vodilna slika

10. seja leta 2007

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka:032-5/2006
Datum: 7. 11. 2007

 

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/201 in 72/2005)

s k l i c u j e m

10. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 22. novembra 2007, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).


Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne in 9. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

4. Predlog odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

5. Predlog soglasja k Statutu javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Novo mesto

6. Premoženjsko – pravne zadeve

7. Kadrovske zadeve

8. Vprašanja in pobude

Priložena so gradiva za 2., 3. točko (delno) in 4. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

S spoštovanjem !Alojz MUHIČ

ŽUPAN

 

 VABLJENI:

  • člani/ce občinskega sveta
  • mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave
  • predstavniki občinske uprave
  • predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
  • pripravljalci gradiv 

OBVEŠČENI:

  • sredstva javnega obveščanja
  • krajevne skupnosti
  • Upravna enota Novo mesto 


 

 

 

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles