vodilna slika

2. seja leta 2010

Številka: 9001-12/2010

Datum:   17. 11. 2010

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 14. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 2) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 25. novembra 2010, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

  1.  Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

  2.  Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta

  3.  Potrditev mandata članu občinskega sveta

  4.  Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  5.  Pregled predlogov občinskih splošnih aktov, ki niso bili zaključeni v mandatu prejšnjega občinskega sveta ter predlog sklepa za nadaljevanje postopkov za sprejem splošnih aktov

  6.  Pobude in vprašanja

 

Priloženo je gradivo za 2., 3., 4. in 5. točko dnevnega reda.

 

S spoštovanjem !

 

 

Alojzij Muhič,

župan

 

VABLJENI :

-     člani/ce občinskega sveta

-     Darja Gantar

-     mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave

-     Oddelek za prostor

-     Oddelek za splošne zadeve

 

OBVEŠČENI :

-     sredstva javnega obveščanja  

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles