vodilna slika

6. seja leta 2007

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Številka: 032-5/2006

Datum:15. 5. 2007

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

6. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 31. maja 2007, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i r e d :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
 4. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 – druga obravnava
 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek
 6. Predlog odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto - prva obravnava
 7. Predlog pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2007 – 2013
 8. Poslovno poročilo Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2006
 9. Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2007 – druga obravnava
 10. Predlog sklepa o določitvi delitvenega razmerja za pokrivanje obveznosti do javnih gospodarskih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila prejšnja občina
 11. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2006
 12. Predstavitev strokovnih podlag za pripravo prostorskih planskih aktov in vizija prostorskega razvoja Mestne občine Novo mesto
 13. Kadrovske zadeve
 14. Vprašanja in pobude

 

Priloženo je celotno gradivo za 2., 3., 5., 6. in 12. točko dnevnega reda.

K 4. točki dnevnega reda, za katero ste gradivo prejeli s sklicem 5. seje občinskega sveta, so priložene samo spremembe in dopolnitve. Gradivo za ostale točke boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

Župan

Alojzij Muhič

 

 

 

VABLJENI :

 • člani/ce občinskega sveta
 • mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave
 • predstavniki občinske uprave
 • predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
 • pripravljalci gradiv
 • javni zavodi (k 11. točki)

 

OBVEŠČENI :

 • Sredstva javnega obveščanja
 • krajevne skupnosti
 • Upravna enota Novo mesto

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles