vodilna slika

13. seja leta 2008

                                                                                                          Številka: 032-3/2008

                                                                                                          Datum:   6. 2. 2008

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

13. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 21. februarja 2008, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 4. Izvedljivost projekta gospodarsko središče JV Slovenije
 5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 - druga obravnava
 6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca  Novo mesto - druga obravnava
 7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto - prva obravnava
 8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto - prva obravnava
 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto - prva obravnava
 10. Predlog gospodarskega načrta Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2008 - druga obravnava
 11. Predlog letnega programa dela javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
 12. Strategija kulture v MONM v obdobju 2007-2013 - 2. del 
 13. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2006
 14. Premoženjsko - pravne zadeve
 15. Kadrovske zadeve
 16. Vprašanja in pobude

 

 

Priložena so gradiva za 2., 5., 6., 7., 8. in 9. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

 

 

S spoštovanjem !

 


 

 

Alojzij MUHIČ

ŽUPAN

 

 


VABLJENI :

-          člani/ce občinskega sveta

-          mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-          predstavniki občinske uprave

-          predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-          pripravljalci gradiv k 4., 7., 8., 9., 10. in 11. točki 

 

OBVEŠČENI :

 

-          sredstva  javnega obveščanja    

-          krajevne skupnosti

-          Upravna enota Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles