datum: 12. 3. 2007


Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m   4. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
v TOREK, 27. marca 2007, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji


d n e v n i r e d :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
 3. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2006
 4. Pregled predlogov občinskih splošnih aktov, ki niso bili zaključeni v mandatu prejšnjega občinskega sveta s predlogom za nadaljevanje postopkov
 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1) - druga obravnava
 6. Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu - druga obravnava
 7. Predlog odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto – prva obravnava
 8. Predlog sprememb in dopolnitve lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664/2501 od km 21.760 do km 22.250 – prva obravnava
 9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novo mesto – prva obravnava
 10. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
 11. Predlog sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju april – junij 2007
 12. Kadrovske zadeve
 13. Vprašanja in pobude

 

Priloženo je gradivo za 2., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točko dnevnega reda. Ostalo gradivo boste prejeli naknadno.


S spoštovanjem !

 

Župan
Alojzij Muhič

 

VABLJENI :
- člani/ce občinskega sveta
- pripravljalci gradiv

OBVEŠČENI :
- sredstva javnega obveščanja
- krajevne skupnosti
- Upravna enota Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles