vodilna slika

1. seja leta 2010

Številka: 9001-11/2010

Datum:   28. 10. 2010

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

                                                                                      

 

Na podlagi 14. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 - UPB 2) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 - UPB 1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

prvo sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 4. novembra 2010, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

Z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1.  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

 2.  Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 3.  Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto

 4.  Poročilo posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

 5.  Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto

 6.  Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana

 7.  Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta

 8.  Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana Mestne občine Novo mesto

 9.  Zaprisega in pozdravni nagovor novoizvoljenega župana Mestne občine Novo mesto

10.  Ugotovitev o prenehanju mandata članu občinskega sveta

11.  Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Člane občinskega sveta prosimo, da na sejo prinesejo osebni dokument, s katerim se ugotovi istovetnost osebe s potrdilom o izvolitvi.

 

Po zaključeni 6. točki dnevnega reda bo odmor, ki bo namenjen tudi foto terminu.

 

 

Priložena so naslednja gradiva:

-      Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto izidu   volitev za člane Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

-      Poročilo Posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev za člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - predstavnika romske skupnosti

-      Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev župana Mestne občine Novo mesto

-      Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto izidu volitev v svete krajevnih skupnosti

-      Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 - UPB 2)

-      Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 - UPB 1)

-      Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10)

-      Vprašalnik za člane/ice občinskega sveta

-      Opomnik za lokalne funkcionarje - Komisija za preprečevanje korupcije RS

 

 

 

 

 

Alojzij Muhič,

župan

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto

-      Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnost

-      mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave

 

OBVEŠČENI :

-         sredstva  javnega obveščanja         

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles