vodilna slika

1. izredna seja leta 2007

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Številka: 032-19/2007

Datum: 8. 10. 2007

 

Na podlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

1. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v torek, 16. oktobra 2007, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :

 

  1. Izvolitev predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo 14. volilne enote za volitve članov državnega sveta
  2. Določitev kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov

 

V skladu s 14. in 15. členom Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZDSve-UPB1) lokalna skupnost izvoli predstavnike v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter določi kandidata za člana državnega sveta v skladu s svojimi pravili. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je pravila za izvolitve predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta sprejel na 8. seji dne 27. 9. 2007 (Uradni list RS, št. 91/2007).

Na podlagi 7. in 12. člena ZDSve-UPB1 in na podlagi Odloka o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 81/2007) je Državna volilna komisija sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta. Po tem rokovniku predstavniki lokalnih skupnosti predložijo najkasneje 22. oktobra 2007 pri volilnih komisijah volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor:

  • sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov,
  • kandidaturo za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.

 

Ker je redna seja občinskega sveta načrtovana po 22. oktobru 2007, sklicujem izredno sejo.

 

Gradivo, ki ga bo pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

Alojz MUHIČ

ŽUPAN

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles