vodilna slika

17. seja leta 2008

 

Številka: 032-18/2008
Datum: 10. 9. 2008

 

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008)

 

 

s k l i c u j e m

 

17. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 25. septembra 2008, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d :

 

 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
4. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganški vrh - druga obravnava
5. Predlog odloka o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
6. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 
7. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
7.1 Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenem nadzoru dane koncesije o izvajanju gospodarske javne službe mestni potniški promet za leto 2006
7.2 Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto opravljenem nadzoru nad dano koncesijo za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
7.3 Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za obdobje oktober 2007 - junij 2008
8. Predlog uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Novo mesto 
9. Predlog uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
10. Premoženjsko - pravne zadeve
11. Kadrovske zadeve
12. Vprašanja in pobude

 

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko dnevnega reda. Gradivo za ostale točke bo posredovano naknadno.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

                 Župan
Alojzij MUHIČ

 

 

 

 

 

 


VABLJENI :
- člani/ce občinskega sveta
- mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave
- predstavniki občinske uprave
- predsednik in član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
- pripravljalci gradiv k posameznim točkam

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja
- krajevne skupnosti v MONM
- Upravna enota Novo mesto

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles