vodilna slika

6. seja leta 2011

Številka: 9001-6/2011

Datum:   6. 4. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

6. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 21. aprila 2011, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

  

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.   Pregled in potrditev zapisnika 5. redne in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto  

3.   Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava  

4.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava  

5.   Predlog odredbe o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto  

6.   Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za sosesko Brod – Drage – druga obravnava

7.   Dopolnjen osnutek odloka o OPPN turistično območje Ždinja vas – prva obravnava  

8.   Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010 – predlog za skrajšani postopek  

9.   Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2010

10.   Premoženjsko – pravne zadeve  

11.   Kadrovske zadeve  

12.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

V skladu s poslovniškimi določili so priložena gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda. Gradiva za ostale točke boste prejeli naknadno.

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-     Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles