vodilna slika

31. seja leta 2010

Številka:9001-6/2010

Datum:   30. 6. 2010

OBČINSKEMUSVETU

MESTNEOBČINE NOVO MESTO

 

Napodlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c  u  j e  m

 

31.redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,


včetrtek, 15. julija 2010, ob 16. uri

 

vsejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novomesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji 

d n e v n i   r e d

 

  1.  Ugotovitevsklepčnosti

  2.  Določitevdnevnega reda

  3.  Pregled inpotrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

  4.   Predlog programa opremljanja stavbnihzemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o podlagah inmerilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - drugaobravnava

  5.  Usklajeni predlog Odloka o spremembahin dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno storitvena conaMačkovec 1 - drugaobravnava

  6.  Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnemprostorskem načrtu za  prostorsko ureditev skupnega pomena zarekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 inR2-419 s širšim vplivnim območjem -druga obravnava

  7.  Predlog Odloka o spremembah indopolnitvah Odloka o naseljih v občini Novo mesto - druga obravnava

  8.  Predlog Odloka o spremembah indopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu - druga obravnava

  9.  Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembahin dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske cestev Novem mestu- regionalne ceste R3-651 - prva obravnava

10.   Dopolnjeniosnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grad Grm - prva obravnava

11.   Dopolnjeniosnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz - ponovna prva obravnava

12.   Poročilo o izvrševanju proračuna Mestneobčine Novo mesto v prvem polletju 2010

13.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvahOdloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 - skrajšanipostopek

14.   Predlogsklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitevjavno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta"Izgradnja športne dvorane - Velodroma Češča vas" (druga obravnava)

15.   Predlog sklepa ougotovitvi javnega interesa za sklenitev javnonaročniškega javno-zasebnegapartnerstva za izvedbo projekta "Servisni objekt za tenis s kegljiščem" (druga obravnava)

16.   Strategija na področju športa v Mestni občiniNovo mesto v obdobju 2010 - 2020

17.   Premoženjsko - pravne zadeve

18.   Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novomesto o opravljenem nadzoru izvajanja proračuna Mestne občine Novo mesto zaleta 2006, 2007, 2008 in 2009 s posebnim nadzorom področja adaptacija objektain opreme Vrtca Ciciban Novo mesto

19.   Soglasje k spremembam in dopolnitvam statutovkrajevnih skupnosti

20.   Kadrovske zadeve

21.   Vprašanja in pobude članic in članovobčinskega sveta ter odgovori

 

Priložena sogradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 13. točko dnevnega reda.

Ostalagradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

Gradiva sooz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      mag. Franci Bačar, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-        predstavniki sredstev javnega obveščanja

 

Župan

Alojzij M        Alojzij MUHIČ

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles