vodilna slika

4. izredna seja leta 2009

Številka: 032-32/2009

Datum:   19. 11. 2009

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

                                                                                                         

 

Napodlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2008)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

4. izrednosejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

in sicer vtorek, 24. novembra 2009, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestneobčine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

d n e v ni   r e d:

 

1.     Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občineNovo mesto - druga obravnava

 

Priloženoje gradivo za odločanje, ki je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občineNovo mesto www.novomesto.si.

 

Razlogi za sklic izredne seje:

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskegasveta Mestne občine Novo mesto v zvezi z drugo obravnavo predloga Občinskegaprostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: OPN) ocenjujem,da obstajajo razlogi za sklic izredne seje.

OPN je novprostorski načrt za celotno občino, ki je pripravljen na temeljitih in ažurnihanalizah ter vrednotenjih prostora, analizah potreb občanov in gospodarstva oz.celotne družbene skupnosti. Cilj Mestne občine Novo mesto, ki se uresničujetudi skozi OPN, je utrjevanje statusa Novega mesta kot regionalnegagospodarskega, izobraževalnega in kulturnega središča trenutne statističneregije, kar pomeni, da mora MONM zagotavljati potrebne gradbene površine zanadaljnji prostorski razvoj Novega mesta. To vključuje  povečanje površin predvsem za gospodarstvo,za stanovanjsko gradnjo, športnorekreacijskih in drugih skupnih površin terinfrastrukture. S tem bo zagotovljen splošni razvoj, Novo mesto pa bo kotregijsko središče postalo še bolj zanimivo za stalno naselitev in za novenaložbe.

 

 

Hkrati zrazvojem Novega mesta  je potrebnozagotavljati tudi uravnotežen prostorski razvoj drugih predelov občine spomembnimi lokalnimi središči in ohranjati poseljenost podeželja.

 

Če želimoslediti temu cilju in glede na to, da so izpolnjeni pogoji za sprejem OPN, sajje minister, pristojen za prostor, s sklepom št. 35016-79/2007/69 z dne 18. 11.2009 OPN  potrdil, je treba OPN čimprej sprejeti. Postopek priprave OPN poteka že od leta 2005. V času od pričetkapriprave se je spremenil krovni zakon o prostorskem načrtovanju, spremenili sose pomembni zakoni na področju varstva naravnih in kulturnih sestavin okolja inštevilni podzakonski predpisi. Nekateri vlagatelji pobud za načrtovanjeprostorskih ureditev zato čakajo na sprejem OPN že pet let ali več. V interesuMestne občine Novo mesto je, da predlog OPN, ki je usklajen z nosilci urejanjaprostora, čim prej sprejme in uveljavi. Ker obravnava predloga OPN v rokihrednih sej Občinskega sveta ne omogoča uveljavitve dokumenta v koledarskem letu2009, je smiselno skrajšati roke v okviru sklica izredne seje.

Poleg zgoraj navedenih razlogov paprvi odstavek 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) določa, damora občina sprejeti občinski prostorski načrt najkasneje v 24 mesecih pouveljavitvi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskegaprostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnjein območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).Navedeni Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 30. 10. 2007 in uveljavljenpetnajsti dan po dnevu objave. Ker je štiriindvajsetmesečni rok za sprejem OPNiztekel dne 15. 11. 2009, je treba OPN obravnavati in sprejeti v čim krajšemčasu.

 

S spoštovanjem

 

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

župan

 

 

 

Vabljeni:

 

1.   članicein člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

2.   mag.Jože Kobe, v. d. direktorja Občinske uprave,

3.   predstavnikiObčinske uprave,

4.   izdelovalcigradiva in

5.   predsednikNadzornega odbora Mestne občine Novo mesto. 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles