vodilna slika

5. seja leta 2007

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Seidlova cesta 1

8000 NOVO MESTO 

 

ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Številka:032-5/2006
Datum: 10. 4. 2007


Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m   5. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
v TOREK, 24. aprila 2007, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji


d n e v n i r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
 4. Predlog odloka o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
 6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste G2 - 105 - prva obravnava
 7. Vprašanja in pobude 

 

 

Priloženo je gradivo za 2., 5. in 6. točko dnevnega reda. Gradivo za 4. točko dnevnega reda ste prejeli s pošto dne 30. 3. 2007. Ostalo Ostalo gradivo boste prejeli naknadno.


S spoštovanjem !

 

Župan
Alojzij Muhič

 

VABLJENI :

 • člani/ce občinskega sveta
 • predstavniki občinske uprave
 • predsednik Nadzornega odbora
 • pripravljalci gradiv

OBVEŠČENI :

 • sredstva javnega obveščanja
 • krajevne skupnosti
 • Upravna enota Novo mesto 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles