vodilna slika

18. seja leta 2008

 

                                                                                                          Številka:032-22/2008

                                                                                                          Datum:   5. 11. 2008

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto -UPB1(Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek,20. novembra 2008, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagamnaslednji

d n e v ni   r e d :

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskegasveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Usklajen predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški

          cesti - druga obravnava

   5.   Dopolnjeni osnutek Odloka oobčinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto in okoljsko poročilo

          za Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto z revidiranim dodatkom zavarovana območja -

       ponovna prva obravnava

   6.   Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrtaza daljnovod DV 2x110 KV RTP Bršljin - RTP

          Gotna vas - prva obravnava

   7.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka oustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca

          Novo mesto - predlog za skrajšanipostopek

   8.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka oustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo

         mesto - predlog za skrajšani postopek

   9.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka oustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstvena

         organizacija Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

10.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka oustanovitvi javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo

         mesto - predlog za skrajšani postopek

11.   Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto2009 - prva obravnava

12.   Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

12.1  Poročiloo nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007

12.2  Poročilo o nadzoru evidence nepremičnin vMestni občini Novo mesto

13.   Premoženjsko - pravne zadeve

13.1 Predlog druge dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto

         za leto 2008

14.   Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina izdistribucijskega omrežja za geografsko območje

         Mestne občine Koper, Mestne občine Novo mesto in Občine Litija

15.   Gospodarski načrt JP Komunala Novo mesto za leto 2009

16.   Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

17.   Poročilo o prijavah na državne in evropske razpise in izvajanju projektov

18.   Kadrovske zadeve

19.   Vprašanja in pobude

 

Priloženaso gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko dnevnega reda.Celotno gradivo za 5. točko (tekstualni in grafični del), tako kot tudi gradivaza vse ostale točke, je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

Ostalagradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Zavašo uporabo vam posredujemo tudi zbirko čistopisov Zakona o lokalnisamoupravi, Statuta Mestne občine Novo mesto in Poslovnika Občinskega svetaMestne občine Novo mesto.

 

 

Sspoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

 

VABLJENI :

-         člani/ce občinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavniki občinske uprave

-         predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         pripravljavci gradiv k posameznim točkam

 

OBVEŠČENI :

-         sredstva  javnega obveščanja    

-         krajevne skupnosti v MONM

-         Upravna enota Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles