vodilna slika

4. seja leta 2011

Številka: 9001-1/2011

Datum:   12. 1. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

4. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 27. januarja 2010, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

  1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

  2.   Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

  3.   Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz - druga obravnava 

  4.   Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas  - druga obravnava

  5.   Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grad Grm – druga obravnava

  6.   Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod - Drage - prva obravnava

  7.   Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 - prva obravnava

  8.   Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poganci« in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poganci« - skrajšani postopek

  9.   Izvedba javno zasebnega partnerstva za projekt »Servisni objekt za tenis s kegljiščem« - potrditev razpisne dokumentacije

10.   Izvedba javno zasebnega partnerstva za projekt »Izgradnja športne dvorane – Velodrom Češča vas« - potrditev razpisne dokumentacije

11.   Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto za leto 2011

12.   Premoženjsko – pravne zadeve

13.   Kadrovske zadeve

14.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda.

Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

Gradiva so oz. bodo objavljena v poslovniških rokih tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

župan

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, v. d. direktorja občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles